ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2

Đăng lúc: Thứ tư - 19/08/2015 11:20
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Tài chính doanh nghiệp 2
        (Corporate Finance 2)
2. Mã học phần: 
3. Số tín chỉ: 4 (4,0,8)
4. Trình độ: Sinh viên năm thứ 4
5. Phân bổ thời gian:
+ Lên lớp                       : 60 tiết;
+ Thực tập                     : 0 tiết;
+ Thí nghiệm                 : 0 tiết;
+ Tự học, tự nghiên cứu : 120 giờ;
6. Điều kiện tiên quyết: Tài chính doanh nghiệp 1
7. Mục tiêu của học phần:
- Kiến thức: Trang bị những kiến thức lí luận cơ bản về các nghiệp vụ quản trị tài chính doanh nghiệp: Xác định giá trị thời gian của tiền. Đánh giá, lựa chọn dự án đầu tư, xác định cơ cấu nguồn vốn tối ưu, quản trị tài sản, quản trị nguồn vốn, phân tích và dự báo tình hình tài chính doanh nghiệp....
- Kĩ năng:  Trang bị kĩ năng về phân tích, đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư, sử dụng các công cụ tài chính có hiệu quả, kĩ năng dự báo và lập kế hoạch tài chính, ra quyết định tài chính chính xác. Giúp cho người học vận dụng vào thực tiễn để xem xét, đánh giá đưa ra các quyết định tài chính đúng đắn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.
- Thái độ: Chủ động, tự tin, tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học. Kết hợp giữa thực tiễn và lý thuyết, đúc kết kinh nghiệm để giải quyết vấn đề đạt hiệu quả cao.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
      Học phần đề cập đến các vấn đề cốt yếu về quản trị tài chính mà doanh nghiệp sẽ thực hiện để hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trường như: chi phí huy động và sử dụng vốn; quy trình xem xét, đánh giá dự án đầu tư dài hạn, các tiêu chuẩn lựa chọn các dự án đầu tư dài hạn; đánh giá mức độ rủi ro trong hoạt động đầu tư, cơ cấu tài chính và sử dụng các công cụ tài chính của doanh nghiệp, chính sách tài trợ để có cơ cấu vốn tối ưu; các hoạt động quản trị tài sản, quản trị nguồn vốn; các vấn đề về phân tích và lập kế hoạch tài chính cũng như việc hoạch định tài chính doanh nghiệp trong tương lai.
9. Nhiệm vụ của sinh viên: Tham dự học, thảo luận, kiểm tra theo quy chế học vụ hiện hành của nhà trường.
- Dự lớp: lý thuyết ≥ 80%; thực hành ≥ 80%.
- Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm, ở nhà ….
- Dụng cụ và học liệu:………
- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập:
* Giáo trình.
1. Giáo trình: Tài chính doanh nghiệp – Học viện Tài chính
- Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Đình Kiệm, TS. Bạch Đức Hiển. Nhà xuất bản Tài chính - Năm 2007, tái bản lần thứ nhất năm 2008.
2. Hệ thống câu hỏi và bài tập: Bài tập tài chính doanh nghiệp – Học viện Tài chính.
* Tài liệu tham khảo bắt buộc.
1. Quản trị tài chính doanh nghiệp - Tác giả: Nguyễn Hải Sản, Nhà xuất bản Thống kê năm 1996, tái bản lần thứ nhất năm 2005, Tái bản lần thứ 2 năm 2007.
2. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp - ĐH Kinh tế quốc dân, Chủ biên: TS. Lưu Thị  Hương, Nhà xuất bản Giáo dục, tái bản lần thứ nhất năm 2002. Tái bản lần thứ hai năm 2005 – Nhà xuất bản Thống kê.
* Tài liệu tham khảo bổ sung:
1. Tài chính doanh nghiệp (Lý thuyết, bài tập và bài giải).
Tác giả: TS. Nguyễn Minh Kiều, Giảng viên ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright – Nhà xuất bản Thống kê năm 2007, 2008.
2. Tài chính doanh nghiệp hiện đại - ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Chủ biên: PGS.TS. Trần Ngọc Thơ, Nhà xuất bản Thống kê năm 2005 (Tái bản lần thứ 2).
3. Quản trị Tài chính doanh nghiệp (Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm, bài tập và đáp án) – ĐH Kinh tế quốc dân, Nhà Xuất bản Tài chính, năm 2006. Đồng chủ biên: PGS.TS. Lưu Thị Hương, Vũ Duy Hào.
11. Điều kiện thí nghiệm, thực hành, thực tập phục vụ học phần:
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Chuyên cần: 25 %
+ Dự lớp: 10 %
+ Kiểm tra cá nhân: 15%
- Thi giữa học phần: 15 %
- Thi kết thúc học phần: 60 %
13. Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10
14. Phương pháp đánh giá học phần: Theo học chế tín chỉ, được quy định cụ thể như sau:
TT Phương pháp đánh giá Số lần đánh giá Trọng số (%)
1 Kiểm tra 02 25
2 Thực hành, thí nghiệm 0 0
3 Bài tập lớn, tiểu luận 0 0
4 Thi giữa học phần 01 15
5 Thi hết học phần 01 60
+ Hình thức thi kết thúc học phần: Tự luận
15. Nội dung chi tiết học phần:
15.1. Nội dung tổng quát
TT Nội dung Số tiết Hình thức dạy và học Ghi chú
Lý thuyết Thực hành Tự học
1 Chương 1: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp 20 20 0 40  
2 Chương 2: Chi phí sử dụng vốn và cơ cấu nguồn vốn của DN 15 15 0 30  
3 Chương 3: Các nguồn tài trợ trong doanh nghiệp 10 10 0 20  
4 Chương 4: Kế hoạch hóa tài chính 15 15 0 30  
  Cộng 60 60 0 120  
15.2. Nội dung chi tiết
Chương 1: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp
1.1. Giá trị thời gian của tiền
1.1.1. Giá trị tương lai của tiền
1.1.2.  Giá trị hiện tại của tiền
1.1.3. Xác định lãi suất
1.2. Tổng quan về đầu tư dài hạn
1.2.1.  Tổng quan về đầu tư dài hạn
1.2.2. Các loại đầu tư dài hạn của DN
1.2.3. Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định đầu tư dài hạn
1.3. Xác định dòng tiền của dự án
1.3.1. Các nguyên tắc cơ bản khi xác định dòng tiền của dự án
1.3.2. Xác định dòng tiền của dự án đầu tư
1.4. Đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư
1.4.1. Tiêu chuẩn đánh giá dòng tiền của dự án đầu tư
1.4.2. Các phương pháp chủ yếu đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư
Bài kiểm tra 1
Chương 2: Chi phí sử dụng vốn và cơ cấu nguồn vốn của DN
2.1. Chi phí sử dụng vốn của DN
2.1.1 Khái niệm về chi phí sử dụng vốn
2.1.2  Chi phí sử dụng vốn của các nguồn tài trợ riêng biệt
2.1.3. Chi phí sử dụng vốn bình quân và chi phí cận biên sử dụng vốn
2.1.4. Kết hợp chi phí cận biên và đường cơ hội đầu tư trong dự toán vốn
2.2. Cơ cấu nguồn vốn và hệ thống đòn bẩy trong doanh nghiệp
2.2.1. Khái niệm về cơ cấu nguồn vốn
2.2.2. Hệ thống đòn bẩy trong doanh nghiệp
2.3. Cơ cấu nguồn vốn tối ưu
2.3.1. Khái niệm về cơ cấu nguốn vốn tối ưu
2.3.2. Các yếu tố chủ yếu cần cân nhắc trong việc hoạch định cơ cấu nguồn vốn của DN
Bài kiểm tra 2
Chương 3:  Các nguồn tài trợ trong doanh nghiệp
3.1 Các nguồn tài trợ ngắn hạn
3.1.1. Lựa chọn chiến lược tài trợ
3.1.2. Các nguồn vốn ngắn hạn
a. Nợ phải trả có tính chất chu kì
b. Tín dụng nhà cung cấp
c. Tín dụng ngân hàng
d. Chiết khấu thương phiếu
e. Bán nợ
f. Các nguồn tài trợ dài hạn khác
3.2 Các nguồn tài trợ dài hạn
3.2.1 Nguồn tài trợ bên trong
3.2.2 Cổ phiếu thường
3.2.3 Cổ phiếu ưu đãi
3.2.4 Vay dài hạn
3.2.5 Thuê tài chính
3.2.6 Trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu có quyền mua cổ phiếu.
Kiểm tra giữa kỳ
Chương 4: Kế hoạch hóa tài chính
4.1 Phân tích tài chính – tiền để của kế hoạch hóa tài chính
4.1.1 Phân tích hệ số tài chính
4.1.2 Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn
4.2  Kế hoạch tài chính
4.2.1 Tầm quan trọng và nội dung kế hoạch tài chính
4.2.2 Trình tự và căn cứ lập kế hoạch tài chính
4.2.3 Kế hoạch lưu chuyển tiền tệ
4.3 Dự kiến bảng cân đối kế toán theo các chỉ tiêu tài chính đặc trưng.

Nguồn tin: www.htnc.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Trang web dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/

Giới thiệu về website HTNC

Website free tài liệu, đề thi và giải đáp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được thành lập ra nhằm tạo ra sân chơi cho các trí thức, các bạn sinh viên và những người có nhu cầu tìm hiểu về các kiến thức chuyên ngành, kiến thức cơ bản về kinh tế học nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức về kinh tế thị...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì đến website HTNC?

Tìm hiểu về các tài liệu học tập

Tham gia bàn luận sách và mượn sách miễn phí

Đọc và gửi bài viết lên website

Xin các tư vấn, hỗ trợ và hợp tác với website

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết

Thời tiết