Đề kiểm tra giữa kỳ Phân tích báo cáo tài chính

Đăng lúc: Chủ nhật - 12/11/2017 04:03
Bài 1 (02 điểm): Sắp xếp lại thành bảng CĐKT với các số liệu tài sản, nguồn vốn của 1 doanh nghiệp XY như dưới đây:
- Phải trả người bán: 500
- Tài sản thuê ngoài: 850
- Các khoản phải thu của khách hàng: 3.100
- Trả trước cho người bán: 1.700
- Vốn đầu tư của CSH: 2.800
- Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ: 560
- Hàng tồn kho: 5.000
- Hàng hóa nhận bán hộ: 820
- Lợi nhuận chưa phân phối: 1.200
- Nguyên giá TSCĐ: 2.200
- Ngoại tệ các loại: 300
- Chi phí trả trước dài hạn: 600
- Vay ngắn hạn: 8.000
- Tiền: 560
- Nợ khó đòi đã xử lý: 500
- Vay và nợ dài hạn: 560
- Đầu tư tài chính ngắn hạn: 300
- Giá trị hao mòn TSCĐ lũy kế: 400
Bài 2 (04 điểm): Chọn đáp án đúng và giải thích:
Câu 1: Theo hợp đồng đã ký, doanh nghiệp ứng trước một khoản tiền cho nhà cung cấp. Nghiệp vụ này ảnh hưởng tới khoản mục nào sau đây? 
A. Tài sản ngắn hạn
B. Tài sản dài hạn
C.  Nợ phải trả
D. Vốn chủ sở hữu
Câu 2: Một công ty bán sản phẩm cho khách hàng vào ngày 20/10 với giá 10 triệu đồng, kỳ hạn thanh toán 60 ngày. Giá thành sản xuất của sản phẩm là 6 triệu đồng. Tổng tài sản của công ty đó sẽ thay đổi là:
A. Không thay đổi
B. 4 triệu
C. 10 triệu
D. 16 triệu
Câu 3: Thực thu một khoản trong thanh toán sẽ làm: 
A. Tăng hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
B. Giảm hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
C. Tăng hệ số khả năng thanh toán nhanh
D. Giảm hệ số khả năng thanh toán nhanh
E. Không tác động đến cả 2 hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn và hệ số khả năng thanh toán nhanh.
Câu 4: Cho biết các tài liệu năm N của doanh nghiệp A như sau:
- Lợi nhuận gộp tiêu thụ 12.100 tr đồng
 - DT tài chính là 260 triệu đồng
-  Chi phí tài chính 340 triệu đồng. 
- Chi phí bán hàng 3.600 triệu đồng
- Chi phí quản lý DN 3.900 triệu đồng
- Chi phí khác 249 triệu đồng
- Lợi nhuận khác 168 triệu đồng
Tính lợi LNKT trước thuế của doanh nghiệp?
Câu 5: Cho hệ số thanh toán nhanh Htt = 3, nợ ngắn hạn = 4000, hàng tồn kho = 500, tài sản ngắn hạn bằng bao nhiêu? 
Câu 6: Mua nguyên vật liệu chưa trả tiền cho người bán sẽ làm: 
A.Tăng hệ số khả năng thanh toán nhanh
B. Giảm hệ số khả năng thanh toán nhanh
C. Hệ số khả năng thanh toán hiện hành tăng
E. Hệ số khả năng thanh toán hiện hành giảm
D. Không có đáp án đúng
Câu 7: Khoản dự phòng thuộc dòng lưu chuyển tiền tệ nào trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp?
A. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
B. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư
C. Dòng tiền từ hoạt động tài chính
D. Cả 3 phương án trên đều sai
Câu 8: Yêu cầu khách hàng thanh toán sớm có thể giúp doanh nghiệp:
A. Tăng EBIT
B. Giảm tiền thu từ hoạt động kinh doanh
C. Cải thiện khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
D. Cả 3 phương án trên đều sai
Bài 3 (3 điểm): Doanh nghiệp ABC có các dữ liệu về báo cáo tài chính các năm như sau:
* Dữ liệu từ Bảng cân đối số phát sinh và sổ chi tiết liên quan: 
- Lãi tiền gửi: 2 
- Cổ tức nhận được từ đầu tư tài chính: 18
 Lãi vay đã nộp trong kỳ: 560
- Thuế thu nhập Doanh nghiệp đã nộp trong kỳ: 178
* Bảng CĐKT:
 
TÀI SẢN 2016 2015
A - Tài sản ngắn hạn 6.525 4.920
I - Tiền và tương đương tiền 230 320
II - Đầu tư tài chính ngắn hạn 500 200
III - Các khoản phải thu 1.970 1.770
1 - Phải thu khách hàng 1.500 1.370
2 - Trả trước cho người bán 470 400
IV - Hàng tồn kho 3.800 2.500
V - Tài sản ngắn hạn khác 25 130
1 - Thuế GTGT được khấu trừ 15 70
2 - Tài sản ngắn hạn khác 10 60
B - Tài sản dài hạn 635 480
I - Tài sản cố định 590 450
1 - Nguyên giá 780 560
2 - Giá trị hao mòn lũy kế (190) (110)
II - Tài sản dài hạn khác 45 30
1 - Phải thu dài hạn 45 30
Tổng cộng tài sản 7.160 5.400
NGUỒN VỐN 2016 2015
A - Nợ phải trả 4.850 3.620
1 - Vay ngắn hạn 4.200 3.100
2 - Phải trả người bán 430 300
3 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 90 20
II - Nợ dài hạn 130 200
1 - Vay dài hạn 130 200
B - Vốn chủ sở hữu 2.310 1.780
I - Vốn chủ sở hữu    
1 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.700 1.300
2 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 610 480
Tổng cộng nguồn vốn 7.160 5.400
* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

Các chỉ tiêu 2016 2015
Doanh thu thuần 18.500 13.500
Giá vốn hàng bán 15.500 12.000
Lợi nhuận gộp 3.000 1.500
Doanh thu hoạt động tài chính 20 10
Chi phí hoạt động tài chính

- Trong đó: Trả lãi vay
620

560
450

300
Chi phí bán hàng 320 200
Chi phí quản lý doanh nghiệp 1.200 550
Thu nhập khác 150 100
Chi phí khác 140 50
Lợi nhuận trước thuế 890 360
Thuế thu nhập 178 72
Lợi nhuận sau thuế 712 288
Yêu cầu: Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp năm 2016 theo phương pháp gián tiếp?

Bài 4: (1 điểm) Khi đánh giá 1 doanh nghiệp tốt để cho vay thì ngoài báo cáo tài chính, bạn sẽ dựa vào những yếu tố nào?

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/
Hotline: 0386.196.888


Giới thiệu về website HTNC.VN

Website free tài liệu, đề thi và hỗ trợ giải đáp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được thành lập ra nhằm tạo ra sân chơi cho các trí thức, các bạn sinh viên và những người có nhu cầu tìm hiểu về các kiến thức chuyên ngành tài chính ngân hàng, kiến thức cơ bản về kinh tế học nhằm nâng cao hiểu...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì về Trường ĐHCN Việt Hung?

Tìm hiểu thông tin đào tạo tại trường

Muốn được tham gia giảng dạy tại Trường

Muốn được học tập, nghiên cứu tại Trường

Muốn tuyển dụng sinh viên của Nhà trường

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết