Tết nghèo

Tết nghèo
Tết này không quất cũng không đào

Mọi người đến chơi hỏi tại sao

Mặt tươi, miệng nói là không thích

Thật ra trong túi chẳng xu nào

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thế