Bài tập lập kế hoạch tài chính năm

Đăng lúc: Thứ tư - 14/06/2017 05:19
Một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có các nội dung sau:
Bảng 1: Bảng CĐKT cuối năm 2016


STT Khoản mục Năm 2016 Năm 2017
(1) (2) (3)  
I TÀI SẢN NGẮN HẠN 10.300  
1 Tiền và các khoản tương đương tiền 500  
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1.500  
3 Các khoản phải thu ngắn hạn 3.800  
4 Hàng tồn kho  4.000  
5 Tài sản ngắn hạn khác 500  
II TÀI SẢN DÀI HẠN 5.300  
1 Các khoản phải thu dài hạn 500  
2 Tài sản cố định  3.800  
a Nguyên giá 5.000  
b Hao mòn lũy kế 1.200  
3 Tài sản dài hạn khác 1.000  
  TỔNG TÀI SẢN 15.600  
  Nguồn vốn    
I NỢ PHẢI TRẢ 5.200  
1  Nợ ngắn hạn     4.200  
  Vay ngắn hạn       1.000  
  Phải trả người bán 2.000  
  Các khoản phải trả khác  1.200  
2 Nợ dài hạn 1.000  
II Nguồn vốn CSH     9.400  
1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 8.500  
2 LN chưa phân phối 900  
  TỔNG NGUỒN VỐN 15.600  

Bảng 3: Các thông số tính toán

 
STT Khoản mục Tỷ lệ (%)
(1) (2) (3)
1 Tỷ lệ khấu hao/năm 12
2 Lãi suất vay/năm 12
3 Số kỳ trả nợ gốc, lãi đều (theo quý) 4
4 Tỷ lệ chi phí hoạt động 60
5 Tỷ lệ chi phí mua hàng (so với doanh thu) 50
6 Tỷ lệ khoản phải thu  40
7 Tỷ lệ khoản phải trả/chi phí mua hàng  15
8 Tỷ lệ tồn quỹ tiền mặt (so với chi phí mua hàng) 10
9 Thuế suất thuế thu nhập DN 20

Yêu cầu:
1. Lập bảng khấu hao
2. Lập kế hoạch trả nợ gốc và lãi vay
3. Lập bảng dự báo thu nhập năm 2017
4. Lập kế hoạch ngân sách tiền mặt
5. Lập bảng cân đối kế toán dự kiến cuối năm 2017
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Trang web dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/

Giới thiệu về website HTNC

Website free tài liệu, đề thi và giải đáp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được thành lập ra nhằm tạo ra sân chơi cho các trí thức, các bạn sinh viên và những người có nhu cầu tìm hiểu về các kiến thức chuyên ngành, kiến thức cơ bản về kinh tế học nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức về kinh tế thị...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì về Trường ĐHCN Việt Hung?

Tìm hiểu thông tin đào tạo tại trường

Muốn được tham gia giảng dạy tại Trường

Muốn được học tập, nghiên cứu tại Trường

Muốn tuyển dụng sinh viên của Nhà trường

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết

Thời tiết