ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN LÝ THUYẾT TIỀN TỆ (TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 2)

Đăng lúc: Thứ ba - 18/08/2015 12:33

>>Phương pháp học tập Học phần Lý thuyết tiền tệ (Tài chính tiền tệ 2)

>> Đề cương chi tiết học phần Lý thuyết tài chính (Tài chính tiền tệ 2)


1. Tên học phần: Tài chính tiền tệ 2
        (Theory of Money & Finance 2)
2. Mã học phần: 081243   
3. Số tín chỉ: 2 (2,0,4)
4. Trình độ: sinh viên năm thứ 2
5. Phân bổ thời gian:
+ Lên lớp                       : 30 tiết;
+ Thực tập                     : 0 tiết;
+ Thí nghiệm                 : 0 tiết;
+ Tự học, tự nghiên cứu : 60 giờ;
6. Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vĩ mô
7. Mục tiêu của học phần:
+ Kiến thức: Tài chính tiền tệ 2 là học phần cơ sở của ngành TCNH. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức vĩ mô về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế thị trường để làm cơ sở học tập và nghiên cứu các môn chuyên ngành. Học phần nghiên cứu tiền tệ dưới góc nhìn đó là đồng tiền đem đi sử dụng sẽ sinh lời và cung cầu tiền trong nền kinh tế; qua đó sẽ tác động đến lãi suất, chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương và lạm phát trong nền kinh tế. Bên cạnh đó, sinh viên còn được trang bị phương pháp nghiên cứu, phân tích, tìm kiếm tài liệu, trao đổi tình huống để hiểu sâu hơn về hoạt động tiền tệ và ngân hàng trong nền kinh tế và ý nghĩa của việc nghiên cứu tiền tệ.
+ Kỹ năng: Hiểu và phân tích được các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn về hoạt động tiền tệ, ngân hàng, thị trường tài chính. 
+ Thái độ: Chủ động, tự tin, tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học. Kết hợp giữa thực tiễn và lý thuyết, đúc kết kinh nghiệm để giải quyết vấn đề đạt hiệu quả cao.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
      Môn học đề cập đến quá trình ra đời, phát triển, lưu thông của tiền tệ trong nền kinh tế gắn với các biến số kinh tế như lãi suất, lạm phát và hoạt động của các ngân hàng trung gian và hoạt động của ngân hàng trung ương với các chức năng và chính sách tiền tệ nhằm mục đích ổn định kinh tế vĩ mô nền kinh tế.
9. Nhiệm vụ của sinh viên: Tham dự học, thảo luận, kiểm tra theo quy chế học vụ hiện hành của nhà trường.
- Dự lớp: lý thuyết ≥ 80%; thực hành ≥ 80%.
- Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm, ở nhà ….
- Dụng cụ và học liệu:………
- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập:
* Bắt buộc:
- Giáo trình: Lý thuyết tài chính tiền tệ, Nguyễn Hữu Tài, ĐH Kinh tế Quốc Dân Hà Nội
- Sách tham khảo: - Frederic S. Miskin: Tiền tệ, Ngân hàng và thị trường tài chính, 2004.
- Khác...
11. Điều kiện thí nghiệm, thực hành, thực tập phục vụ học phần:
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Chuyên cần: 25 %
+ Dự lớp: 10 %
+ Kiểm tra cá nhân: 15%
- Thi giữa học phần: 15 %
- Thi kết thúc học phần: 60 %
13. Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10
14. Phương pháp đánh giá học phần: Theo học chế tín chỉ, được quy định cụ thể như sau:
TT Phương pháp đánh giá Số lần đánh giá Trọng số (%)
1 Kiểm tra 02 25
2 Thực hành, thí nghiệm 0 0
3 Bài tập lớn, tiểu luận 0 0
4 Thi giữa học phần 01 15
5 Thi hết học phần 01 60
+ Hình thức thi kết thúc học phần: Trắc nghiệm
15. Nội dung chi tiết học phần:
15.1. Nội dung tổng quát
TT Nội dung Số tiết Hình thức dạy và học Ghi chú
Lý thuyết Thực hành Tự học
1 Chương 1: Đại cương cơ bản về tiền tệ
I. Nguồn gốc và bản chất của tiền
II. Chức năng của tiền
III. Sự phát triển của các hình thái tiền tệ
IV. Khối tiền tệ và chế độ tiền tệ
4
1
1
1
 
1
4
1
1
1
 
1
0
0
0
0
 
0
8
2
2
2
 
2
 
2 Chương 2: Lãi suất
I. Những vấn đề chung về lãi suất
1. Khái niệm
2. Phân loại
3. Các nhân tố tác động tới lãi suất
II. Vai trò của lãi suất
1. Vai trò
2. Một số hạn chế trong việc sử dụng chính sách lãi suất
8
4
1
1
2
 
4
3
1
8
4
1
1
2
 
4
3
1
0
0
0
0
0
 
0
0
0
16
8
2
2
4
 
8
6
2
 
3 Chương 3: Ngân hàng thương mại
1. Những vấn đề chung về NHTM
2. Chức năng của NHTM
3. Vai trò của NHTM
4. Các dịch vụ NHTM
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
0
0
0
0
0
8
2
2
2
2
 
4 Chương 4: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ quốc gia
I. Tổng quan về NHTW
II. Chức năng của NHTW
III. Chính sách tiền tệ
8
 
2
3
3
8
 
2
3
3
0
 
0
0
0
16
 
4
6
6
 
5 Chương 5: Lạm phát
I. Những vấn đề chung về lạm phát
II. Nguyên nhân và hậu quả của lạm phát
III. Các biện pháp kiềm chế lạm phát
6
2
 
2
 
2
6
2
 
2
 
2
0
0
 
0
 
0
12
2
 
2
 
2
 
  Cộng 30 30 0 60  
15.2. Nội dung chi tiết
Chương 1: ĐẠI CƯƠNG CƠ BẢN VỀ TIỀN TỆ
I. NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA TIỀN TỆ.                 
1. Sự ra đời của tiền tệ.                                               
1.1. Hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên.
1.2. Hình thái giá trị mở rộng.
1.3. Hình thái giá trị chung.
1.4. Hình thái tiền tệ.
2. Bản chất của tiền tệ.                             
II. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC HÌNH THÁI TIỀN TỆ.
1. Tiền tệ bằng hàng hoá.
2. Tiền giấy.
2.1. Tín tệ.
2.2. Tiền pháp định.
3. Tiền ghi sổ.
III. CHỨC NĂNG CỦA TIỀN TỆ.
1. Đơn vị đo lường giá trị.                                                              
2. Phương tiện trao đổi.
3. Phương tiện dự trữ.
IV. KHỐI TIỀN TỆ VÀ CHẾ ĐỘ TIỀN TỆ.
1. Khối tiền tệ.
1.1. Khối tiền tệ M1.
1.2. Khối tiền tệ M2.
1.3. Khối tiền tệ M3.
2. Chế độ tiền tệ.
2.1. Chế độ song bản vị.
2.2. Chế độ bản vị vàng.
2.2.1. Chế độ bản vị tiền vàng.
2.2.2. Chế độ bản vị vàng thỏi.
2.2.3. Chế độ bản vị vàng hối đoái.
3. Chế độ bản vị ngoại tệ.
4. Chế độ bản vị tiền giấy không chuyển đổi ra vàng.
Chương 2: LÃI SUẤT
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA LÃI SUẤT.
1.Khái niệm.                                           
2. Phân loại.
2.1. Theo phương pháp đo lường.
2.1.1. Lãi đơn.
2.1.2. Lãi gộp.
2.1.3. Lãi suất thực trả.
2.2. Theo giá trị thực của lãi suất.
2.2.1. Lãi suất danh nghĩa.
2.2.2. Lãi suất thực tế.
2.3. Theo tính chất khoản vay.
2.3.1. Lãi suất tín dụng thương mại.
2.3.2. Lãi suất tín dụng ngân hàng.
2.3.3. Lãi suất tín dụng nhà nước.
2.3.4. Lãi suất tín dụng doanh nghiệp.
2.4. Một số phân biệt giữa lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa, lãi suất và tỷ suất lợi tức.
2.4.1. Phân biệt giữa lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa.
2.4.2. Phân biệt giữa lãi suất và tỷ suất lợi tức.
3. Các nhân tố tác động tới lãi suất.
3.1. Mức cung cầu vốn.
3.1.1. Cầu về vốn.
3.1.2. Cung vốn
3.2. Ảnh hưởng của lạm phát.
3.3. Tỷ suất lợi nhuận bình quân của nền kinh tế.
3.4. Chính sách kinh tế của nhà nước.
3.5. Ảnh hưởng của bội chi ngân sách nhà nước.
3.6. Những thay đổi trong đời sống xã hội.
II. VAI TRÒ CỦA LÃI SUẤT.
1. Vai trò
1.1. Là công cụ kích thích lợi ích vật chất để thu hút các khoản tiền tiết kiệm của các chủ thể kinh tế.
1.2. Lãi suất là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô.
1.3. Là công cụ đo lường tình trạng sức khoẻ của nền kinh tế.
1.4. Là công cụ phân phối vốn và kích thích sử dụng vốn có hiệu quả.
1.5. Là công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.
2. Một số hạn chế trong việc sử dụng chính sách lãi suất.
Bài kiểm tra 1
Chương 3: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.
1. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng thương mại.
2. Chức năng của ngân hàng thương mại.
2.1. Trung gian tín dụng.
2.2. Trung gian thanh toán.
2.3. Chức năng tạo tiền.
3. Vai trò của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế.
3.1. Vai trò tập trung vốn cho phát triển kinh tế.
3.2. Vai trò thanh toán và quản lý các phương tiện thanh toán.
3.3. Là cầu nối nền tài chính quốc gia với nền tài chính quốc tế.
3.4. Góp phần đẩy nhanh tốc độ luân chuyển hàng hóa, dịch vụ.
3.5. Điều tiết và kiểm soát thị trường tiền tệ và thị trường vốn.
4. Các dịch vụ ngân hàng.
Bài kiểm tra 2
Chương 4: NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ QUỐC GIA
I. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG.
1. Khái niệm.
2. Quá trình hình thành ngân hàng trung ương.
2.1. Cơ sở kinh tế.
2.2. Cơ sở pháp lý.
3. Quan hệ giữa ngân hàng trung ương và chính phủ.
3.1. Ngân hàng trung ương trực thuộc chính phủ.
3.2. Ngân hàng trung ương độc lập với chính phủ.
II. CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG.
1. Phát hành giấy bạc và điều tiết lượng tiền cung ứng.
2. Ngân hàng trung ương là ngân hàng của các ngân hàng.
3. Ngân hàng trung ương là ngân hàng của nhà nước.
III. CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ.
1. Khái niệm.
2. Vị trí.
3. Nhiệm vụ.
4. Mục tiêu.
4.1. Ổn định đối nội của đồng tiền trên cơ sở kiểm soát lạm phát.
4.2. Ổn định giá trị đối ngoại của đồng tiền trên cơ sở cân bằng cán cân thanh toán và ổn định tỷ giá hối đoái.
5. Công cụ của chính sách tiền tệ.
5.1.1. Công cụ tái cấp vốn.
5.1.2. Công cụ tỷ lệ dự trữ bắt buộc.
5.1.3. Công cụ nghiệp vụ thị trường mở.
5.1.4. Công cụ lãi suất tín dụng.
5.1.5. Công cụ hạn mức tín dụng.
Kiểm tra giữa kỳ
Chương 5: LẠM PHÁT
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LẠM PHÁT.
1. Khái niệm và bản chất của lạm phát.                        
1.1. Khái niệm.                    
1.2. Bản chất.
2. Cách xác định chỉ số lạm phát.
2.1. Chỉ số giá cả hàng tiêu dùng.
2.2. Chỉ số giá cả sản xuất.
2.3. Chỉ số giảm phát GDP.
3. Phân loại lạm phát.
3.1. Xét về mặt định lượng.
3.2. Xét về mặt định tính.
II. NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ CỦA LẠM PHÁT.
1. Nguyên nhân gây ra lạm phát.
1.1. Lạm phát do cầu kéo.
1.2. Lạm phát do chi phí đẩy.
1.3. Lạm phát do xuất nhập khẩu.
1.4. Lạm phát do thâm hụt ngân sách.
1.5. Lạm phát do cung ứng tiền tệ.
1.6. Lạm phát theo tỷ giá hối đoái.
2. Ảnh hưởng của lạm phát đến nền kinh tế.
2.1. Các hiệu ứng tích cực.
2.2. Mặt tiêu cực của lạm phát.
2.2.1. Lạm phát và lãi suất.
2.2.2. Lạm phát và thu nhập thực tế.
2.2.3. Lạm phát và sự bất bình đẳng trong phân phối thu nhập.
2.2.4. Lạm phát đối với người có thu nhập thấp và ổn định xã hội.
2.2.5. Lạm phát và nợ quốc gia.
2.2.6. Lạm phát và tính cạnh tranh của nền kinh tế.
III. CÁC BIỆN PHÁP KIỀM CHẾ LẠM PHÁT.
1. Biện pháp tình thế.
2. Biện pháp ổn định tiền tệ chiến lược.

Nguồn tin: www.htnc.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Trang web dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/

Giới thiệu về website HTNC

Website free tài liệu, đề thi và giải đáp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được thành lập ra nhằm tạo ra sân chơi cho các trí thức, các bạn sinh viên và những người có nhu cầu tìm hiểu về các kiến thức chuyên ngành, kiến thức cơ bản về kinh tế học nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức về kinh tế thị...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì về Trường ĐHCN Việt Hung?

Tìm hiểu thông tin đào tạo tại trường

Muốn được tham gia giảng dạy tại Trường

Muốn được học tập, nghiên cứu tại Trường

Muốn tuyển dụng sinh viên của Nhà trường

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết

Thời tiết