KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN ĐỢT 2 - NĂM HỌC 2020 - 2021

Đăng lúc: Chủ nhật - 03/01/2021 22:43
KẾ HOẠCH GIẢNG VIÊN
ĐỢT  2 -  NĂM HỌC 2020 - 2021
Giảng viên: Nguyễn Mạnh Hà  -  Đơn vị: Khoa Quản trị - Ngân hàn
g

TT Ngày
thực hiện
SS Thứ Tiết LT TH Phòng Học Nội dung thực hiện
Từ Đến
I Tài chính tiền tệ - Lớp 4418 TNH+QKD+KT - Mã HP: 010108204801 - Số tín chỉ: 03
1 5/1/2021 70 3 2 4 x   306 B4 Đại cương cơ bản về tiền tệ
- Khái niệm và bản chất của tiền
- Sự phát triển của các hình thái tiền tệ
- Chức năng của tiền
- Khối tiền tệ và chế độ tiền tệ
2 12/1/2021 70 3 2 4 x   306 B4 Những vấn đề cơ bản về tài chính
- Tiền đề ra đời, phát triển của tài chính
- Khái niệm và bản chất của tài chính
- Chức năng của tài chính
- Hệ thống tài chính
- Câu hỏi cuối chương
3 19/1/2021 70 3 2 4 x   306 B4 Khái niệm, đặc điểm và vai trò của ngân sách nhà nước
Vai trò của ngân sách nhà nước
Hoạt động thu NSNN
4 26/1/2021 70 3 2 4 x   306 B4 Hoạt động chi NSNN
Chu trình NSNN
Câu hỏi cuối chương
5 2/2/2021 70 3 2 4 x   306 B4 Khái niệm doanh nghiệp, TCDN
Vai trò TCDN
Nguồn vốn trong doanh nghiệp
Câu hỏi cuối chương
6 23/2/2021 70 3 2 4 x   306 B4 Những vấn đề cơ bản về thị trường tài chính
- Khái niệm
- Cơ sở hình thành
- Chức năng của thị trường tài chính
- Vai trò của thị trường tài chính
- Chủ thể của thị trường tài chính
- Cấu trúc của thị trường tài chính
7 2/3/2021 70 3 2 4 x   306 B4 Tổ chức tài chính trung gian
- Các loại hình tổ chức tài chính trung gian
- Các trung gian tài chính ở Việt Nam
- Chức năng của tổ chức tài chính trung gian
- Vai trò của tổ chức tài chính trung gian
- Câu hỏi cuối chương
8 9/3/2021 70 3 2 4 x   306 B4 Những vấn đề cơ bản về lãi suất
- Giá trị của tiền theo thời gian
- Khái niệm lãi suất
- Phân loại lãi suất
- Các nhân tố tác động tới lãi suất
- Vai trò lãi suất trong nền kinh tế
9 16/3/2021 70 3 2 4 x   306 B4 Câu hỏi cuối chương lãi suất
Những vấn đề chung về NHTM
- Khái niệm
- Quá trình hình thành
- Chức năng của NHTM
10 13/4/2021 70 3 2 4 x   306 B4 Những vấn đề chung về NHTM
- Vai trò của NHTM
- Các dịch vụ ngân hàng
- Câu hỏi cuối chương
11 20/4/2021 70 3 2 4 x   306 B4 Tổng quan về NHTW
- Khái niệm
- Quá trình hình thành NHTW
- Quan hệ giữa NHTW và chính phủ
12 27/4/2021 70 3 2 4 x   306 B4 Chức năng của NHTW
Chính sách tiền tệ
- Khái niệm
- Mục tiêu
- Công cụ của chính sách tiền tệ
Câu hỏi cuối chương
13 4/5/2021 70 3 2 4 x   306 B4 Những vấn đề chung về lạm phát
- Khái niệm
- Bản chất
- Cách xác định các chỉ số lạm phát
14 11/5/2021 70 3 2 4 x   306 B4 Nguyên nhân của lạm phát
Hậu quả của lạm phát
Các giải pháp kiềm chế lạm phát
Câu hỏi cuối chương
15 18/5/2021 70 3 2 4 x   306 B4 Kiểm tra giữa kỳ
Ôn tập môn học
II Kế toán ngân hàng - Lớp 4218 TCK - Mã HP: 010108179401 - Số tín chỉ: 03
1 5/1/2021 20 3 7 9 x   501 B8 Phần 1:
- Kế toán với hoạt động ngân hàng
- Một số đặc trưng cơ bản
- Đối tượng kế toán ngân hàng
- Mục tiêu kế toán ngân hàng
- Phân loại tài khoản kế toán ngân hàng
2 12/1/2021 20 3 7 9 x   501 B8 Phần 2:
- Khái niệm tài khoản, hệ thống tài khoản
- Nguyên tắc hạch toán tài khoản
- Cách định khoản - hạch toán kế toán
- Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng tại Việt Nam
- Mô hình tổ chức bộ máy kế toán
- Mẫu chứng từ kế toán
- Báo cáo tài chính
- Câu hỏi cuối chương 1
3 19/1/2021 20 3 7 9 x   501 B8 Tổng quan về tiền gửi và giấy tờ có giá
- Tiền gửi thanh toán
- Tiền gửi CKH, TGTK
- Giấy tờ có giá
- Chứng từ kế toán
- Tài khoản sử dụng
4 26/1/2021 20 3 7 9 x   501 B8 Kế toán nhận tiền gửi
- Kế toán nhận tiền gửi thanh toán
- Kế toán nhận tiền gửi tiết kiệm
Kế toán phát hành GTCG
- Kế toán phát hành GTCG ngang giá
- Kế toán phát hành giấy tờ có giá chiết khấu
- Kế toán phát hành GTCG phụ trội
5 2/2/2021 20 3 7 9 x   501 B8 Bài tập cuối chương 2
Câu hỏi trắc nghiệm
Giải đáp thắc mắc
6 23/2/2021 20 3 7 9 x   501 B8 Phần 1:
- Thảo luận về QĐ 493/2005 và Thông tư 39/2016
- Khái niệm, chứng từ kế toán cho vay, cách tính lãi vay
- Tài khoản sử dụng trong kế toán cho vay
7 2/3/2021 20 3 7 9 x   501 B8 Phần 2:
- Quy trình kế toán giải ngân, dự thu, thu lãi và thu gốc
- Kế toán trích lập dự phòng và xử lý các phát sinh về lãi
8 9/3/2021 20 3 7 9 x   501 B8 Phần 3:
- Kế toán gán xiết nợ
- Kế toán xử lý TSĐB qua trung tâm đấu giá,…
- Câu hỏi cuối chương 3
9 16/3/2021 20 3 7 9 x   501 B8 Phần 4:
Câu hỏi trắc nghiệm
Giải đáp thăc mắc
Kiểm tra giữa kỳ
10 13/4/2021 20 3 7 9 x   501 B8 Phần 1:
- Ý nghĩa, nguyên tắc thanh toán qua ngân hàng
- Tài khoản sử dụng
- Các phương thức thanh toán qua ngân hàng
- Quy trình cơ bản trong chuyển tiền điện tử và thanh toán bù trừ
11 20/4/2021 20 3 7 9 x   501 B8 Phần 2:
- Chứng từ sử dụng
- Các thể thức thanh toán KDTM
- Quy trình kế toán thanh toán séc
- Quy trình kế toán thanh toán UNC
 
12 27/4/2021 20 3 7 9 x   501 B8 Phần 3:
- Quy trình kế toán thanh toán UNT
- Bài tập cuối chương 4
- Câu hỏi trắc nghiệm
13 4/5/2021 20 3 7 9 x   501 B8 Phần 1:
- Tổng quan về kế toán kinh doanh ngoại tệ
- Tài khoản sử dụng
- Quy trình mua bán ngoại tệ kinh doanh
14 11/5/2021 20 3 7 9 x   501 B8 Phần 2:
- Quy trình kế toán chuyển đổi ngoại tệ
- Quy trình kế toán xác định kết quả kinh doanh và đánh giá lại giá trị ngoại tệ
- Bài tập cuối chương
15 18/5/2021 20 3 7 9 x   501 B8 Câu hỏi trắc nghiệm chương 5
Ôn tập môn học
Giải đáp thắc mắc
III Lập báo cáo tài chính - Lớp 4299 TCK - Mã HP: 010108179101 - Số tín chỉ: 02
1 7/1/2021 20 5 2 5 x   606 LVL Khái niệm, mục đích, yêu cầu, nguyên tắc lập và trình bày BCTC
Phân loại báo cáo tài chính
Hệ thống báo cáo tài chính năm
Hệ thống báo cáo tài chính giữa niên độ, báo cáo hợp nhất, báo cáo tổng hợp
Các chuẩn mực kế toán Việt Nam về lập và trình bày báo cáo tài chính
2 14/1/2021 20 5 2 5 x   606 LVL Phương pháp lập bảng CĐKT
- Mục đích của bảng CĐKT
- Nguyên tắc lập và trình bày bảng CĐKT
- Cơ sở lập bảng CĐKT
- Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong bảng CĐKT
3 21/1/2021 20 5 2 5 x   606 LVL Phương pháp lập báo cáo KQHĐ Kinh doanh
- Nội dung và kết cấu báo cáo
- Cơ sở lập báo cáo
- Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong báo cáo KQHĐ Kinh doanh
4 28/1/2021 20 5 2 5 x   606 LVL Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo LCTT
- Cơ sở lập báo cáo LCTT
- Yêu cầu về mở và ghi sổ kế toán phục vụ lập báo cáo LCTT
- Nội dung và phương pháp lập báo cáo LCTT
5 4/2/2021 20 5 2 5 x   606 LVL Phương pháp lập thuyết minh báo cáo tài chính
- Mục đích của thuyết minh BCTC
- Nguyên tắc lập và trình bày Bản thuyết minh BCTC
- Cơ sở lập bản thuyết minh BCTC
- Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu
6 25/2/2021 20 5 2 5 x   606 LVL Thực hành lập báo cáo tài chính doanh nghiệp
- Thực hành lập bảng CĐKT
- Thực hành lập báo cáo KQHĐ Kinh doanh
- Thực hành lập báo cáo LCTT
7 4/3/2021 20 5 2 5 x   606 LVL Tổng quan hợp nhất báo cáo tài chính
- Cách thức hình thành tập đoàn
- Mô hình cấu trúc tổ chức tập đoàn
- Đặc điểm của tập đoàn kinh tế
- Mục đích lập báo cáo tài chính hợp nhất
- Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất
Trình tự và phương pháp hợp nhất BCTC
- Trình tự chung
- Trình tự lập bảng CĐKT hợp nhất
8 11/3/2021 20 5 2 3 x   606 LVL Trình tự lập báo cáo KQHĐ Kinh doanh hợp nhất
Trình tự lập báo cáo LCTT hợp nhất
Ví dụ minh họaĐánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/
Hotline: 0386.196.888


Giới thiệu về Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung

Trường Đại học công nghiệp Việt - Hung (tên tiếng Anh: Viet - Hung Industrial University, viết tắt VIU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công thương, chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả nhà nước Việt Nam và Chính phủ Hungary....

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì về Trường ĐHCN Việt Hung?

Tìm hiểu thông tin đào tạo tại trường

Muốn được tham gia giảng dạy tại Trường

Muốn được học tập, nghiên cứu tại Trường

Muốn tuyển dụng sinh viên của Nhà trường

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết