ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Đăng lúc: Thứ hai - 17/08/2015 07:19

>>NỘI DUNG HỌC TẬP HP PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Phân tích đầu tư chứng khoán
(Analysis of invesment securities)
2. Mã học phần: 081201
3. Số tín chỉ: 3 (3,0,6)
4. Trình độ: Sinh viên năm thứ 4
5. Phân bổ thời gian:
+ Lên lớp                       : 45 tiết;
+ Thực tập                      : 0 tiết;
+ Thí nghiệm                 : 0 tiết;
+ Tự học, tự nghiên cứu : 90 giờ;
6. Điều kiện tiên quyết: Thị trường chứng khoán
7. Mục tiêu của học phần: 
+ Kiến thức: Trang bị những kiến thức chuyên sâu về phân tích và đầu tư chứng khoán từ đó giúp dự báo được những biến động của nền kinh tế vĩ mô, đánh giá được tình hình công ty nhằm dự đoán lợi nhuận thu được cũng như rủi ro trong đầu tư chứng khoán thông qua đó đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn.
+ Kỹ năng: Giúp sinh viên nhận thức được giá trị của luồng tiền ở hiện tại cũng như trong tương lai, lợi nhuận và rủi ro trong đầu tư chứng khoán, kỹ năng phân tích lựa chọn cổ phiếu, trái phiếu và thiết lập danh mục đầu tư chứng khoán.
+ Thái độ: Chủ động, tích cực, sáng tạo, có tinh thần học tập nghiêm túc, khoa học. Kết hợp giữa thực tiễn và lý thuyết để giải quyết vấn đề đặt ra trong quá trình học tập cũng như thực tế khi ra trường.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Trang bị cho sinh viên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng các kiến thức cơ bản và toàn diện về lý luận và thực tiễn cũng như kỹ năng thực hành các nghiệp vụ phân tích và đầu tư chứng khoán. Học phần này đề cập đến: lợi nhuận và rủi ro trong đầu tư chứng khoán, phân tích và định giá chứng khoán, thiết lập danh mục đầu tư chứng khoán.
9. Nhiệm vụ của sinh viên: Tham dự học, thảo luận, kiểm tra theo quy chế hiện hành của nhà trường.
- Dự lớp: lý thuyết ≥ 80%
- Bài tập: trên lớp, ở nhà
- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập:
- Bắt buộc: Phân tích đầu tư chứng khoán, PGS.TS Bùi Kim Yến, ĐH Kinh tế TP HCM
11. Điều kiện thí nghiệm, thực hành, thực tập phục vụ học phần:
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Chuyên cần: 25 %
+ Dự lớp: 10 %
+ Kiểm tra cá nhân: 15%
- Thi giữa học phần: 15 %
- Thi kết thúc học phần: 60 %
13. Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10
14. Phương pháp đánh giá học phần: Theo học chế tín chỉ, được quy định cụ thể như sau:
TT Phương pháp đánh giá Số lần đánh giá Trọng số (%)
1 Kiểm tra 02 25
2 Thực hành, thí nghiệm 0 0
3 Bài tập lớn, tiểu luận 0 0
4 Thi giữa học phần 01 15
5 Thi hết học phần 01 60
 
 + Hình thức thi kết thúc học phần: Tự luận
15. Nội dung chi tiết học phần:
15.1. Nội dung tổng quát
TT Nội dung Số tiết Hình thức dạy và học Ghi chú
Lý thuyết Thực hành Tự học
1 Chương 1: Giá trị của đồng tiền theo thời gian 3 3 0 6  
2 Chương 2: Lợi nhuận và rủi ro trong đầu tư chứng khoán
1. Mức sinh lời
2. Rủi ro trong đầu tư chứng khoán
3. Đánh giá rủi ro và mức sinh lời kỳ vọng
9
 
2
4
3
9
 
2
4
3
0
 
0
0
0
18
 
4
8
8
 
3 Chương 3: Phân tích chứng khoán
1. Phân tích vĩ mô và thị trường chứng khoán
2. Phân tích ngành
3. Phân tích cơ bản
4
1
 
1
2
4
1
 
1
2
0
0
 
0
0
8
2
 
2
4
 
4 Chương 4: Phân tích lựa chọn trái phiếu
1. Lợi tức và rủi ro đầu tư trái phiếu
2. Định giá trái phiếu
3. Mối quan hệ giữa lãi suất thị trường và giá trái phiếu
4. Đo lường biến động giá trái phiếu
4.1. Thời gian đáo hạn bình quân
4.2. Độ lồi
9
2
2
 
1
 
4
9
2
2
 
1
 
4
0
0
0
 
0
 
0
18
4
4
 
2
 
8
 
5 Chương 5: Phân tích lựa chọn cổ phiếu
1. Phân biệt các loại công ty và cổ phiếu
2. Định giá cổ phiếu
2.1. Phương pháp chiết khấu luồng cổ tức (DCF)
2.2. Phương pháp P/E
2.3. Phương pháp dòng tiền tự do (FCF)
4
1
3
 
1
 
1
1
4
1
3
 
1
 
1
1
0
0
0
 
0
 
0
0
8
2
6
 
2
 
2
2
 
6 Chương 6: Phân tích kỹ thuật
1. Tổng quan về phân tích kỹ thuật
2. Đồ thị
3. Các dạng dạng đồ thị
4. Đường trung bình di động
5. Các chỉ tiêu phân tích kỹ thuật
10
2
2
3
2
1
10
2
2
3
2
1
0
0
0
0
0
0
20
4
4
6
4
2
 
7 Chương 7: Quản lý danh mục đầu tư
1. Nguyên tắc đầu tư
2. Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư
3. Đánh giá hoạt động quản lý danh mục đầu tư
3
1
1
1
3
1
1
1
0
0
0
0
6
2
2
4
 
8 Kiểm tra + ôn tập 3 3 0 6  
  TỔNG CỘNG 45 45 0 90  
15.2. Nội dung chi tiết
Chương I: Giá trị của tiền theo thời gian
                   1. Tiền và lãi suất
                  2. Lãi đơn và lãi kép
                  2.1. Lãi đơn
                  2.2. Lãi kép
                   3. Giá trị theo thời gian của tiền tệ
                   3.1. Giá trị tương lai và hiện tại của 1 khoản tiền
                   3.2. Giá trị tương lai và hiện tại của 1 chuỗi tiền
Chương II. Lợi nhụân và rủi ro trong đầu tư chứng khoán
                   1. Mức sinh lời
                  1.1. Mức sinh lời tính bằng giá trị tuyệt đối
                   1.2.Tỷ lệ lợi tức năm
                   1.3. Mức sinh lời trong một khoảng thời gian
                   1.4. Mức sinh lời bình quân số học
                   1.5. Tỷ lệ sinh lời nội bộ (IRR)
                   2. Rủi ro trong đầu tư chứng khoán
                   2.1. Các loại rủi ro trong đầu tư chứng khoán
                   2.1.1. Rủi ro hệ thống
                   2.1.1.1. Rủi ro thị trường
                   2.1.1.2. Rủi ro lãi suất
                   2.1.1.3. Rủi ro sức mua
                   2.1.2. Rủi ro hệ thống
                   2.2. Xác định mức bù rủi ro
                   2.3. Hệ số beta
3. Đánh giá rủi ro và mức sinh lời kỳ vọng
                   3.1. Mức sinh lời kỳ vọng
                   3.2. Đo mức rủi ro bằng độ lệch chuẩn
                   3.3. Đo lường rủi ro bằng hệ số biến động
Chương III. Phân tích chứng khoán
                   1. Phân tích vĩ mô và thị trường chứng khoán
                  2. Phân tích ngành
                   3. Phân tích cơ bản
Bài kiểm tra 1
Chương IV. Phân tích lựa chọn trái phiếu
                   1.Lợi tức và rủi ro đầu tư trái phiếu
                   1.1. Rủi ro lãi suất
                   1.2. Rủi ro đầu tư
                   1.3.Rủi ro thanh toán
                   1.4. Rủi ro lạm phát
                   1.5. Rủi ro tỷ giá hối đoái
                   1.6. Rủi ro thanh khoản
                   1.7. Các nhân tố ảnh hưởng tới giá trái phiếu
                   2. Định giá trái phiếu
                   2.1. Định giá trái phiếu thông thường
                   2.2. Định giá trái phiếu không trả lãi định kỳ
                   2.3. Ảnh hưởng của lãi suất thị trường đến giá trái phiếu
                   2.4. Định giá trái phiếu có lãi suất thả nổi
                   2.5. Định giá trái phiếu chuyển đổi
                   3. Mối quan hệ giữa lãi suất thị trường và giá trái phiếu
                   4. Đo lường biến động giá trái phiếu
                   4.1. Thời gian đáo hạn bình quân
                   4.2. Độ lồi
Chương V. Phân tích lựa chọn cổ phiếu
                   1. Phân biệt các loại công ty và cổ phiếu
                   2. Định giá cổ phiếu
                   2.1. Phương pháp chiết khấu luồng cổ tức
                  2.2. Phương pháp P/E
                   2.3. Phương pháp dòng tiền tự do (FCF)
Chương 6. Phân tích kỹ thuật
                   1. Tổng quan về phân tích kỹ thuật
                   1.1. Khái niệm
                   1.2. Mục tiêu
                   1.3. Sự khác nhau giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật
                   2. Đồ thị
                   2.1. Dạng đường thẳng
                   2.2. Dạng thanh
                   2.3. Dạng hình nến
                   2.4. Dạng điểm và số
                   3. Các dạng thức đồ thị
                   4. Đường trung bình di động
                   5. Các chỉ tiêu phân tích kỹ thuật
                   5.1. Quy mô thị trường
                   5.2. Độ rộng của thị trường
                   5.3. Tổng khối lượng bán khống
                   5.4. Giao dịch lô lớn
                   5.5. Sử dụng phương pháp số dư tài khoản giao dịch
Bài kiểm tra 2
Chương 7: Quản lý danh mục đầu tư
                   1. Nguyên tắc đầu tư
                   1.1. Mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư
                   1.2. Mức ngại rủi ro
                   1.3. Rủi ro danh mục đầu tư
                   1.4. Mối quan hệ giữa mức độ biến động của hai chứng khoán
                   1.5. Lý thuyết lựa chọn danh mục tối ưu theo mô hình Markowizt
                   1.6. Mô hình định giá tài sản vốn
                   1.6.1. Những giả thuyết kinh tế cho thị trường vốn
                   1.6.2. Hệ số beta
                   1.6.3. Đường thị trường chứng khoán – SML
                   2. Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư
                   2.1. Quản lý danh mục trái phiếu
                   2.1.1. Quản lý thụ động
                   2.1.2. Quản lý chủ động
                   2.1.3. Chiến lược đầu tư chủ động
                   2.2. Quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu
                   2.2.1. Quản lý thụ động
                   2.2.2. Quản lý chiến lược chủ động
                   2.3. Quản lý danh mục đầu tư hỗn hợp
                   2.3.1. Quản lý thụ động
                   2.3.1. Quản lý chủ động
                   3. Đánh giá hoạt động quản lý danh mục đầu tư
                   3.1. Những yêu cầu đặt ra đối với nhà quản lý danh mục đầu tư
3.2. Đánh giá kết quả quản lý danh mục đầu tư hỗn hợp
Kiểm tra giữa kỳ, ôn tập môn học

Nguồn tin: www.htnc.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Trang web dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/

Giới thiệu về website HTNC

Website free tài liệu, đề thi và giải đáp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được thành lập ra nhằm tạo ra sân chơi cho các trí thức, các bạn sinh viên và những người có nhu cầu tìm hiểu về các kiến thức chuyên ngành, kiến thức cơ bản về kinh tế học nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức về kinh tế thị...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì đến website HTNC?

Tìm hiểu về các tài liệu học tập

Tham gia bàn luận sách và mượn sách miễn phí

Đọc và gửi bài viết lên website

Xin các tư vấn, hỗ trợ và hợp tác với website

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết

Thời tiết