Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán

Đăng lúc: Thứ ba - 09/04/2019 23:07
Huớng dẫn lập bảng cân đối kế toán (báo cáo tình hình tài chính):

 STT CHỈ TIÊU Mà NGUỒN SỐ LIỆU
1 2 3 4
A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100  
I Tiền và các khoản tương đương tiền 110
Số dư Nợ các TK 111, 112,
TK 1281 dưới 3 tháng, và TK 1288 đủ tiêu chuẩn phân loại tương đương tiền
II Đầu tư tài chính 120  
1    1. Chứng khoán kinh doanh 121 Dư Nợ TK 121
2    2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 122 Dư Nợ TK 1281, 1288 (không
bao gồm các khoản đã ghi ở chỉ tiêu 110 và 134)
3    4. Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính (*) 124 Số dư Có các TK 2291, 2292
và ghi âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)
III Các khoản phải thu 130  
1    1. Phải thu của khách hàng 131 Dư Nợ TK 131
2    2. Trả trước cho người bán 132 Dư Nợ TK 331
3    3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 133 Dư Nợ TK 1361
4    4. Phải thu khác 134 Số dư Nợ các TK 1288 (phải thu
về cho vay), 1368, 1386, 1388, 334, 338, 141
5    5. Tài sản thiếu chờ xử lý 135 Dư Nợ TK 1381
6    6. Dự phòng phải thu khó đòi (*) 136 Dư Có TK 2293 và ghi âm
dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…)
IV IV. Hàng tồn kho (140=141+149) 140  
1    1. Hàng tồn kho 141 Số dư Nợ các TK 151, 152, 153,
154, 155, 156, 157
2    2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 142 Dư Có TK 2294 và ghi âm dưới
hình thức ghi trong ngoặc đơn (…)
V Tài sản ngắn hạn khác 150  
1 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Dư nợ TK 242
2 Thuế GTGT được khấu trừ  152 Dư Nợ TK 133
B TÀI SẢN DÀI HẠN 200  
I Các khoản phải thu dài hạn 210  
II Tài sản cố định 220  
1 TSCĐ hữu hình 221  
     1. Nguyên giá 222 Dư Nợ TK 211
     2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 Dư Có các TK 2141, 2142, 2143
và ghi âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…)
III Bất động sản đầu tư 230  
     1. Nguyên giá 231 Dư Nợ TK 217
     2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 232 Dư Có TK 2147 và ghi âm dưới
hình thức ghi trong ngoặc đơn (…)
IV XDCB dở dang 240 Dư Nợ TK 241
V Đầu tư tài chính dài hạn 250  
1 Đầu tư vào công ty con 251 Dư nợ TK 221
2 Đầu tư góp vốn liên doanh, liên kết 252 Dư nợ TK 222
3 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 Dư nợ TK 228
VI Tài sản khác 180  
1    1. Chi phí trả trước dài hạn 181 Dư nợ TK 242
2    2. Tài sản khác 182  
       
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
(200 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180)
270  
  NGUỒN VỐN    
I    Nợ phải trả 300  
     1. Phải trả người bán 311 Dư Có TK 331
     2. Người mua trả tiền trước 312 Dư Có TK 131
     3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 Dư Có TK 333
     4. Phải trả người lao động 314 Dư Có TK 334
     5. Phải trả khác 315 Dư Có các TK 335, 3368, 338,
1388
     6. Vay và nợ thuê tài chính 316 Dư Có chi tiết TK 341
     7. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 317 Dư Có TK 3361
     8.Dự phòng phải trả 318 Dư Có TK 352
     9. Quỹ khen thưởng phúc lợi 319 Dư Có TK 353
     10. Quỹ phát triển khoa học Công nghệ 320 Dư Có TK 356
II VỐN CHỦ SỞ HỮU 400  
     1. Vốn góp của chủ sở hữu 411 Dư Có TK 4111
     2. Thặng dư vốn cổ phần 412 Dư Có TK 4112 (nếu TK 4112
 có Dư Nợ thì ghi giá trị âm)
     3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 Dư có TK 4118
     4. Cổ phiếu quỹ (*) 414 Dư Nợ TK 419 và ghi âm dưới
hình thức ghi trong ngoặc đơn (…)
     5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 415 Trường hợp DN sử dụng đồng
tiền khác Đồng Việt Nam. Chỉ tiêu này phản ánh chênh lệch tỷ giá hối đoái do chuyển đổi BCTC sang Đồng Việt Nam
     6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 416 Dư Có TK 418
     7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 417 Dư Có TK 421 (nếu TK 421
có Dư Nợ thì ghi giá trị âm)
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (500 = 300 + 400) 500  

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/

Giới thiệu về Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung

Trường Đại học công nghiệp Việt - Hung (tên tiếng Anh: Viet - Hung Industrial University, viết tắt VIU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công thương, chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả nhà nước Việt Nam và Chính phủ Hungary....

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì về Trường ĐHCN Việt Hung?

Tìm hiểu thông tin đào tạo tại trường

Muốn được tham gia giảng dạy tại Trường

Muốn được học tập, nghiên cứu tại Trường

Muốn tuyển dụng sinh viên của Nhà trường

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết