Phương pháp học tập Học phần Lý thuyết tiền tệ (Tài chính tiền tệ 2)

Đăng lúc: Thứ hai - 17/08/2015 10:14
Tiền tệ là gì? Ý nghĩa của việc nghiên cứu tiền tệ? Và để học tốt học phần Lý thuyết tiền tệ (tài chính tiền tệ 2) thì phải làm thế nào?

>>ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN LÝ THUYẾT TIỀN TỆ (TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 2)1.1. Mục tiêu
          Tài chính tiền tệ 2 là học phần cơ sở của ngành TCNH. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức vĩ mô về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế thị trường để làm cơ sở học tập và nghiên cứu các môn chuyên ngành. Học phần nghiên cứu tiền tệ dưới góc nhìn đó là đồng tiền đem đi sử dụng sẽ sinh lời và cung cầu tiền trong nền kinh tế; qua đó sẽ tác động đến lãi suất, chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương và lạm phát trong nền kinh tế. Bên cạnh đó, sinh viên còn được trang bị phương pháp nghiên cứu, phân tích, tìm kiếm tài liệu, trao đổi tình huống để hiểu sâu hơn về hoạt động tiền tệ và ngân hàng trong nền kinh tế và ý nghĩa của việc nghiên cứu tiền tệ.
1.2. Phương pháp học tập
          Để học tốt học phần Tài chính tiền tệ 2, sinh viên cần nghiên cứu trước bài giảng, nghiên cứu chủ đề, nội dung và làm bài tập trước khi đến lớp, đọc tài liệu tham khảo theo hướng dẫn của giáo viên; chuẩn bị trả lời các câu hỏi và tình huống nghiên cứu mà giáo viên đưa ra để hiểu các nội dung cốt lõi và bản chất của từng vấn đề của học phần đó là: Tiền là gì? những gì được coi là tiền hiện nay? tiền trong nền kinh tế tăng hay giảm thì tác động gì đến nền kinh tế và khi đó chúng ta phải xử lý như thế nào? khi tiền đem đi đầu tư thì chúng ta làm thế nào để biết được chúng ta sẽ thu được bao nhiêu tiền? số tiền chúng ta đem đi đầu tư là lãi hay lỗ? Đem tiền đi tiêu dùng bằng tiền mặt hay tiền chuyển khoản thì có gì khác nhau? Ngân hàng thương mại và ngân hàng trung ương có chức năng và vai trò như thế nào trong nền kinh tế? ...Bên cạnh đó, sinh viên cần tham khảo các tài liệu trang web trên internet để nâng cao kiến thức thực tế bên ngoài: www.cafef.vn; www.fica.vn;  www.htnc.vn; www.sbv.gov.vn ... để nắm vững các nội dung cốt lõi của từng chương và của học phần. 
1.2.1. Chương 1 – Đại cương cơ bản về tiền tệ
* Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên nguồn gốc ra đời và bản chất của tiền tệ, sự phát triển của các hình thái tiền tệ, các chức năng của tiền, khối tiền tệ và chế độ tiền tệ của các quốc gia qua thời gian.
* Chi tiết các đề mục của chương:
- Nguồn gốc ra đời của tiền tệ
- Khái niệm và bản chất của tiền
- Sự phát triển của các hình thái tiền tệ
- Các chức năng của tiền
- Khối tiền tệ và chế độ tiền tệ
* Kiến thức cốt lõi cần nắm vững:
- Chương 1 của bài giảng môn tiền tệ ngân hàng cho biết quá trình ra đời của tiền, qua đó chúng ta biết được trước khi có tiền thì con người đã trao đổi như thế nào, những gì đã được dùng làm tiền phục vụ trao đổi hàng hóa trong nền kinh tế. Thông qua vai trò làm vật môi giới trung gian trong trao đổi hàng hóa thì tiền đã thực hiện những chức năng gì. Cuối chương cho chúng ta biết được các nền kinh tế đã trải qua những bản vị tiền tệ nào, hiện nay các nền kinh tế đang sử dụng bản vị tiền tệ gì và những gì hiện nay được dùng làm tiền trong lưu thông trong các nền kinh tế. Thông qua chương 1 chúng ta nắm được ý nghĩa của việc nghiên cứu tiền tệ.
1.2.2. Chương 2 – Lãi suất
* Mục tiêu:
Nghiên cứu về giá trị của tiền theo thời gian, lãi suất, các cách phân loại lãi suất, các nhân tố ảnh hưởng tới lãi suất và vai trò của lãi suất trong nền kinh tế.
* Chi tiết các đề mục của chương:
- Giá trị của tiền theo thời gian.
- Lãi suất và phân loại lãi suất.
- Các nhân tố ảnh hưởng tới lãi suất trong nền kinh tế.
- Vai trò của lãi suất trong nền kinh tế.
* Kiến thức cốt lõi cần nắm vững:
- Tiền luôn có giá trị theo thời gian bởi các yếu tố: lạm phát, yếu tố ngẫu nhiên, sự vận động và khả năng sinh lời của đồng tiền. Vì vậy, trong hoạt động đầu tư và kinh doanh, để biết được cơ hội nào hiệu quả hơn khi lựa chọn giữa các cơ hội đầu tư thì chúng ta phải so sánh các khoản tiền nhận được hoặc phải trả của các cơ hội ở cùng một thời điểm.
- Các cách phân loại lãi suất, các nhân tố tác động tới lãi suất và vai trò của lãi suất trong nền kinh tế từ đó có biết cách so sánh, tính toán các loại lãi suất; nghiên cứu và phân tích các vấn đề nảy sinh về lãi suất trong thực tế và đưa ra quan điểm, những chính sách lãi suất phù hợp cho phát triển kinh tế của mỗi quốc gia.
1.2.3. Chương 3 – Ngân hàng thương mại
* Mục tiêu: Nắm được quá trình ra đời của ngân hàng thương mại, chức năng, vai trò của ngân hàng thương mại và các dịch vụ ngân hàng hiện đại.
* Chi tiết các đề mục của chương:
- Lịch sử hình thành và ra đời của ngân hàng thương mại.
- Chức năng của ngân hàng thương mại.
- Vai trò của ngân hàng thương mại.
- Các dịch vụ ngân hàng hiện đại ngày nay.
* Kiến thức cốt lõi cần nắm vững:
- Các chức năng của ngân hàng trong nền kinh tế và lợi ích của nó đối với các thành phần trong nền kinh tế cũng như nền kinh tế của mỗi quốc gia. Chức năng nào là quan trọng nhất; ý nghĩa, tầm quan trọng của từng chức năng?
- Vai trò của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế mỗi quốc gia và liên hệ thực tế đối với từng vai trò. Thông qua đó có sự nghiên cứu, phân tích các vấn đề nảy sinh trong thực tế đối với hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế.
- Các dịch vụ ngân hàng hiện đại để từ đó thấy được lợi ích của nó đối với các chủ thể trong nền kinh tế và đối với nền kinh tế của mỗi quốc gia. Từ đó tiếp tục nghiên cứu phát triển và thúc đẩy các dịch vụ ngân hàng mới nhằm nâng cao lợi ích của các chủ thể trong nền kinh tế.
1.2.4. Chương 4 – Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ quốc gia
* Mục tiêu: Tìm hiểu về sự ra đời của NHTW, chức năng của NHTW và vai trò của chính sách tiền tệ trong nền kinh tế của mỗi quốc gia.
* Chi tiết các đề mục của chương:
- Quá trình ra đời của NHTW và các mô hình NHTW trên thế giới.
- Chức năng của NHTW.
- Chính sách tiền tệ và các công cụ chính sách tiền tệ của NHTW.
* Kiến thức cốt lõi cần nắm vững:
- Khái niệm, bản chất của sự ra đời NHTW, tầm quan trọng của NHTW đối với mỗi nền kinh tế; ưu nhược điểm của từng mô hình NHTW, các chức năng của NHTW đối với nền kinh tế của mỗi quốc gia.
- Mục tiêu của chính sách tiền tệ là gì?
- Chính sách tiền tệ và việc sử dụng các chính sách tiền tệ của NHTW để điều tiết nền kinh tế. Thông qua đó, phân tích các vấn đề nảy sinh liên quan đến hoạt động của NHTW trong thực tiễn nền kinh tế.
- Chính sách tiền tệ có những công cụ nào? Cách thức sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ? Ưu nhược điểm của mỗi công cụ?
- Qua việc nghiên cứu hoạt động NHTW từ đó biết lựa chọn mô hình ngân hàng trung ương phù hợp với từng nền kinh tế trong mỗi giai đoạn và biết lựa chọn các chính sách tiền tệ phù hợp trong nền kinh tế mỗi quốc gia trong từng giai đoạn nhằm ổn định giá trị đồng tiền làm cơ sở thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô khác qua đó giúp cho tăng trưởng và phát triển kinh tế.
1.2.5. Chương 5 – Lạm phát
* Mục tiêu: Nghiên cứu về lạm phát tiền tệ trong nền kinh tế, bản chất của lạm phát, các xác định các chỉ số lạm phát. Nguyên nhân, hậu quả của lạm phát tới nền kinh tế và các biện pháp kiềm chế lạm phát.
* Chi tiết các đề mục của chương:
- Khái niệm lạm phát
- Bản chất của lạm phát.
- Các xác định các chỉ số lạm phát.
- Nguyên nhân, hậu quả của lạm phát.
- Các biện pháp kiềm chế lạm phát.
* Kiến thức cốt lõi cần nắm vững:
- Khái niệm và bản chất của lạm phát, các nguyên nhân nào dẫn đến lạm phát, hậu quả của lạm phát và các biện pháp kiềm chế lạm phát. Thông qua đó, phân tích các vấn đề thực tiễn nảy sinh liên quan đến lạm phát tại mỗi nền kinh tế nhằm kiềm chế lạm phát và đưa lạm phát về mức có lợi cho nền kinh tế để thúc đẩy kinh tế phát triển. Bên cạnh đó đưa ra quan điểm của mình về các chính sách, chiến lược để ổn định và phát triển nền kinh tế của mỗi nền kinh tế.

Các bạn có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi theo địa chỉ email: manhhaktqd@htnc.vn để có thể được giải đáp thêm.

>>Một số cách để học tốt các môn học cho các sinh viênNguồn tin: www.htnc.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Trang web dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/

Giới thiệu về website HTNC

Góc học tập nghiên cứu HTNC được thành lập ra nhằm tạo ra sân chơi cho các trí thức, các bạn sinh viên và những người có nhu cầu tìm hiểu về các kiến thức chuyên ngành, kiến thức cơ bản về kinh tế học nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức về kinh tế thị trường, các vấn đề kinh tế xã hội của đất nước...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì về Trường ĐHCN Việt Hung?

Tìm hiểu thông tin đào tạo tại trường

Muốn được tham gia giảng dạy tại Trường

Muốn được học tập, nghiên cứu tại Trường

Muốn tuyển dụng sinh viên của Nhà trường

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết

Thời tiết