Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán

Đăng lúc: Thứ ba - 09/04/2019 12:07
Huớng dẫn lập bảng cân đối kế toán (báo cáo tình hình tài chính):

 STT CHỈ TIÊU Mà NGUỒN SỐ LIỆU
1 2 3 4
  TÀI SẢN    
I Tiền và các khoản tương đương tiền 110
Số dư Nợ các TK 111, 112,
TK 1281 dưới 3 tháng, và TK 1288 đủ tiêu chuẩn phân loại tương đương tiền
II Đầu tư tài chính 120  
     1. Chứng khoán kinh doanh 121 Dư Nợ TK 121
     2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 122 Dư Nợ TK 1281, 1288 (không
bao gồm các khoản đã ghi ở chỉ tiêu 110 và 134)
     3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 123 Dư Nợ TK 228
     4. Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính (*) 124 Số dư Có các TK 2291, 2292
và ghi âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)
III Các khoản phải thu 130  
     1. Phải thu của khách hàng 131 Dư Nợ TK 131
     2. Trả trước cho người bán 132 Dư Nợ TK 331
     3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 133 Dư Nợ TK 1361
     4. Phải thu khác 134 Số dư Nợ các TK 1288 (phải thu
về cho vay), 1368, 1386, 1388, 334, 338, 141
     5. Tài sản thiếu chờ xử lý 135 Dư Nợ TK 1381
     6. Dự phòng phải thu khó đòi (*) 136 Dư Có TK 2293 và ghi âm
dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…)
IV IV. Hàng tồn kho (140=141+149) 140  
     1. Hàng tồn kho 141 Số dư Nợ các TK 151, 152, 153,
154, 155, 156, 157
     2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 142 Dư Có TK 2294 và ghi âm dưới
hình thức ghi trong ngoặc đơn (…)
V Tài sản cố định 150  
     1. Nguyên giá 151 Dư Nợ TK 211
     2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 152 Dư Có các TK 2141, 2142, 2143
và ghi âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…)
VI Bất động sản đầu tư 160  
     1. Nguyên giá 161 Dư Nợ TK 217
     2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 162 Dư Có TK 2147 và ghi âm dưới
hình thức ghi trong ngoặc đơn (…)
VII XDCB dở dang 170 Dư Nợ TK 241
VIII Tài sản khác 180  
1    1. Thuế GTGT được khấu trừ 181 Dư Nợ TK 133
2    2. Tài sản khác 182 Dư Nợ các TK 242, TK 333
       
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
(200 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180)
200  
  NGUỒN VỐN    
I    Nợ phải trả 300  
     1. Phải trả người bán 311 Dư Có TK 331
     2. Người mua trả tiền trước 312 Dư Có TK 131
     3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 Dư Có TK 333
     4. Phải trả người lao động 314 Dư Có TK 334
     5. Phải trả khác 315 Dư Có các TK 335, 3368, 338,
1388
     6. Vay và nợ thuê tài chính 316 Dư Có chi tiết TK 341
     7. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 317 Dư Có TK 3361
     8.Dự phòng phải trả 318 Dư Có TK 352
     9. Quỹ khen thưởng phúc lợi 319 Dư Có TK 353
     10. Quỹ phát triển khoa học Công nghệ 320 Dư Có TK 356
II VỐN CHỦ SỞ HỮU 400  
     1. Vốn góp của chủ sở hữu 411 Dư Có TK 4111
     2. Thặng dư vốn cổ phần 412 Dư Có TK 4112 (nếu TK 4112
 có Dư Nợ thì ghi giá trị âm)
     3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 Dư có TK 4118
     4. Cổ phiếu quỹ (*) 414 Dư Nợ TK 419 và ghi âm dưới
hình thức ghi trong ngoặc đơn (…)
     5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 415 Trường hợp DN sử dụng đồng
tiền khác Đồng Việt Nam. Chỉ tiêu này phản ánh chênh lệch tỷ giá hối đoái do chuyển đổi BCTC sang Đồng Việt Nam
     6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 416 Dư Có TK 418
     7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 417 Dư Có TK 421 (nếu TK 421
có Dư Nợ thì ghi giá trị âm)
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (500 = 300 + 400) 500  

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Trang web dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/

Giới thiệu về website HTNC

Góc học tập nghiên cứu HTNC được thành lập ra nhằm tạo ra sân chơi cho các trí thức, các bạn sinh viên và những người có nhu cầu tìm hiểu về các kiến thức chuyên ngành, kiến thức cơ bản về kinh tế học nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức về kinh tế thị trường, các vấn đề kinh tế xã hội của đất nước...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì về Trường ĐHCN Việt Hung?

Tìm hiểu thông tin đào tạo tại trường

Muốn được tham gia giảng dạy tại Trường

Muốn được học tập, nghiên cứu tại Trường

Muốn tuyển dụng sinh viên của Nhà trường

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết

Thời tiết