ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Đăng lúc: Thứ bảy - 29/08/2015 20:24
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Tín dụng ngân hàng thương mại
(Commercial Bank Credit)
2. Mã học phần: 081267
3. Số tín chỉ: 4 (4,0,8)
4. Trình độ: Sinh viên năm thứ 4
5. Phân bổ thời gian:
+ Lên lớp                       : 60 tiết;
+ Thực tập                     : 0 tiết;
+ Thí nghiệm                 : 0 tiết;
+ Tự học, tự nghiên cứu : 120 giờ;
6. Điều kiện tiên quyết: Quản trị NHTM
7. Mục tiêu của học phần:
+ Kiến thức: Cung cấp kiến thức cơ bản về nghiệp vụ cấp tín dụng của NHTM, thông qua đó giúp sinh viên có thể xây dựng, đánh giá nguyên nhân và nhu cầu vay vốn của khách hàng từ đó đánh giá, lựa chọn các hình thức cấp tín dụng phù hợp đối với từng đối tượng khách hàng và tổ chức tốt công tác cấp tín dụng cho các khách hàng.

+ Kỹ năng: Trang bị những kỹ năng phân tích, đánh giá, kỹ năng quản lý, giám sát và các kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ giúp sinh viên có thể thực hiện các hoạt động cấp tín dụng đảm bảo hiệu quả và giải quyết tốt các tình huống phát sinh trong thực tế liên quan đến hoạt động cấp tín dụng tại các ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác.

+ Thái độ: Chủ động, tích cực, sáng tạo, có tinh thần học tập nghiêm túc, khoa học. Kết hợp giữa thực tiễn và lý thuyết để giải quyết vấn đề đặt ra trong quá trình học tập cũng như thực tế khi ra trường.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Trang bị cho sinh viên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng các kiến thức cơ bản và toàn diện về lý luận và thực tiễn cũng như kỹ năng thực hành của nghiệp vụ tín dụng và các hoạt động dịch vụ tài chính của NHTM hiện đại. Học phần này đề cập đầy đủ về nguyên nhân, nhu cầu vay vốn; các hình thức, quy trình và nội dung tổ chức cấp tín dụng cho từng đối tượng khách hàng phù hợp với mục tiêu, chính sách và điều kiện của ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác.
9. Nhiệm vụ của sinh viên: Tham dự học, thảo luận, kiểm tra theo quy chế hiện hành của nhà trường.
- Dự lớp: lý thuyết ≥ 80%
- Bài tập: trên lớp, ở nhà
- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập:
- Bắt buộc: Tín dụng ngân hàng, Học viện Ngân hàng
Tín dụng ngân hàng và thẩm định tín dụng ngân hàng, TS Nguyễn Minh Kiều, NXB Thống kê, 2009
Tín dụng ngân hàng thương mại, Bộ môn TCNH, ĐH Công nghiệp Việt Hung
11. Điều kiện thí nghiệm, thực hành, thực tập phục vụ học phần:
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Chuyên cần: 25 %
+ Dự lớp: 10 %
+ Kiểm tra cá nhân: 15%
- Thi giữa học phần: 15 %
- Thi kết thúc học phần: 60 %
13. Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10
14. Phương pháp đánh giá học phần: Theo học chế tín chỉ, được quy định cụ thể như sau:
TT Phương pháp đánh giá Số lần đánh giá Trọng số (%)
1 Kiểm tra 02 25
2 Thực hành, thí nghiệm 0 0
3 Bài tập lớn, tiểu luận 0 0
4 Thi giữa học phần 01 15
5 Thi hết học phần 01 60
+ Hình thức thi kết thúc học phần: Tự luận
15. Nội dung chi tiết học phần:
15.1. Nội dung tổng quát
TT Nội dung Số tiết Hình thức dạy và học Ghi chú
Lý thuyết Thực hành Tự học
1 Chương 1: Tổng quan về tín dụng của NHTM
1. Khái niệm, đặc điểm
2. Phân loại
3. Quy trình cấp tín dụng
4. Bảo đảm tín dụng
8
 
2
2
2
2
8
 
2
2
2
2
0
 
0
0
0
0
16
 
4
4
4
4
 
2 Chương II: Tín dụng đối với doanh nghiệp.
1. Tín dụng ngắn hạn
1.1. Chiết khấu
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm
1.1.2. Kỹ thuật chiết khấu
1.2. Cho vay từng lần
1.2.1. Khái niệm, đặc điểm
1.2.2. Kỹ thuật cho vay từng lần
1.3. Cho vay theo hạn mức tín dụng
1.3.1. Khái niệm, đặc điểm
1.3.2. Kỹ thuật cho vay theo hạn mức tín dụng
1.4. Cho vay thấu chi
2. Tín dụng trung và dài hạn
2.1. Cho vay theo dự án đầu tư
2.1.1. Khái niệm, đặc điểm
2.1.2. Kỹ thuật
2.2. Cho thuê tài chính
2.2.1. Khái niệm, đặc điểm
2.2.2. Quy trình tài trợ cho thuê tài chính
2.2.3. Kỹ thuật
3. Bảo lãnh ngân hàng
3.1. Khái niệm và đặc trưng
3.2. Các loại bảo lãnh
3.3. Nghiệp vụ bảo lãnh
3.4. Trình tự thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh
28
 
12
4
1
3
4
1
3
4
1
3
 
2
12
6
3
3
6
2
1
 
3
4
1
1
1
1
28
 
12
4
1
3
4
1
3
4
1
3
 
2
12
6
3
3
6
2
1
 
3
4
1
1
1
1
0
 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
0
0
0
0
0
0
0
0
 
0
0
0
0
0
0
 
56
 
24
8
2
6
8
2
6
8
2
6
 
4
24
12
6
6
12
4
2
 
6
8
2
2
2
2
 
 
 
3 Chương III: Tín dụng đối với chủ thể ngoài doanh nghiệp.
1. Tín dụng tiêu dùng
1.1. Khái quát chung
1.2. Các sản phẩm trong cho vay tiêu dùng
1.2.1. Cho vay trả góp
1.2.2. Cho vay thông qua thẻ tín dụng
2. Cho vay đối với sản xuất phi nông nghiệp
2.1. Cho vay tiểu thương
2.2. Cho vay sản xuất kinh doanh
3. Tín dụng đối với kinh tế cá thể sản xuất nông nghiệp
3.1. Đặc điểm
3.2. Các phương thức cho vay nông nghiệp
3.3. Cho vay ngắn hạn đối với hộ nông dân
3.4. Cho vay trung, dài hạn đối với hộ nông dân
16
 
6
2
4
 
2
2
4
 
2
2
6
 
1
2
 
2
 
1
 
16
 
6
2
4
 
2
2
4
 
2
2
6
 
1
2
 
2
 
1
 
0
 
0
0
0
 
0
0
0
 
0
0
0
 
0
0
 
0
 
0
32
 
12
4
8
 
4
4
8
 
4
4
12
 
2
4
 
4
 
2
 
4 Chương IV: Xử lý rủi ro tín dụng
1. Khái niệm và đặc trưng của rủi ro tín dụng
2. Phòng ngừa rủi ro tín dụng
3. Xử lý rủi ro tín dụng
8
2
 
3
3
8
2
 
3
3
0
0
 
0
0
16
4
 
6
6
 
  TỔNG CỘNG 60 60 0 120  
15.2. Nội dung chi tiết
Chương 1: Tổng quan về tín dụng của NHTM
1. Khái niệm, đặc điểm
2. Phân loại
3. Quy trình cấp tín dụng
4. Bảo đảm tín dụng
Chương II: Tín dụng đối với doanh nghiệp
1. Tín dụng ngắn hạn
1.1. Chiết khấu
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm
1.1.2. Kỹ thuật chiết khấu
1.2. Cho vay từng lần
1.2.1. Khái niệm, đặc điểm
1.2.2. Kỹ thuật cho vay từng lần
1.3. Cho vay theo hạn mức tín dụng
1.3.1. Khái niệm, đặc điểm
1.3.2. Kỹ thuật cho vay theo hạn mức tín dụng
1.4. Cho vay thấu chi
2.Tín dụng trung và dài hạn
2.1. Cho vay theo dự án đầu tư
2.1.1. Khái niệm, đặc điểm
2.1.2. Kỹ thuật
2.2. Cho thuê tài chính
2.2.1. Khái niệm, đặc điểm
2.2.2. Quy trình tài trợ cho thuê tài chính
2.2.3. Kỹ thuật
3. Bảo lãnh ngân hàng
3.1. Khái niệm và đặc trưng
3.2. Các loại bảo lãnh
3.3. Nghiệp vụ bảo lãnh
3.4. Trình tự thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh
Bài kiểm tra 1
Chương III: Tín dụng đối với các chủ thể ngoài doanh nghiệp
1. Tín dụng tiêu dùng
1.1. Khái quát chung
1.2. Các sản phẩm trong cho vay tiêu dùng
1.2.1. Cho vay trả góp
1.2.2. Cho vay thông qua thẻ tín dụng
2. Cho vay đối với sản xuất phi nông nghiệp
2.1. Cho vay tiểu thương
2.2. Cho vay sản xuất kinh doanh
3. Tín dụng đối với kinh tế cá thể sản xuất nông nghiệp
3.1. Đặc điểm
3.2. Các phương thức cho vay nông nghiệp
3.2.1. Cho vay trực tiếp
3.2.2. Cho vay bán trực tiếp
3.2.3. Cho vay gián tiếp
3.3. Cho vay ngắn hạn đối với hộ nông dân
3.4. Cho vay trung, dài hạn đối với hộ nông dân
Bài kiểm tra 2
Chương IV: Xử lý rủi ro tín dụng
1. Khái niệm và đặc trưng của rủi ro tín dụng
2. Phòng ngừa rủi ro tín dụng
3. Xử lý rủi ro tín dụng
Kiểm tra giữa kỳ, ôn tập môn học

Nguồn tin: www.htnc.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Trang web dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/

Giới thiệu về website HTNC

Góc học tập nghiên cứu HTNC được thành lập ra nhằm tạo ra sân chơi cho các trí thức, các bạn sinh viên và những người có nhu cầu tìm hiểu về các kiến thức chuyên ngành, kiến thức cơ bản về kinh tế học nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức về kinh tế thị trường, các vấn đề kinh tế xã hội của đất nước...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì đến website HTNC?

Tìm hiểu về các tài liệu học tập

Tham gia bàn luận sách và mượn sách miễn phí

Đọc và gửi bài viết lên website

Xin các tư vấn, hỗ trợ và hợp tác với website

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết

Thời tiết