Đề kiểm tra tài trợ dự án - HVNH PY

Đề kiểm tra tài trợ dự án - HVNH PY
I. LÝ THUYẾT (4 điểm)

Các ý kiến sau đây đúng hay sai và giải thích ngắn gọn:
1 - Lãi suất chiết khấu của các dự án cùng ngành nghề là như nhau?
2 – Trong phân tích tình huống, hệ số biên thiên càng cao, dự án càng ít rủi ro?
3 – Khi trong tổng vốn của dự án có 1 phần là vốn vay thì lãi suất của dự án được xác định luôn là lãi suất vay vốn?
4 – Tiền luôn có giá trị về mặt thời gian?

II. BÀI TẬP (6 điểm)

Câu 1. Một vận động viên được đề nghị một hợp đồng làm việc trong 3 năm với mức lương được trả vào cuối mỗi năm như sau:

 
Năm Năm 1 Năm 2 Năm 3
Lương (tr đ) 200 200 200

Nếu vận động viên này muốn thay đổi hợp đồng và nhận mức lương toàn bộ vào cuối năm thứ 3 thì cuối năm thứ 3 vận động viên này nhận được bao nhiêu tiền, biết lãi suất chiết khấu r = 8%

Câu 2. Hãy lựa chọn phương án tốt nhất theo chỉ tiêu NPV, biết r = 10%, % thuế TNDN = 20%. Dòng tiền của 2 phương án như sau:

Phương án 1:
Năm 0 1 2 3 4
NCFi -800 420 420 420 420
 
Phương án 2:
Năm 0 1 2 3 4 5 6
NCFi -780 350 350 350 350 350 350
 
Câu 3.

 
Năm 0 1 2 3 4 5 6
NCFi -100 -30 70 70 70 70 70
 
Lãi suất chiết khấu của dự án là 12%/năm. Dự báo lãi suất chiết khấu có xu hướng tăng lên, đạt 18%/năm. Tính độ nhạy E (NPV) của dự án và nhận xét về mức độ rủi ro của dự án biết E (NPV) trung bình của ngành bằng 1,5.