ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HP TÀI TRỢ DỰ ÁN

Đăng lúc: Thứ ba - 05/01/2016 08:24
>> Nội dung học tập HP Tài trợ dự án

1. Tên học phần: Tài trợ dự án

2. Mã học phần:
3. Số tín chỉ: 3
4. Trình độ: ĐH
5. Phân bổ thời gian:
- Lên lớp                            : 45 tiết
- Thực tập:                         :  0 tiết.
- Thực hành                        :  0 tiết
- Tự học                             : 90 tiết
6. Điều kiện tiên quyết:
- Các học phần đã học: Tài chính doanh nghiệp 1,2
- Các học phần song hành: Tín dụng ngân hàng.
7. Mục tiêu của học phần:
- Trang bị về lý thuyết: Cung cấp kiến thức cơ bản và toàn diện về hoạt động đầu tư và lập, thẩm định dự án đầu tư, giúp người học có năng lực làm việc tốt tại các ngân hàng, tổ chức tài chính và các doanh nghiệp trong nền kinh tế.
- Trang bị về kỹ năng: Có khả năng giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tế hoạt động lập dự án và thẩm định dự án tại các doanh nghiệp và các NHTM.
8. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
- Tóm tắt nội dung chính yếu của học phần: Môn học Tài trợ dự án có nhiệm vụ chủ yếu là trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản và toàn diện về hoạt động đầu tư theo dự án đầu tư trong nền kinh tế thị trường. Môn học này đề cập đến lập dự án, quản lý dự án, tìm nguồn tài trợ và phương thức tài trợ cho dự án.
- Quá trình học tập và tham khảo mở rộng: Đảm bảo thời gian lên lớp theo quy định của Nhà trường; ý thức tổ chức, kỷ luật tốt. Thường xuyên tìm kiếm tài liệu và nghiên cứu các nội dung liên quan đến môn học..
- Tham gia các hoạt động (theo quy định ở phần phân bổ thời gian): Làm đầy đủ bài tập, bài thực hành, bài thảo luận giáo viên giao. Trang bị dụng cụ học tập: máy vi tính (nên có nối mạng), máy tính cá nhân. 
- Ý thức tổ chức, kỷ luật: Thực hiện các quy định đối với sinh viên, các yêu cầu của giáo viên.
9. Nhiệm vụ của sinh viên: Tham dự học, thảo luận, kiểm tra theo quy chế học vụ hiện hành của nhà trường.
          - Dự lớp: Lý thuyết > 80%, thực hành bắt buộc 100%.
          - Bài tập trên lớp, ở nhà:
          - Dụng cụ và học liệu:
          - Khác: Theo yêu cầu của giảng viên.
10. Tài liệu học tập:
* Giáo trình:
- Giáo trình Tài trợ dự án -  Học viện ngân hàng.
* Tài liệu tham khảo/ bài đọc:
- Lập và thẩm định dự án đầu tư - Chủ biên TS Nguyễn Bạch Nguyệt ĐH KTQD Hà Nội.
- Dự án đầu tư - Lập và thẩm định hiệu quả tài chính dự án. Chủ biên Đinh Thế Hiển – Nhà xuất bản thống kê.
- Phân tích hoạt động doanh nghiệp – Chủ biên Nguyễn Tấn Bình
* Tài liệu chuyên sâu và quy định pháp lý:
Văn bản chế độ của ngành và những văn bản pháp luật liên quan, thời báo ngân hàng, tạp chí khoa học ngân hàng, thời báo tài chính và các trang website của các NHTM, các doanh nghiệp  và các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế như: WB, IMF, ADB, BIS...
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
Chuyên cần: 10%
Kiểm tra giữa kỳ: 10%.
Thi cuối kỳ: 80%.
12. Thang điểm: Theo học chế tín chỉ.
13. Nội dung chi tiết học phần:
* Thời lượng cụ thể cho từng chương:     
Số TT Tên chương mục Thời gian (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành Tự học
I TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ 4 4 0 8
II DỰ ÁN ĐẦU TƯ 6 6 0 12
III THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 25 25 0 50
IV NGUỒN TÀI CHÍNH CHO DỰ ÁN 5 5 0 10
V PHƯƠNG THỨC TÀI TRỢ DỰ ÁN 5 5 0 10
  Cộng 45 45 0 90
 
TT Tên chương/phần Nội dung chính Thời lượng
1 Chủ đề 1: Hoạt động đầu tư
 
 
- Khái niệm về đầu tư
- Đặc trưng hoạt động đầu tư
- Phân loại hoạt động đầu tư
- Vai trò của đầu tư
 
4
2 Chủ đề 2: Dự án đầu tư
 
- Khái niệm dự án đầu tư
- Vai trò của dự án đầu tư
- Đặc điểm dự án đầu tư
- Yêu cầu của dự án đầu tư
- Phân loại dự án đầu tư
- Chu trình của dự án đầu tư
6
3 Chủ đề 3: Những vấn đề chung về thẩm định dự án
 
- Khái niệm thẩm định dự án đầu tư
- Vai trò thẩm định dự án
- Phương pháp thẩm định thẩm dự án
- Yêu cầu đối với thông tin thẩm định
- Yêu cầu đối với cán bộ thẩm định
3
4 Chủ đề 4: Thẩm định thị trường của dự án
 
- Thẩm định sự lựa chọn sản phẩm
- Thẩm định khu vực thị trường
- Thẩm định khả năng cạnh tranh
- Thẩm định phương thức tiêu thụ
Bài thuyết trình 1: Trình bày dự án kinh doanh của các nhóm. Đánh giá tình hình thị trường ở hiện tại và dự báo diễn biến thị trường trong tương lai của một số ngành hoặc một số mặt hàng...
8
5 Chủ đề 5: Thẩm định kỹ thuật của dự án
 
- Lựa chọn địa điểm thực hiện dự án
- Xác định công suất của dự án
- Lựa chọn công nghệ cho dự án
- Nguyên vật liệu đầu vào
- Kiểm tra quy mô, giải pháp xây dựng công trình
- Kiểm tra kế hoạch tiến độ thực hiện dự án
4
6 Chủ đề 6: Thẩm định tài chính dự án
 
- Xác định tổng mức vốn đầu tư
- Xác định các nguồn tài trợ cho dự án
- Thẩm định doanh thu chi phí và xác định dòng tiền của dự án
- Các chỉ tiêu tài chính của dự án
- Phân tích rủi ro của dự án
Bài thuyết trình 2: Thẩm định tài chính đối với dự án đầu tư...
10
7 Chủ đề 7: Nguồn tài trợ của dự án
 
- Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước
- Nguồn vốn của doanh nghiệp
- Nguồn vốn huy động
- Nguồn vốn huy động trên thị trường tài chính
5
8 Chủ đề 8: Các phương thức tài trợ - Tài trợ bằng vốn chủ sở hữu
- Tài trợ bằng nợ
- Tài trợ bằng leasing
- Tài trợ kết hợp
5
 
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ
I. Khái niệm, phân loại và đặc điểm đầu tư
1. Khái niệm
2. Phân loại đầu tư
2.1. Phân loại đầu tư theo ngành
2.2. Phân loại theo đặc điểm hoạt động
2.3. Phân loại theo hình thức đầu tư
2.4. Phân loại theo nguồn vốn đầu tư
2.5. Phân loại theo chủ thể đầu tư
2.6. Phân loại theo chức năng quản trị vốn
3. Đặc điểm đầu tư
3.1. Tính sinh lời
3.2. Tính dài hạn
3.3. Tính rủi ro
II. Vai trò của đầu tư
1. Vai trò của đầu tư đối với nền kinh tế
1.1. Đầu tư thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế
1.2. Đầu tư tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế
1.3. Đầu tư tăng cường khả năng khoa học công nghệ của đất nước
2. Vai trò của đầu tư đối với doanh nghiệp
2.1. Đầu tư đối với sự hình thành doanh nghiệp
2.2. Đầu tư đối với quá trình phát triển của doanh nghiệp
CHƯƠNG II: DỰ ÁN ĐẦU TƯ
I. Tổng quan về dự án đầu tư
1. Khái niệm dự án
2. Vai trò của dự án đầu tư
3. Yêu cầu của dự án đầu tư
4. Chu chình dự án
II. Nội dung của dự án đầu tư
1. Nghiên cứu sự cần thiết phải đầu tư
2. Nghiên cứu về phương diện thị trường
3. Nghiên cứu phương diện kỹ thuật – công nghệ của dự án
4. Nghiên cứu phương diện quản trị nhân lực dự án
5. Nghiên cứu phương diện tài chính dự án
5.1. Xác định tổng vốn đầu tư và nguồn vốn
5.2. Nghiên cứu giá thành sản phẩm dự án
5.3. Nghiên cứu doanh thu của dự án
5.4. Lập bảng cân đối tài chính theo thời gian
5.5. Nghiên cứu các chỉ tiêu hiệu quả tài chính chủ yếu của dự án
6. Nghiên cứu lợi ích kinh tế xã hội của dự án
III. Quản lý dự án
1. Mục đích quản lý dự án
2. Yêu cầu của quản lý dự án
3. Nội dung của quản lý dự án
CHƯƠNG 3: THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
I. Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư
1. Khái niệm thẩm định dự án
2. Mục đích của thẩm định dự án đầu tư
3. Yêu cầu đối với cán bộ làm công tác thẩm định dự án đầu tư
4. Phương pháp tiến hành và công cụ trong thẩm định dự án đầu tư
II. Nội dung thẩm định dự án đầu tư
1. Thẩm định sự cần thiết phải đầu tư và mục tiêu của dự án
2. Thẩm định phương diện thị trường của dự án
2.1. Thẩm định về lựa chọn sản phẩm dịch vụ cho dự án
2.2. Xác định khu vực thị trường và thị hiếu của khách hàng
2.3. Phân tích tình hình cạnh tranh sản phẩm trong tương lai trên thị trường và chỉ ra những lợi thế cạnh tranh của dự án
2.4. Những điểm cần chú ý đối với các sản phẩm dự kiến xuất khẩu
3. Thẩm định phương diện kỹ thuật của dự án
3.1. Lựa chọn điểm xây dựng
3.2. Quy mô công suất của dự án
3.3. Công nghệ và trang thiết bị
3.4. Cung cấp nguyên liệu và các yếu tố đầu vào khác
3.5. Kiểm tra quy mô, giải pháp xây dựng công trình
3.6. Kiểm tra tính hợp lý về kế hoạch tiến độ thực hiện dự án
4. Thẩm định phương diện tổ chức quản trị nhân sự của dự án
4.1. Hình thức kinh doanh
4.2. Cơ chế điều hành
4.3. Nhân sự
5. Thẩm định phương diện tài chính của dự án
5.1. Xác định tổng mức vốn đầu tư cho dự án
5.2. Xác định nguồn vốn và sự đảm bảo nguồn vốn tài trợ cho dự án
5.3. Thẩm định về chi phí, doanh thu và lợi nhuận hàng năm của dự án
5.4. Thẩm định các chỉ tiêu tài chính của dự án
5.5. Phân tích rủi ro dự án
6. Thẩm dịnh phương diện kinh tế - xã hội của dự án
6.1. Phân tích các chỉ tiêu định lượng
6.2. Phân tích các chỉ tiêu định tính
6.3. Các ảnh hưởng kinh tế xã hội khác
7. Đánh giá kết luận dự án
CHƯƠNG 4: NGUỒN TÀI CHÍNH CHO DỰ ÁN
I. Vốn đầu tư trong nền kinh tế
1. Khái niệm vốn đầu tư
2. Bản chất vốn đầu tư
3. Các hình thức của vốn đầu tư
II. Các nguồn vốn đầu tư
1. Nguồn vốn đầu tư trong nước
1.1. Nguồn ngân sách nhà nước
1.2. Nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp
1.3. Nguồn vốn từ ngân hàng thương mại, các trung gian tài chính
1.4. Nguồn vốn từ dân cư
2. Nguồn vốn đầu tư nước ngoài
2.1. Nguồn vốn đầu tư trực tiếp
2.2. Nguồn vốn đầu tư gián tiếp
CHƯƠNG 5: PHƯƠNG THỨC TÀI TRỢ DỰ ÁN
I. Khái niệm và các tiêu chuẩn tài trợ dự án
1. Khái niệm tài trợ dự án
2. Các tiêu chuẩn làm căn cứ tài trợ
2.1. Giác độ nhà nước
2.2. Giác độ nhà đầu tư
2.3. Giác độ tổ chức tài chính
II. Các phương thức tài trợ dự án
1. Phương thức đầu tư tự tài trợ
1.1. Nhà đầu tư tự tài trợ độc lập
1.2. Các nhà đầu tư tự tài trợ theo hình thức góp vốn
2. Phương thức tài trợ thông qua tín dụng trung, dài hạn
2.1. Tài trợ bằng hình thức cấp tín dụng độc lập
2.2. Tài trợ dự án thông qua tác dụng hợp vốn
3. Phương thức tài trợ thông qua cho thuê tài chính
3.1. Khái niệm
3.2. Lợi ích của cho thuê tài chính
4. Phương thức tài trợ thông qua cấp phát vốn
4.1. Đối tượng tài trợ bằng cấp phát ngân sách
4.2. Các căn cứ để cấp phát
4.3. Quy trình, kỹ thuật cấp phát
4.4. Kiểm tra, giám sát việc cấp phát tài trợ
5. Phương thức tài trợ phối hợp

Nguồn tin: www.htnc.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Trang web dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/

Giới thiệu về Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung

Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung (tên tiếng Anh: Viet - Hung Industrial University, viết tắt VIU) là trường công lập trực thuộc Bộ Công Thương, chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo có truyền thống đào tạo. Trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả nhà...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì đến website HTNC?

Tìm hiểu về các tài liệu học tập

Tham gia bàn luận sách và mượn sách miễn phí

Đọc và gửi bài viết lên website

Xin các tư vấn, hỗ trợ và hợp tác với website

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết

Thời tiết