Bài tập về đọc, kiểm tra và lập báo cáo tài chính doanh nghiệp

Đăng lúc: Thứ tư - 20/09/2023 15:17
Bài 1: Cho số liệu tài chính của công ty TNHH XYZ vào ngày 01/10/2023 như sau:
Phải trả người bán: 2.000
Tiền mặt: 200
Chi phí trả trước: 200
Nguyên vật liệu: 1.100
Vay ngắn hạn: 1.500
Quỹ phúc lợi: 300
Người mua trả tiền trước: Y
Tài sản cố định: 1.500
Phải trả người lao động: 500
Vốn cổ phần: 2.500
Thành phẩm: X
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 800
Tiền gửi ngân hàng: 800
Quỹ đầu tư phát triển: 500
Phải thu khách hàng: 1.500
Đầu tư tài chính ngắn hạn: 500
 
Trong tháng có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:
- Chi tiền mặt gửi vào ngân hàng: 120
- Vay ngắn hạn ngân hàng 500 trả nợ cho người bán
- Mua chứng khoán kinh doanh bằng chuyển khoản ngân hàng: 300
- Chuyển tiền gửi ngân hàng trả nợ vay ngắn hạn: 200
- Mua nguyên vật liệu có giá 300 và thanh toán 60% bằng chuyển khoản, còn lại nợ chưa thanh toán
Yêu cầu:
1 - Tìm giá trị của X và Y, biết tổng vốn kinh doanh là 8.300
2 - Lập bảng cân đối kế toán vào ngày 01/10/2023
3 - Lập bảng cân đối kế toán vào ngày 01/11/2023
 
Bài 2. Cho số dư của các tài khoản tại công ty Bình Minh tại ngày 31/12/2023 như sau:

Tài khoản Dư nợ Tài khoản Dư có
Tiền mặt 300 Hao mòn TSCĐ 1.000
Tiền gửi ngân hàng 500 Phải trả người bán 1.200
Phải thu khách hàng 3.800 Phải trả người lao động 300
Nguyên vật liệu 4.000 Doanh thu chưa thực hiện 600
Nguyên giá TSCĐ 4.000 Vay ngắn hạn ngân hàng 3.000
Chiết khấu thương mại 10 Vốn cổ phần X
Giá vốn hàng bán 2.500 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.200
Chi phí bán hàng 1.000 Doanh thu bán hàng 5.000
Chi phí quản lý doanh nghiệp 800 Lãi tiền gửi ngân hàng 10
Chi phí tài chính 50 Người mua trả tiền trước 300
Trả trước cho người bán 500 Quỹ đầu tư phát triển 400
Chiết khấu thanh toán 20 Dự phòng nợ phải thu khó đòi 100
Yêu cầu:
1 - Tìm X?
2 - Lập bảng CĐKT?
2 - Thực hiện bút toán khóa sổ, kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh và lập báo cáo KQ HĐKD?
 
Bài 3: Có số liệu giả định cuối cuối kỳ có của công ty TNHH VIU như sau: (ĐVT: triệu đồng)
1 - Tổng doanh thu bán hàng trong kỳ là 17.600
2 - Chiết khấu cho khách hàng do mua số lượng lớn là 55 (giá bao gồm cả thuế GTGT)
3 - Hàng hoá tồn đầu kỳ là 24.000, mua vào trong tháng là 15.000, hàng hoá tồn cuối tháng là 27.000
4 - Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và nhượng bán các khoản đầu tư: 500
5 - Thanh lý tài sản cố định: 30
6 - Chi phí hoạt động tài chính: 200
7 - Chi tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế: 10
8 - Chi phí bán hàng trong kỳ: 550
9 - Tiền hoa hồng trả cho đại lý: 50
10 - Chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ: 680
11 - Chiết khấu thanh toán cho khách hàng là 60
12 – Lãi tiền gửi 10
Lưu ý: Hàng hoá của công ty chịu thuế GTGT 10%, doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ, thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp là 20%.
Yêu cầu: Lập báo cáo kết quả kinh doanh của công ty
 
Bài tập 4: Hãy cho biết các khoản mục/nghiệp vụ nào dưới đây tác động tới các dòng lưu chuyển tiền tệ trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp của doanh nghiệp?

TT Khoản mục
Kinh doanh

Đầu tư

Tài chính
Không
1 Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho        
2 Trả cổ tức cho chủ sở hữu góp vốn        
3 Mua chịu hàng hóa, dịch vụ        
4 Nhận tiền vay ngắn hạn của ngân hàng        
5 Tiền thu từ bán chứng khoán kinh doanh        
6 Tiền lương trả cho người lao động        
7 Tiền thu từ thanh lý nhượng bán TSCĐ        
8 Tiền chi nộp BHXH, BHYT, Kinh phí công đoàn cho người lao động        
9 Thu tiền bán hàng hóa dịch vụ        
10 Phân bổ chi phí trả trước        
11 Nhận trước tiền mua hàng hóa dịch vụ của khách hàng        
12 Trích khấu hao TSCĐ của DN        
13 Bán chịu hàng hóa cho khách hàng        
14 Trả trước tiền hàng cho người bán        
15 Trả nợ gốc vay ngắn hạn        
16 Bán công ty con cho doanh nghiệp khác        
17 Tiền chi cho hoạt động thanh lý nhượng bán TSCĐ        
18 Tiền cổ tức được chia từ hoạt động góp vốn        
19 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu        
20 Lãi tiền gửi nhận được        
21 Trả tiền lãi vay ngắn hạn        
22 Tiền chi mua chứng khoán kinh doanh        
23 Tiền chi góp vốn cổ phần vào DN khác        
24 Tiền chi mua Tài sản cố định        
25 Tiền chi nhập hàng hóa, dịch vụ        

Bài 5. Tại công ty thương mại X có số liệu quý 4/2022 như sau:
A. Số dư đầu quý:
TK 111: 380
TK 112: 520
TK 131: 80 (số tiền bán hàng phải thu của công ty M)
TK 331: 100 (số tiền mua hàng phải trả cho công ty N)
TK 156: 800
Giả sử các TK công nợ và hàng tồn kho khác không có số dư đầu kỳ.
- Các nghiệp vụ phát sinh trong quý như sau:
1 – Mua một lô hàng đã trả đủ bằng tiền gửi ngân hàng, giá mua 1.000. Số hàng này không nhập kho mà bán thẳng là 1.300, đã thu bằng tiền gửi ngân hàng.
2 – Xuất kho hàng hóa bán, giá vốn 400, giá bán 600, trong đó người mua đã trả bằng chuyển khoản là 300, số còn lại người mua còn thiếu nợ.
3 – Thu nợ của công ty M bằng chuyển khoản là 50
4 – Chuyển khoản trả nợ cho công ty N là 60
5 – Trích khấu hao TSCĐ trong kỳ của bộ phận bán hàng là 30, bộ phận quản lý doanh nghiệp là 20.
6 – Chi tiền gửi ngân hàng mua TSCĐ hữu hình là 400
7 – Trích trước chi phí lãi vay là 10
8 – Thanh lý một TSCĐ hữu hình nguyên giá là 80, đã khấu hao 30. Thu nhập thanh lý bằng chuyển khoản 40.
9 – Nhận tiền vay dài hạn gửi vào TK tiền gửi ngân hàng là 50.
10 – Trả lương cho người lao động bộ phận bán hàng là 50, bộ phận quản lý doanh nghiệp là 40.
11 – Xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ, biết tỷ lệ thuế suất thuế TNDN là 20%
Yêu cầu:
1 – Tính toán số liệu của mã số 110 trên bảng CĐKT cuối quý 4 (cột số cuối kỳ)?
2 – Tính toán số liệu của mã số 50 trên báo cáo KQHĐKD quý 4 cột kỳ này?
3 – Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp?
4 – Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp?

 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/

Giới thiệu về Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung

Trường Đại học công nghiệp Việt - Hung (tên tiếng Anh: Viet - Hung Industrial University, viết tắt VIU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công thương, chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả nhà nước Việt Nam và Chính phủ Hungary....

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì đến website HTNC.VN?

Tìm hiểu về các tài liệu học tập

Tham gia bàn luận sách và mượn sách miễn phí

Đọc và gửi bài viết lên website

Xin các tư vấn, hỗ trợ và hợp tác với website

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết