ĐỀ CƯƠNG HP LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH (TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 1)

Đăng lúc: Thứ hai - 24/08/2015 08:43
Lý thuyết tài chính là môn cơ sở ngành của TCNH. Nhiều sinh viên chúng ta thường rất sợ môn học này. Vậy môn học này nghiên cứu điều gì? Nó có thực sự khó hiểu như vậy không? Dưới đây là nội dung học tập và đề cương chi tiết HP của môn học

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Tài chính tiền tệ 1
        (Theory of Money & Finance 1)
2. Mã học phần: 081242   
3. Số tín chỉ: 2 (2,0,4)
4. Trình độ: sinh viên năm thứ 2
5. Phân bổ thời gian:
+ Lên lớp                       : 30 tiết;
+ Thực tập                      : 0 tiết;
+ Thí nghiệm                 : 0 tiết;
+ Tự học, tự nghiên cứu : 60 giờ;
6. Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vĩ mô
7. Mục tiêu của học phần:
+ Kiến thức: Tài chính tiền tệ 1 là học phần cơ sở của ngành TCNH. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các vấn đề tài chính trong nền kinh tế thị trường để làm cơ sở học tập và nghiên cứu các môn chuyên ngành. Học phần nghiên cứu tiền tệ dưới góc nhìn đó là đồng tiền đem đi sử dụng sẽ tạo ra mối quan hệ giữa các chủ thể với nhau, trên góc độ vĩ mô đó là các mối quan hệ bên trong và bên ngoài của các khâu tài chính: Ngân sách nhà nước, các tổ chức tài chính trung gian, thị trường tài chính, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế và tài chính hộ gia đình & các tổ chức xã hội; qua đó sẽ đạt được các mục đích của mỗi chủ thể. Bên cạnh đó, sinh viên còn được trang bị phương pháp nghiên cứu, phân tích, tìm kiếm tài liệu, trao đổi tình huống để hiểu sâu hơn về hoạt động tài chính trong nền kinh tế và qua đó hiểu được ý nghĩa của nghiên cứu tài chính và có các giải pháp thúc đẩy các quan hệ tài chính.
+ Kỹ năng: Hiểu và phân tích được các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn về hoạt động tài chính trong nền kinh tế quốc dân. 
+ Thái độ: Chủ động, tự tin, tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học. Kết hợp giữa thực tiễn và lý thuyết, đúc kết kinh nghiệm để giải quyết vấn đề đạt hiệu quả cao.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
          Môn học đề cấp đến những vấn đề cơ bản về tài chính, các khâu trong hệ thống tài chính và sự vận động của nguồn tài chính trong nền kinh tế.
9. Nhiệm vụ của sinh viên: Tham dự học, thảo luận, kiểm tra theo quy chế học vụ hiện hành của nhà trường.
- Dự lớp: lý thuyết ≥ 80%; thực hành ≥ 80%.
- Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm, ở nhà ….
- Dụng cụ và học liệu:………
- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập:
* Bắt buộc:
- Giáo trình: Lý thuyết tài chính tiền tệ, Nguyễn Hữu Tài, ĐH Kinh tế Quốc Dân Hà Nội
- Sách tham khảo: - Frederic S. Miskin: Tiền tệ, Ngân hàng và thị trường tài chính, 2004.
+ Lý thuyết tài chính tiền tệ, Học viện tài chính, 2010
- Khác...
11. Điều kiện thí nghiệm, thực hành, thực tập phục vụ học phần:
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Chuyên cần: 25 %
+ Dự lớp: 10 %
+ Kiểm tra cá nhân: 15%
- Thi giữa học phần: 15 %
- Thi kết thúc học phần: 60 %
13. Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10
14. Phương pháp đánh giá học phần: Theo học chế tín chỉ, được quy định cụ thể như sau:
TT Phương pháp đánh giá Số lần đánh giá Trọng số (%)
1 Kiểm tra 02 25
2 Thực hành, thí nghiệm 0 0
3 Bài tập lớn, tiểu luận 0 0
4 Thi giữa học phần 01 15
5 Thi hết học phần 01 60
 
 
+ Hình thức thi kết thúc học phần: Trắc nghiệm
15. Nội dung chi tiết học phần:
15.1. Nội dung tổng quát
TT Nội dung Số tiết Hình thức dạy và học Ghi chú
Lý thuyết Thực hành Tự học
1 Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tài chính
I. Tiền đề ra đời và phát triển của tài chính
II. Chức năng của tài chính
III. Hệ thống tài chính
6
 
2
 
2
2
6
 
2
 
2
2
0
 
0
 
0
0
12
 
4
 
4
4
 
2 Chương 2: Ngân sách nhà nước
I. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của NSNN
II. Hoạt động của NSNN
III. Tổ chức hệ thống NSNN và phân cấp quản lý NSNN
4
2
 
1
1
4
2
 
1
1
0
0
 
0
0
 
8
4
 
2
2
 
 
3 Chương 3: Tài chính doanh nghiệp
I. Những vấn đề chung về TCDN
II. Tổ chức TCDN
III. Những nội dung chủ yếu của hoạt động TCDN
6
 
2
2
2
 
6
 
2
2
2
0
 
0
0
0
12
 
4
4
4
 
4 Chương 4: Thị trường tài chính
I. Những vấn đề chung về thị trường tài  chính
II. Chức năng của thị trường tài chính
III. Cấu trúc của thị trường tài chính
4
1
 
2
 
1
4
1
 
2
 
1
0
0
 
0
 
0
8
2
 
4
 
2
 
5 Chương 5: Các tổ chức tài chính trung gian
I. Phân tích kinh tế về cấu trúc tài chính
II. Chức năng và vai trò của các tổ chức tài chính trung gian
III. Các loại hình tổ chức tài chính trung gian
6
 
2
 
3
 
1
6
 
2
 
3
 
1
0
 
0
 
0
 
0
12
 
4
 
6
 
2
 
6 Chương 6: Tài chính quốc tế
I. Những vấn đề chung về TCQT
II. Đặc điểm  và vai trò của TCQT
III. Các hình thức chủ yếu của TCQT
IV. Cán cân thanh toán và an toàn tài chính quốc gia
4
1
1
1
 
1
4
1
1
1
 
1
 
0
0
0
0
 
0
8
2
2
2
 
2
 
  Cộng 30 30 0 60  
15.2. Nội dung chi tiết
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH
I. TIỀN ĐỀ RA ĐỜI, KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT CỦA TÀI CHÍNH.

1. Tiền đề ra đời và phát triển của tài chính.                                        
1.1. Tiền đề ra đời sản xuất hàng hoá.
1.2. Tiền đề xuất hiện nhà nước.
2. Khái niệm và bản chất của tài chính.                            
II. CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH.                                        
1. Chức năng phân phối.                                                           
2. Chức năng giám đốc.                                                            
III. HỆ THỐNG TÀI CHÍNH.                      
1. Khái niệm.
2. Căn cứ để xác định các khâu tài chính của hệ thống tài chính  
3. Cấu trúc của hệ thống tài chính.                         
3.1. Tài chính doanh nghiệp.
3.2. Ngân sách nhà nước.
3.3. Tài chính hộ gia đình và các tổ chức xã hội.
3.4. Tài chính quốc tế.
3.5. Thị trường tài chính và các tổ chức tài chính trung gian.
Chương 2: NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA NSNN.  
                  
1. Khái niệm ngân sách nhà nước.                                             
2. Đặc điểm của ngân sách nhà nước.                                        
3. Vai trò của ngân sách nhà nước.                                            
3.1. Vai trò điều tiết trong lĩnh vực kinh tế.
3.2. Vai trò điều tiết trong lĩnh vực xã hội.
3.3. Vai trò điều tiết trong lĩnh vực thị trường.
II. HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.                 
1. Thu ngân sách nhà nước.                                                      
1.1. Khái niêm thu ngân sách nhà nước.
1.2. Đặc điểm thu ngân sách nhà nước.
1.3. Nội dung thu ngân sách nhà nước.
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước.
1.5. Thu thuế - nguồn thu chủ yếu của NSNN.
2. Chi ngân sách nhà nước.                                                       
2.1. Khái niệm chi ngân sách nhà nước.
2.2. Đặc điểm chi ngân sách nhà nước.
2.3. Nội dung chi ngân sách nhà nước
2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chi ngân sách nhà nước.
3. Bội chi ngân sách nhà nước và các biện pháp xử lý.
III. TỔ CHỨC HỆ THỐNG NSNN VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ NSNN.    
1. Tổ chức hệ thống NSNN.                                   
2. Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước                                    
2.1. Khái niệm phân cấp quản lý nhà nước.
2.2. Nội dung phân cấp quản lý nhà nước.     
2.3. Nguyên tắc phân cấp quản lý nhà nước.
3. Chu trình quản lý ngân sách nhà nước.                                            
Bài kiểm tra 1
Chương 3: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.

1.Khái niệm tài chính doanh nghiệp.                                          
2. Đặc điểm của tài chính doanh nghiệp.
3. Vai trò của tài chính doanh nghiệp.                              
II. TỔ CHỨC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.
1. Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức tài chính doanh nghiệp.
1.1. Hình thức pháp lý tổ chức tài chính doanh nghiệp.
1.2. Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật của ngành kinh doanh.
1.3. Môi trường kinh doanh.
2. Nguyên tắc tổ chức tài chính doanh nghiệp.
III. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.
1. Nguồn vốn và phương thức huy động vốn của doanh nghiệp.
1.1. Nguồn vốn tự có của chủ sở hữu doanh nghiệp.
1.2. Vốn tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại.
1.3. Nguồn vốn phát hành cổ phiếu.
1.4. Phát hành trái phiếu công ty.
1.5. Nguồn vốn nội bộ.
2. Quản lý sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp.
2.1. Vốn kinh doanh và đặc trưng của vốn kinh doanh.
2.2. Đầu tư vốn kinh doanh.
3. Sử dụng và bảo toàn vốn kinh doanh.
3.1. Vốn cố định.
3.2. Vốn lưu động.
4. Chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp.
4.1. Chi phí sản xuất kinh doanh.
4.2. Giá thành sản phẩm.
5. Doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp.
5.1. Doanh thu của doanh nghiệp.
5.2. Lợi nhuận của doanh nghiệp.
Chương 4: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH.      
              
1. Khái niệm thị trường tài chính.                                              
2. Cơ sở hình thành thị trường tài chính                           
II. CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH.
1. Chức năng của thị trường tài chính.
1.1. Chức năng dẫn vốn.
1.2. Chức năng thanh khoản.
1.3. Chức năng cung cấp thông tin kinh tế và đánh giá giá trị doanh nghiệp.
2. Vai trò của thị trường tài chính.
3. Chủ thể của thị trường tài chính.
3.1. Chủ thể đi vay.
3.2. Chủ thể cho vay.
III. CẤU TRÚC CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH.
1. Thị trường nợ và thị trường vốn cổ phần.
2. Thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp.
3. Thị trường tiền tệ và thị trường vốn.
4. Các công cụ trên thị trường tài chính.
4.1. Công cụ trên thị trường tiền tệ.
4.2. Công cụ trên thị trường vốn.
5. Điều hành thị trường tài chính.
Bài kiểm tra 2
Chương 5: CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TRUNG GIAN.
I. PHÂN TÍCH KINH TẾ VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH.      
                         
1.Những vấn đề cơ bản của cấu trúc tài chính                                      
2. Phí giao dịch và cấu trúc tài chính.
3. Rủi ro và cấu trúc tài chính.
II. CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TRUNG GIAN.
1. Chức năng.
1.1. Chức năng tạo vốn.
1.2. Chức năng cung ứng vốn cho nền kinh tế.
1.3. Chức năng kiểm soát.
2. Vai trò:
III. CÁC LOẠI HÌNH TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TRUNG GIAN.
1. Các ngân hàng.
2. Các tổ chức tài chính phi ngân hàng.
IV. CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TRUNG GIAN Ở VIỆT NAM.
1. Các ngân hàng.
2. Các tổ chức tài chính phi ngân hàng.
Kiểm tra giữa kỳ
Chương 6: TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ.  
                         
1. Khái quát về sự hình thành và phát triển của TCQT.                         
1.1. Cơ sở hình thành và phát triển của TCQT.       
1.2. Khái niệm tài chính quốc tế.
2. Vài nét về quá trình hình thành và phát triển của TCQT.
II. ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA TÀI CHÍNH QUỐC TẾ.
1. Đặc điểm của tài chính quốc tế                                              
1.1. Về rủi ro hối đoái và rủi ro chính trị.
1.2. Về cơ hội và xu hướng phát triển.
1.3. Sự thiếu hoàn hảo của thị trường.
2. Vai trò của tài chính quốc tế                                        
III. CÁC HÌNH THỨC CHỦ YẾU CỦA TÀI CHÍNH QUỐC TẾ.
1. Đầu tư trực tiếp quốc tế.
1.1. Khái quát về đầu tư quốc tế.
1.2. Khái niệm, bản chất và đặc điểm của đầu tư quốc tế trực tiếp.
1.3. Động cơ của đầu tư trực tiếp nước ngoài.
1.4. Những nhân tố thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước quốc tế.
1.5. Lợi ích của việc thu hút đầu tư trực tiếp nước quốc tế..
1.6. Những mặt trái của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với nước nhận đầu tư.
1.7. Các hình thức đầu tư trực tiếp quốc tế.
1.8. Các nhân tố ảnh hưởng đến dòng đầu tư trực tiếp quốc tế.
2. Tín dụng quốc tế.
2.1. Sự cần thiết và vai trò của tín dụng quốc tế.
2.2. Các hình thức tín dụng quốc tế.
3. Viện trợ quốc tế không hoàn lại.
IV. CÁN CÂN THANH TOÁN VÀ AN TOÀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA.
1. Khái niệm.
2. Cấu trúc của cán cân thanh toán quốc tế.
3. Tác động của cán cân thanh toán quốc tế.
4. Điều chỉnh cán cân thanh toán quốc tế.
V. Một số tổ chức quốc tế có quan hệ với Việt Nam                   
1. Chương trình phát triển của Liên hợp quốc                   
2. Quỹ tiền tệ quốc tế                                                               
3. Ngân hàng thế giới                                                               
4. Ngân hàng phát triển châu Á

Nguồn tin: www.htnc.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Trang web dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/

Giới thiệu về website HTNC

Góc học tập nghiên cứu HTNC được thành lập ra nhằm tạo ra sân chơi cho các trí thức, các bạn sinh viên và những người có nhu cầu tìm hiểu về các kiến thức chuyên ngành, kiến thức cơ bản về kinh tế học nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức về kinh tế thị trường, các vấn đề kinh tế xã hội của đất nước...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì đến website HTNC?

Tìm hiểu về các tài liệu học tập

Tham gia bàn luận sách và mượn sách miễn phí

Đọc và gửi bài viết lên website

Xin các tư vấn, hỗ trợ và hợp tác với website

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết

Thời tiết