ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đăng lúc: Chủ nhật - 30/08/2015 11:02
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Phân tích báo cáo tài chính
(Finance Report Analysis)
2. Mã học phần: 081188
3. Số tín chỉ: 3 (3,0,6)
4. Trình độ: Sinh viên năm thứ 4
5. Phân bổ thời gian:
+ Lên lớp                       : 45 tiết;
+ Thực tập                      : 0 tiết;
+ Thí nghiệm                 : 0 tiết;
+ Tự học, tự nghiên cứu : 90 giờ;
6. Điều kiện tiên quyết: Tài chính doanh nghiệp
7. Mục tiêu của học phần:
+ Kiến thức: Giúp sinh viên có những kiến thức chuyên sâu về đọc và phân tích báo cáo tài chính. Từ đó học viên hiểu rõ được tình hình tài chính của doanh nghiệp được thể hiện trên các báo cáo tài chính. Ngoài ra, học phần còn giúp cho sinh viên có được các phương pháp, kỹ thuật đánh giá tình hình tài chính và phương pháp vận dụng tốt trong thực tiễn.
+ Kỹ năng: Trên cở sở những kiến thức được lĩnh hội, người học có kỹ phân tích, đánh giá, lập dự toán tài chính để sinh viên có thể vận dụng vào công tác phân tích, đánh giá tình hình tài chính của các đơn vị nhằm đưa ra các quyết định tài chính phù hợp cho mỗi chủ thể…
+ Thái độ: Chủ động, tích cực, sáng tạo, có tinh thần học tập nghiêm túc, khoa học. Kết hợp giữa thực tiễn và lý thuyết để giải quyết vấn đề đặt ra trong quá trình học tập cũng như thực tế khi ra trường.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Môn học cung cấp những kiến thức chuyên sâu về phân tích báo cáo tài chính: các nội dung phân tích, tiến trình phân tích, các công cụ, kỹ thuật phân tích nhằm đánh giá một cách sâu, rộng tình hình tài chính của doanh nghiệp làm cơ sở cho việc ra các quyết định đối với các nhà quản lý bên trong doanh nghiệp lẫn các chủ thể bên ngoài doanh nghiệp nhằm sử dụng hiệu quả các thông tin từ các báo cáo tài chính của doanh nghiệp để đưa ra các quyết định đầu tư, cho vay, quản lý, tư vấn khách hàng...
9. Nhiệm vụ của sinh viên: Tham dự học, thảo luận, kiểm tra theo quy chế hiện hành của nhà trường.
- Dự lớp: lý thuyết ≥ 80%
- Bài tập: trên lớp, ở nhà
- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập:
- Bắt buộc:
+ Phân tích báo cáo tài chính, PGS. TS Nguyễn Năng Phúc, ĐH Kinh tế Quốc Dân.
+ Phân tích tài chính doanh nghiệp, PGS.TS Nghiêm Thị Thà, Học viện Tài chính
11. Điều kiện thí nghiệm, thực hành, thực tập phục vụ học phần:
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Chuyên cần: 25 %
+ Dự lớp: 10 %
+ Kiểm tra cá nhân: 15%
- Thi giữa học phần: 15 %
- Thi kết thúc học phần: 60 %
13. Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10
14. Phương pháp đánh giá học phần: Theo học chế tín chỉ, được quy định cụ thể như sau:
 
TT Phương pháp đánh giá Số lần đánh giá Trọng số (%)
1 Kiểm tra 02 25
2 Thực hành, thí nghiệm 0 0
3 Bài tập lớn, tiểu luận 0 0
4 Thi giữa học phần 01 15
5 Thi hết học phần 01 60
+ Hình thức thi kết thúc học phần: Tự luận
15. Nội dung chi tiết học phần:
15.1. Nội dung tổng quát
TT Nội dung Số tiết Hình thức dạy và học Ghi chú
Lý thuyết Thực hành Tự học
1 Chương 1: Tổng quan về phân tích báo cáo tài chính
1.1. Khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích báo cáo tài chính
1.2. Đối tượng nghiên cứu của phân tích báo cáo tài chính
1.3. Các phương pháp phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
1.4. Tổ chức phân tích báo cáo tài chính  doanh nghiệp
4
 
1
 
1
 
1
 
1
4
 
1
 
1
 
1
 
1
0
 
0
 
0
 
0
 
0
8
 
2
 
2
 
2
 
2
 
2 Chương 2: Đọc và kiểm tra báo cáo tài chính có sơ dữ liệu để phân tích
2.1. Tổng quan về hệ thống báo cáo tài chính DN
2.2. Hệ thống báo cáo tài chính DN hiện hành ở VN
2.3. Đọc và kiểm tra hệ thống báo cáo tài chính
6
 
2
 
2
 
2
6
 
2
 
2
 
2
0
 
0
 
0
 
0
12
 
4
 
4
 
4
 
3 Chương 3: Đánh giá khái quát tình hình tài chính
3.1. Hoạt động tài chính và yêu cầu, mục đích đánh giá khái quát tình hình TC của DN
3.2. Đánh giá khái quát tình hình huy động vốn của DN
3.3. Đánh giá khái quát mức độ độc lập tài chính của DN
6
 
2
 
 
2
 
2
6
 
2
 
 
2
 
2
0
 
0
 
 
0
 
0
12
 
4
 
 
4
 
4
 
4 Chương 4: Phân tích cấu trúc tài chính và tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh
4.1. Phân tích cấu trúc tài chính DN
4.2. Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh
5
 
 
3
2
5
 
 
3
2
0
 
 
0
0
10
 
 
6
4
 
5 Chương 5: Phân tích khả năng thanh toán của DN
5.1. Phân tích khái quát khả năng thanh toán của DN
5.2. Phân tích tình hình các khoản phải thu, nợ phải trả của DN
5.3. Phân tích khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
5.4 Phân tích khả năng thanh toán nợ dài hạn
5
 
1
 
2
 
1
 
1
5
 
1
 
2
 
1
 
1
0
 
0
 
0
 
0
 
0
10
 
2
 
4
 
2
 
2
 
6 Chương 6: Phân tích hiệu quả kinh doanh
6.1. Khái niệm và bản chất của hiệu quả kinh doanh
6.2. Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích hiệu quả kinh doanh
6.3. Đánh giá khái quát hiệu quả kinh doanh
6.4. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
6.5. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
6.6. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí
6.7. Phân tích hiệu quả kinh doanh dành cho người đầu tư
7
 
1
 
1
 
1
 
1
1
1
1
 
7
 
1
 
1
 
1
 
1
1
1
1
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
0
0
0
 
14
 
2
 
2
 
2
 
2
2
2
2
 
 
7 Chương 7: Định giá doanh nghiệp, phân tích dấu hiệu khủng hoảng và rủi ro tài chính
7.1. Định giá doanh nghiệp
7.2. Phân tích dấu hiệu khủng hoảng tài chính
7.3. Phân tích rủi ro tài chính
6
 
 
2
2
 
2
6
 
 
2
2
 
2
0
 
 
0
0
 
0
12
 
 
4
4
 
4
 
8 Chương 8: Dự báo các chỉ tiêu trên các báo cáo tài chính
8.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ dự báo các báo cáo tài chính
8.2. Dự báo các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh
8.3. Dự báo các chỉ tiêu trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ
3
 
1
 
1
 
1
6
 
1
 
1
 
1
0
 
0
 
0
 
0
6
 
2
 
2
 
2
 
9 Chương 9: Đặc điểm phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ
9.1. Tổng quan về DN vừa và nhỏ
9.2. Hệ thống báo cáo tài chính DN vừa và nhỏ
9.3. Đặc điểm phân tích báo cáo tài chính trong DN vừa và nhỏ
3
 
 
1
1
 
1
3
 
 
1
1
 
1
0
 
 
0
0
 
0
6
 
 
2
2
 
2
 
  TỔNG CỘNG 45 45 0 90  
15.2. Nội dung chi tiết
Chương 1: Tổng quan về phân tích báo cáo tài chính
1.1. Khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích báo cáo tài chính
1.2. Đối tượng nghiên cứu của phân tích báo cáo tài chính
1.3. Các phương pháp phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
1.4. Tổ chức phân tích báo cáo tài chính  doanh nghiệp
Chương 2: Đọc và kiểm tra báo cáo tài chính có sơ dữ liệu để phân tích
2.1. Tổng quan về hệ thống báo cáo tài chính DN
2.2. Hệ thống báo cáo tài chính DN hiện hành ở VN
2.3. Đọc và kiểm tra hệ thống báo cáo tài chính
Chương 3: Đánh giá khái quát tình hình tài chính
3.1. Hoạt động tài chính và yêu cầu, mục đích đánh giá khái quát tình hình TC của DN
3.2. Đánh giá khái quát tình hình huy động vốn của DN
3.3. Đánh giá khái quát mức độ độc lập tài chính của DN
Chương 4 : Phân tích cấu trúc tài chính và tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh
 4.1. Phân tích cấu trúc tài chính DN
4.2. Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh
Bài kiểm tra 1
Chương 5: Phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp
5.1. Phân tích khái quát khả năng thanh toán của DN
5.2. Phân tích tình hình các khoản phải thu, nợ phải trả của DN
5.3. Phân tích khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
5.4 Phân tích khả năng thanh toán nợ dài hạn
Chương 6: Phân tích hiệu quả kinh doanh
6.1. Khái niệm và bản chất của hiệu quả kinh doanh
6.2. Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích hiệu quả kinh doanh
6.3. Đánh giá khái quát hiệu quả kinh doanh
6.4. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
6.5. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
6.6. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí
6.7. Phân tích hiệu quả kinh doanh dành cho người đầu tư
Bài kiểm tra 2
Chương 7: Định giá doanh nghiệp, phân tích dấu hiệu khủng hoảng và rủi ro tài chính
7.1. Định giá doanh nghiệp
7.2. Phân tích dấu hiệu khủng hoảng tài chính
7.3. Phân tích rủi ro tài chính
Chương 8: Dự báo các chỉ tiêu trên các báo cáo tài chính
8.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ dự báo các báo cáo tài chính
8.2. Dự báo các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh
8.3. Dự báo các chỉ tiêu trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Kiểm tra giữa kỳ
Chương 9: Đặc điểm phân tích báo cáo tài chính trong các DN vừa và nhỏ
9.1. Tổng quan về DN vừa và nhỏ
9.2. Hệ thống báo cáo tài chính DN vừa và nhỏ
9.3. Đặc điểm phân tích báo cáo tài chính trong DN vừa và nhỏ

Nguồn tin: www.htnc.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Trang web dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/

Giới thiệu về Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung

Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung (tên tiếng Anh: Viet - Hung Industrial University, viết tắt VIU) là trường công lập trực thuộc Bộ Công Thương, chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo có truyền thống đào tạo. Trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả nhà...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì về Trường ĐHCN Việt Hung?

Tìm hiểu thông tin đào tạo tại trường

Muốn được tham gia giảng dạy tại Trường

Muốn được học tập, nghiên cứu tại Trường

Muốn tuyển dụng sinh viên của Nhà trường

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết

Thời tiết