ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

Đăng lúc: Thứ hai - 17/08/2015 09:05
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Kế toán ngân hàng
        (Banking accounting)
2. Mã học phần: 081153
3. Số tín chỉ: 4 (4,0,8)
4. Trình độ: sinh viên năm thứ 4
5. Phân bổ thời gian:
+ Lên lớp                       : 60 tiết;
+ Thực tập                      : 0 tiết;
+ Thí nghiệm                 : 0 tiết;
+ Tự học, tự nghiên cứu : 120 giờ;
6. Điều kiện tiên quyết: Quản trị ngân hàng thương mại, nguyên lý kế toán
7. Mục tiêu của học phần:
+ Kiến thức: Trang bị các kiến thức cơ bản của kế toán để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh ngân hàng theo từng cấp độ chi nhánh, hội sở chính của một ngân hàng thương mại.
+ Kỹ năng: Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có khả năng hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại các ngân hàng và các tổ chức tín dụng.
+ Thái độ: Hiểu được tầm quan trọng của môn học, chuẩn bị và thực hiện tốt các nội dung học tập trước, trong và sau khi lên lớp. Chủ động, tự tin, tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học. Kết hợp giữa thực tiễn và lý thuyết, đúc kết kinh nghiệm để giải quyết vấn đề đạt hiệu quả cao. Hiểu được tầm quan trọng của môn học, chuẩn bị bài trước khi lên lớp.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
      - Cung cấp cho sinh viên những khái niệm về kế toán, tài khoản kế toán ngân hàng, những nguyên tắc và quy trình kế toán ứng dụng trong ngân hàng và các tổ chức tài chính khác như huy động vốn, cho vay, thanh toán, kinh doanh ngoại tệ…
9. Nhiệm vụ của sinh viên: Tham dự học, thảo luận, kiểm tra theo quy chế học vụ hiện hành của nhà trường.
- Dự lớp: lý thuyết ≥ 80%; thực hành ≥ 80%.
- Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm, ở nhà ….
- Dụng cụ và học liệu:………
- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập:
* Bắt buộc:
- Giáo trình: Kế toán ngân hàng – Đại học Công nghiệp Việt - Hung
- Sách tham khảo: Kế toán ngân hàng thương mại – Học viện ngân hàng; Kế toán ngân hàng thương mại, ĐH Kinh tế TP HCM…
11. Điều kiện thí nghiệm, thực hành, thực tập phục vụ học phần:
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Chuyên cần: 25 %
+ Dự lớp: 10 %
+ Kiểm tra cá nhân: 15%
- Thi giữa học phần: 15 %
- Thi kết thúc học phần: 60 %
13. Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10
14. Phương pháp đánh giá học phần: Theo học chế tín chỉ, được quy định cụ thể như sau:
TT Phương pháp đánh giá Số lần đánh giá Trọng số (%)
1 Kiểm tra 02 25
2 Thực hành, thí nghiệm 0 0
3 Bài tập lớn, tiểu luận 0 0
4 Thi giữa học phần 01 15
5 Thi hết học phần 01 60
 
 
+ Hình thức thi kết thúc học phần: Tự luận
15. Nội dung chi tiết học phần:
15.1. Nội dung tổng quát
 
TT Nội dung Số tiết Hình thức dạy và học Ghi chú
Lý thuyết Thực hành Tự học
1 Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng thương mại
I. Kế toán với hoạt động ngân hàng
II. Đặc điểm của kế toán NHTM
III. Những vấn đề chung về tài khoản KTNH, bảng CĐKT, CĐTK
IV. Chứng từ kế toán NHTM
V. Tổ chức kế toán NHTM
6
 
1
 
1
2
 
 
1
1
6
 
1
 
1
2
 
 
1
1
0
 
0
 
0
0
 
 
0
0
12
 
2
 
2
4
 
 
2
2
 
2 Chương 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá
I. Tổng quan về tiền gửi và giấy tờ có giá.
II. Kế toán nhận tiền gửi và phát hành GTCG.
1. Nguyên tắc kế toán.
2. Tài khoản sử dụng.
III. Quy trình kế toán.
A. Quy trình kế toán nhận tiền gửi.
1. Quy trình kế toán tiền gửi thanh toán.
2. Quy trình kế toán tiền gửi tiết kiệm.
B. Quy trình kế toán phát hành GTCG.
1. Tài khoản.
2. Chứng từ.
3. Quy trình kế toán.
3.1. Quy trình kế toán phát hành giấy tờ có giá ngang giá.
3.2. Quy trình kế toán phát hành giấy tờ có giá chiết khấu.
3.3. Quy trình kế toán phát hành giấy tờ có giá phụ trội
18
 
2
 
2
 
1
1
 
4
 
1
 
3
 
10
 
1
1
1
3
 
2
 
2
18
 
2
 
2
 
1
1
 
4
 
1
 
3
 
10
 
1
1
1
3
 
2
 
2
0
 
0
 
0
 
0
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
0
0
0
 
0
 
0
36
 
4
 
4
 
2
2
 
8
 
2
 
6
 
20
 
2
2
2
6
 
4
 
4
 
3 Chương 3: Kế toán cho vay
I. Những vấn đề chung về nghiệp vụ cho vay
II. Tổ chức kế toán cho vay.
1. Chứng từ cho vay.
2. Phương thức cho vay.
III. Tài khoản sử dụng.
1. Nhóm các tài khoản cho vay.
2. Phương pháp hạch toán.
3. Tính lãi và hạch toán lãi.
IV. Quy trình kế toán
1. Kế toán giải ngân, dự thu lãi, thu lãi và thu gốc
2. Xử lý các phát sinh về lãi
3. Kế toán dự phòng rủi ro tín dụng và xử lý nợ xấu
18
2
 
4
2
2
3
1
1
1
9
3
 
3
3
18
2
 
4
2
2
3
1
1
1
9
3
 
3
3
 
0
0
 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
0
0
 
36
4
 
8
4
4
6
2
2
2
18
6
 
6
6
 
4 Chương 4: Kế toán thanh toán qua ngân hàng
I. Ý nghĩa nguyên tắc thanh toán qua ngân hàng.
II. Tài khoản sử dụng.
III. Phương pháp hạch toán.
A. Kế toán thanh toán séc.
B. Kế toán thanh toán UNC.
C. Thanh toán bằng UNT.
D. Thanh toán bằng thư tín dụng.
E. Thanh toán bằng thẻ thanh toán.
F. Lịch sử phát triển hệ thống thanh toán tại Việt Nam.
9
 
1
 
2
 
2
2
2
 
9
 
1
 
2
 
2
2
2
0
 
0
 
0
 
0
0
0
9
 
2
 
4
 
4
4
4
 
5 Chương 5: Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ
I. Tổng quan về kế toán KDNT.
1. Tổng quan.
2. Tài khoản sử dụng.
II. Quy trình kế toán KDNT.
1. Mua bán ngoại tệ kinh doanh.
2. Kế toán ngoại tệ chuyển đổi trong nước.
3. Kế toán KDNT trên thị trường liên ngân hàng.
4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh ngoại tệ.
5. Kế toán đánh giá lại giá trị ngoại tệ.
9
 
2
 
 
7
2
2
 
 
1
 
1
 
1
9
 
2
 
 
7
2
2
 
 
1
 
1
 
1
0
 
0
 
 
0
0
0
 
 
0
 
0
 
0
18
 
4
 
 
14
4
4
 
 
2
 
2
 
2
 
  Cộng 60 60 0 120  
15.2. Nội dung chi tiết
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
I. Kế toán với hoạt động ngân hàng.
1. Một số khái niệm.
1.1. Kế toán.
1.2. Phân loại.
1.3. Ngân hàng thương mại.
1.4. Kế toán ngân hàng thương mại.
2. Một số đặc trưng cơ bản.
2.1. Đặc trưng kinh doanh tiền tệ.
2.2. Đặc trưng hoạt động ngân hàng.
3. Đối tượng, mục tiêu, nhiệm vụ của kế toán NHTM.
3.1. Đối tượng.
3.2. Mục tiêu của kế toán ngân hàng.
4. Nhiệm vụ kế toán ngân hàng thương mại.
II. Đặc điểm của kế toán ngân hàng thương mại.
1. Đặc điểm của đối tượng.
2. Đặc điểm của kế toán ngân hàng thương mại.
III. Những vấn đề chung về tài khoản kế toán NHTM, bảng CĐTK, bảng CĐKT.
1. Khái niệm.
2. Phân loại tài khoản kế toán NHTM.
3. Kết cấu và nguyên tắc ghi các tài khoản kế toán NHTM.
3.1. Kết cấu của tài khoản.
3.2. Nguyên tắc ghi nợ có trên tài khoản kế toán.
4. Phương pháp ghi sổ kép.
5. Hệ thống tài khoản kế toán hiện hành.
6. Bảng cân đối tài khoản.
6.1. Khái niệm.
6.2. Các điều kiện của bảng CĐTK.
6.3. Hình thức của bảng CĐTK.
6.4. Các loại bảng CĐTK.
7. Bảng CĐKT.
8. Nguyên tắc cơ bản.
IV. Chứng từ kế toán ngân hàng thương mại.
1. Những vấn đề chung về chứng từ KTNHTM.
1.1. Khái niệm.
1.2. Các yếu tố cơ bản.
1.3. Đặc điểm.
1.4. Chứng từ điện tử.
2. Phân loại.
3. Lập chứng từ kế toán.
4. Kiểm soát chứng từ.
5. Luân chuyển chứng từ.
V. Tổ chức bộ máy kế toán trong NHTM.
1. Tổ chức bộ máy kế toán trong toàn hệ thống NHTM.
1.1. Mô hình kế toán phân tán.
1.2. Mô hình kế toán tập trung.
1.3. Mô hình kế toán tập trung kết hợp phân tán.
2. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ hiện đại.
3. Tổ chức bộ máy kế toán trong một đơn vị NH.
Chương II: KẾ TOÁN NHẬN TIỀN GỬI VÀ PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ
I. Tổng quan về tiền gửi và giấy tờ có giá.
1. Tiền gửi không kỳ hạn.
1.1. Khái niệm.
1.2. Đặc điểm.
2. Tiền gửi có kỳ hạn.
2.1. Khái niệm.
2.2. Đặc điểm.
3. Tiền gửi tiết kiệm.
3.1. Khái niệm.
3.2. Các sản phẩm tiết kiệm.
4. Giấy tờ có giá.
II. Kế toán nhận tiền gửi và phát hành GTCG.
1. Nguyên tắc kế toán.
2. Tài khoản sử dụng.
III. Quy trình kế toán.
A. Quy trình kế toán nhận tiền gửi.
1. Quy trình kế toán tiền gửi thanh toán.
2. Quy trình kế toán tiền gửi tiết kiệm.
B. Quy trình kế toán phát hành GTCG.
1. Tài khoản.
2. Chứng từ.
3. Quy trình kế toán.
3.1. Quy trình kế toán phát hành giấy tờ có giá ngang giá.
3.2. Quy trình kế toán phát hành giấy tờ có giá chiết khấu.
3.3. Quy trình kế toán phát hành giấy tờ có giá phụ trội.
Bài kiểm tra 1
CHƯƠNG III: KẾ TOÁN CHO VAY
I. Những vấn đề chung về nghiệp vụ cho vay.
1. Ý nghĩa.
2. Nhiệm vụ.
3. Bản chất.
4. Các loại hình cho vay.
II. Tổ chức kế toán cho vay.
1. Chứng từ cho vay.
2. Phương thức cho vay.
III. Tài khoản sử dụng.
1. Nhóm các tài khoản cho vay.
2. Phương pháp hạch toán.
3. Tính lãi và hạch toán lãi.
IV. Quy trình kế toán cho vay
1. Kế toán giải ngân, dự thu lãi, thu lãi và thu gốc
2. Xử lý các phát sinh về lãi
3. Kế toán dự phòng rủi ro tín dụng và xử lý nợ xấu
Bài kiểm tra 2
CHƯƠNG IV: KẾ TOÁN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG
I. Ý nghĩa nguyên tắc thanh toán qua ngân hàng.
1. Khái niệm.
2. Ý nghĩa thanh toán qua ngân hàng.
3. Các nguyên tắc thanh toán qua ngân hàng.
II. Tài khoản sử dụng.
1. Tài khoản sử dụng trong thanh toán không dùng tiền mặt.
2. Các thể thức thanh toán không dùng tiền mặt.
III. Phương pháp hạch toán.
A. Kế toán thanh toán séc.
1. Khái niệm.
2. Một số quy định về phát hành séc.
3. Thủ tục phát hành séc.
4. Phương pháp hạch toán.
B. Kế toán thanh toán UNC.
1. Khái niệm.
2. Một số quy định khi sử dụng UNC.
3. Phương pháp hạch toán.
C. Thanh toán bằng UNT.
1. Khái niệm.
2. Một số quy định khi áp dụng thanh toán UNT.
3. Thanh toán UNT.
D. Thanh toán bằng thư tín dụng.
1. Khái niệm.
2. Những quy định cụ thể và phương pháp hạch toán.
E. Thanh toán bằng thẻ thanh toán.
1. Khái niệm.
2. Những quy định sử dụng thẻ thanh toán và phương pháp hạch toán.
F. Lịch sử phát triển hệ thống thanh toán tại Việt Nam.
Kiểm tra giữa kỳ
CHƯƠNG V: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI TỆ
I. Tổng quan về kế toán KDNT.
1. Tổng quan.
2. Tài khoản sử dụng.
II. Quy trình kế toán KDNT.
1. Mua bán ngoại tệ kinh doanh.
2. Kế toán ngoại tệ chuyển đổi trong nước.
3. Kế toán KDNT trên thị trường liên ngân hàng.
4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh ngoại tệ.
5. Kế toán đánh giá lại giá trị ngoại tệ.
Kiểm tra giữa kỳ + ôn tập môn học

Nguồn tin: www.htnc.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Trang web dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/

Giới thiệu về website HTNC

Website free tài liệu, đề thi và giải đáp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được thành lập ra nhằm tạo ra sân chơi cho các trí thức, các bạn sinh viên và những người có nhu cầu tìm hiểu về các kiến thức chuyên ngành, kiến thức cơ bản về kinh tế học nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức về kinh tế thị...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì về Trường ĐHCN Việt Hung?

Tìm hiểu thông tin đào tạo tại trường

Muốn được tham gia giảng dạy tại Trường

Muốn được học tập, nghiên cứu tại Trường

Muốn tuyển dụng sinh viên của Nhà trường

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết

Thời tiết