ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1

Đăng lúc: Thứ bảy - 29/08/2015 05:18

>>Đề cương chi tiết học phần tài chính doanh nghiệp 2


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Tài chính doanh nghiệp 1
(Corporate Finance 1)
2. Mã học phần:
3. Số tín chỉ: 4 (4,0,8)
4. Trình độ: sinh viên năm thứ 3
5. Phân bổ thời gian:
+ Lên lớp                       : 60 tiết;
+ Thực tập                      : 0 tiết;
+ Thí nghiệm                 : 0 tiết;
+ Tự học, tự nghiên cứu : 120 giờ;
6. Điều kiện tiên quyết: Tài chính học, Nguyên lý kế toán
7. Mục tiêu của học phần:
+ Kiến thức: Học phần đề cập đến những nội dung cơ bản về hoạt động tài chính doanh nghiệp như: tổ chức tài chính doanh nghiệp, doanh thu, chi phí, lợi nhuận; các vấn đề về tài sản, nguồn vốn … nhằm giúp cho sinh viên có thể xem xét, đánh giá và vận dụng xử lý những vấn đề về tài chính doanh nghiệp trong thực tế. Đồng thời là nền tảng để sinh viên tiếp tục nghiên cứu sâu hơn những vấn đề quản lý tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường nói chung và thực tiễn ở Việt Nam.
+ Kỹ năng: Hiểu và phân tích, đánh giá được các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn về hoạt động tài chính doanh nghiệp.
+ Thái độ: Chủ động, tự tin, tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học. Kết hợp giữa thực tiễn và lý thuyết, đúc kết kinh nghiệm để giải quyết vấn đề đạt hiệu quả cao
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
      Môn học trang bị những kiến thức những kiến thức cơ bản về tổ chức tài chính doanh nghiệp; sự vận động của luồng tiền vào, luồng tiền ra mà biểu hiện cụ thể của nó chính là chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp trong từng thời kỳ nhất định, nội dung các loại tài sản: Tài sản cố định, tài sản lưu động. Đồng thời nghiên cứu những vấn đề về tài chính khi sáp nhập, mua lại và phá sản doanh nghiệp. Trên cơ sở đó nhằm đánh giá hiệu quả trong hoạt động của doanh nghiệp và là tiền đề để doanh nghiệp có những tính toán, dự đoán và có những quyết định quản trị tài chính hợp lý.
9. Nhiệm vụ của sinh viên: Tham dự học, thảo luận, kiểm tra theo quy chế học vụ hiện hành của nhà trường.
- Dự lớp: lý thuyết ≥ 80%; thực hành ≥ 80%.
- Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm, ở nhà ….
- Dụng cụ và học liệu:………
- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập:
* Bắt buộc:
- Giáo trình: Tài chính doanh nghiệp, PGS.TS Nguyễn Đình Kiệm, TS Bạch Đức Hiển Học viện tài chính Hà Nội.
- Sách tham khảo: Nguyễn Hải sản - Quản trị tài chính doanh nghiệp, Nhà xuất bản Thống kê. Tái bản năm 2007. Tác giả TS. Lưu Thị Hương - Giáo trình: Tài chính doanh nghiệp – Trường ĐH KTQD, Nhà xuất bản giáo dục, tái bản lần thứ nhất năm 2002. Tác giả: TS. Nguyễn Minh Kiều - Tài chính doanh nghiệp (Lý thuyết, bài tập và bài giải), Nhà xuất bản Thống kê, năm 2008… và các tài liệu khác.
11. Điều kiện thí nghiệm, thực hành, thực tập phục vụ học phần:
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Chuyên cần: 25 %
+ Dự lớp: 10 %
+ Kiểm tra cá nhân: 15%
- Thi giữa học phần: 15 %
- Thi kết thúc học phần: 60 %
13. Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10
14. Phương pháp đánh giá học phần: Theo học chế tín chỉ, được quy định cụ thể như sau:
TT Phương pháp đánh giá Số lần đánh giá Trọng số (%)
1 Kiểm tra 02 25
2 Thực hành, thí nghiệm 0 0
3 Bài tập lớn, tiểu luận 0 0
4 Thi giữa học phần 01 15
5 Thi hết học phần 01 60
+ Hình thức thi kết thúc học phần: Tự luận
15. Nội dung chi tiết học phần:
15.1. Nội dung tổng quát
TT Nội dung Số tiết Hình thức dạy và học Ghi chú
Lý thuyết Thực hành Tự học
1 Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp 10 10 0 20  
2 Chương 2: Chi phí, doanh thu và lợi nhuận  của doanh nghiệp 25 25 0 50  
3 Chương 3: Vốn kinh doanh của doanh nghiệp 15 15 0 30  
4 Chương 4: Những vấn đề tài chính về sáp nhập, mua lại và phá sản doanh nghiệp 10 10 0 20  
  Cộng 60 60 0 120  
15.2. Nội dung chi tiết
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tài chính doanh nghiệp                                                                          
1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.2. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc tổ chức tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Hình thức pháp lý của tổ chức DN
1.2.2. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành kinh doanh
1.2.3. Môi trường kinh doanh

CHƯƠNG 2: CHI PHÍ, DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP
2.1. Chi phí của DN                                                                    
2.1.1. Khái niệm chi phí
2.1.2. Nội dung chi phí kinh doanh của DN
2.1.3. Phân loại chi phí kinh doanh của DN
2.2. Giá thành và hạ giá thành sản phẩm của DN
2.2.1. Giá thành sản phẩm của DN
2.2.2. Hạ giá thành sản phẩm trong DN 
2.2.3. Một số biện pháp chủ yếu để tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm
2.3. Doanh thu của doanh nghiệp                                       
2.3.1. Khái niệm doanh thu
2.3.2. Doanh thu bán hàng của DN
2.3.3. Doanh thu hoạt động tài chính
2.3.4. Thu nhập khác của doanh nghiệp
2.4. Những loại thuế chủ yếu đối với DN
2.4.1. Thuế giá trị gia tăng
2.4.2. Thuế tiêu thụ đặc biệt
2.4.3. Thuế tài nguyên
2.4.4. Thuế xuất – nhập khẩu
2.4.5. Thuế thu nhập doanh nghiệp
2.5. Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của DN
2.5.1. Lợi nhuận của doanh nghiệp
2.5.2. Phân phối và sử dụng lợi nhuận của DN
2.5.3. Các loại quỹ của DN
2.6. Đòn bẩy kinh doanh của DN
2.6.1. Khái niệm.
2.6.2. Thước đo đòn bẩy kinh doanh.
2.6.3. Ví dụ.
2.6.4. Tác dụng của việc nghiên cứu đòn bẩy kinh doanh.
Bài kiểm tra 1
 
CHƯƠNG 3: VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
3.1. Tổng quan về vốn kinh doanh của DN
3.1.1. Khái niệm vốn kinh doanh
3.1.2. Nội dung vốn kinh doanh                 
3.2. Vốn cố định:
3.2.1. Tài sản cố định và vốn cố định của DN
3.2.2. Khấu hao tài sản cố định                                       
3.2.3. Hiệu suất sử dụng vốn cố định 
3.3. Vốn lưu động
3.3.1. Tài sản lưu động và vốn lưu động của DN.                 
3.3.2. Nhu cầu VLĐ của doanh nghiệp.                                                        
3.3.3. Hiệu suất sử dụng VLĐ của DN                               
3.3.4. Quản lý vốn bằng tiền                                               
3.3.5. Quản lý khoản phải thu
3.3.6. Quản lý vốn về hàng tồn kho
3.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp
3.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của DN
3.4.2. Các biện pháp quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng VKD của DN.  
Bài kiểm tra 2
 
CHƯƠNG 4: NHỮNG VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH VỀ SÁP NHẬP, MUA LẠI VÀ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP
 4.1. Những động lực thúc đẩy sự mua lại, sáp nhập hoặc hợp nhất DN              
4.1.1. Khái niệm
4.1.2. Những động lực thúc đẩy sự mua lại, sáp nhập hoặc hợp nhất DN
4.1.3. Những nhân tố chủ yếu để xem xét việc sáp nhập, hoặc hợp nhất DN
4.2. Những giải pháp tài chính khi DN lâm vào tình trạng phá sản và vấn đề tài chính khi thực hiện phá sản DN
4.2.1. Sự phá sản DN
4.2.2. Những giải pháp tài chính khi DN lâm vào tình trạng phá sản
4.2.3. Những vấn đề tài chính khi thực hiện phá sản DN
Kiểm tra giữa kỳ, ôn tập môn học

Nguồn tin: www.htnc.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Trang web dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/

Giới thiệu về website HTNC

Góc học tập nghiên cứu HTNC được thành lập ra nhằm tạo ra sân chơi cho các trí thức, các bạn sinh viên và những người có nhu cầu tìm hiểu về các kiến thức chuyên ngành, kiến thức cơ bản về kinh tế học nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức về kinh tế thị trường, các vấn đề kinh tế xã hội của đất nước...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì về Trường ĐHCN Việt Hung?

Tìm hiểu thông tin đào tạo tại trường

Muốn được tham gia giảng dạy tại Trường

Muốn được học tập, nghiên cứu tại Trường

Muốn tuyển dụng sinh viên của Nhà trường

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết

Thời tiết