Phân tích tài chính và khuyến nghị đầu tư với mã cổ phiếu PPH

Đăng lúc: Thứ hai - 26/02/2024 17:36
 
1 – Bảng cân đối kế toán

Kết luận chung về cơ cấu tài sản
Khi phân tích cơ cấu tài sản của PPH, thì chúng ta có thể thấy vấn đề đó là:
- PPH có khoản mục tiền tương đương tiền là ở mức độ khá thấp, và giảm từ 7% xuống còn khoảng 2% so với tài sản ngắn hạn, điều này khá ảnh hưởng tới khả năng thanh toán các khoản đột xuất. Tuy nhiên, giá trị khoản đầu tư tài chính ngắn hạn lớn, đều là các khoản tiền gửi có kỳ hạn nên việc chuyển đổi thành tiền mặt để thực hiện các hoạt động thanh toán là dễ dàng nên tình hình thanh toán các khoản đột xuất cũng được bảo đảm dễ dàng khi có vấn đề xảy ra. Bên cạnh đó khoản tiền đầu tư tài chính này có thể tạo ra lãi suất cao nhằm gia tăng sinh lời cho công ty.
- Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng thấp trong tài sản ngắn hạn cho thấy hàng tồn kho của doanh nghiệp quay vòng được nhiều lần trong năm. Tuy nhiên, hàng tồn kho qua ít, chưa tương xứng với tổng tài sản ngắn hạn và vị thế, năng lực của doanh nghiệp, làm giảm khả năng tạo ra doanh thu cho doanh nghiệp.
- Khoản phải thu của doanh nghiệp chủ yếu là đến từ phải thu khách hàng, đến từ các công ty liên kết, là các công ty hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, trong đó vẫn còn một số khoản phải thu khác bị tồn đọng do một số đơn vị chậm thanh toán lãi và lợi nhuận hợp tác.
- Tỷ trọng tài sản cố định của PPH lớn, cho thấy doanh nghiệp có sự đầu tư khá lớn vào tài sản cố định, phù hợp với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất. Bên cạnh đó, công ty còn thực hiện đầu tư tài chính vào các công ty con và công ty liên kết trong lĩnh vực dệt may, trong đó hầu hết là các công ty uy tín, hoạt động hiệu quả, hàng năm đem lại lợi nhuận cao.
 
Kết luận chung về cơ cấu nguồn vốn

Khi phân tích cơ cấu nguồn vốn của PPH, thì chúng ta có thể thấy vấn đề đó là:
PPH có hệ số nợ chiếm khoảng 46%, đây là mức tỷ lệ thấp trong lĩnh vực sản xuất, chi phí lãi vay thấp, trong đó vay và nợ thuê tài chính chiếm tỷ trọng thấp, cho thấy doanh nghiệp có thể chiếm dụng được khá nhiều nguồn vốn của các đối tác, các chủ thể trong quá trình kinh doanh.
Khả năng tự chủ, của PPH là tốt, vay ngắn hạn của PPH chiếm tỷ trọng rất thấp trong nợ phải trả, vay dài hạn chiếm tỷ trọng lớn, do vậy, doanh nghiệp có thể giảm thiểu áp lực thanh toán các khoản nợ vay đến hạn.
- Cơ cấu tài sản ngắn hạn so với nợ ngắn hạn phù hợp, hệ số nợ ở mức phù hợp, nguồn vốn thường xuyên lớn hơn tài sản dài hạn nên doanh nghiệp có cấu trúc tài chính rất phù hợp. Đặc biệt, cấu trúc tài chính của doanh nghiệp trong các năm gần đây có sự cải thiện tích cực, giảm mạnh hệ số nợ, giảm mạnh được các khoản phải thu và hàng tồn kho.

2 – Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Hiệu quả hoạt động kinh doanh chính của PPH còn khá thấp, hoạt động kinh doanh chính không tạo ra lợi nhuận, thậm chí có lúc còn bị lỗ. Đây là một hạn chế của PPH vì dù góp vốn vào nhiều đơn vị trong ngành may mặc nhưng đa phần trong số này có hiệu quả kinh doanh chưa cao như kỳ vọng.
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của PPH trong vài năm gần đây còn thấp khi so với quy mô và tiềm năng của doanh nghiệp, doanh thu từ hoạt động bán hàng chỉ đủ bù đắp các khoản chi phí giá vốn, chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp và chi phí lãi vay. Lợi nhuận của PPH chủ yếu đến từ hoạt động tài chính gồm gửi tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng và các khoản lãi từ cho vay, cổ tức, lợi nhuận được chia từ các công ty liên kết. Điều này cho thấy rằng, công ty đang chưa có sự đầu tư đúng mức vào mảng kinh doanh chính của mình nên hoạt động kinh doanh chính của công ty còn chưa đạt kết quả cao. Đây có thể do từ năm 2020 trở đi, do ảnh hưởng bởi cúm covid 19 tác động tới nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước nên hoạt động kinh doanh chính của PPH bị thu hẹp lại, quy mô tài sản, doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính cũng giảm đi đáng kể.
Tuy nhiên, mảng đầu tư tài chính của doanh nghiệp có sự hiệu quả cao, hàng năm đem lại mức doanh thu và lợi nhuận cao, giúp cho lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt giá trị cao. Đây là một tín hiệu tích cực, bởi vì hoạt động đầu tư tài chính, góp vốn liên doanh liên kết của doanh nghiệp được doanh nghiệp thực hiện trong nhiều năm qua, các doanh nghiệp mà PPH góp vốn hầu hết đều là doanh nghiệp có uy tín, thương hiệu trong ngành, hoạt động rất hiệu quả giúp doanh nghiệp tạo ra được nguồn cổ tức lớn và bền vững mỗi năm.

3 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Hoạt động kinh doanh chính của PPH không thực sự hiệu quả do doanh thu chỉ đủ bù đắp các khoản chi phí kinh doanh nhưng Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh vẫn > 0 ở mức giá trị lớn là do PPH gia tăng mạnh được các khoản phải trả, trong khi khoản phải thu và hàng tồn kho ít biến động và thu khác từ hoạt động kinh doanh lớn. Dòng lưu chuyển này rất ổn định qua các năm, cho thấy mặc dù kinh doanh chính không tạo ra dòng tiền tốt cho doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp đã biết điều tiết các dòng thu chi để tạo ra dòng tiền dương từ hoạt động kinh doanh, giúp hỗ trợ vào việc tái cơ cấu tài chính cũng như là tăng đầu tư vào TSCĐ, các công ty con, công ty liên kết và đầu tư tài chính đến ngày đáo hạn.
 
Hoạt động đầu tư của doanh nghiệp tạo ra dòng tiền hết sức dồi dào, trong đó chủ yếu đến từ hoạt động cho vay và đầu tư vào công ty con, công ty liên kết. Đây cũng là mảng mà doanh nghiệp thực hiện trong nhiều năm nay, nhiều doanh nghiệp mà PPH đầu tư, góp vốn liên doanh, liên kết là doanh nghiệp hoạt động tốt, thuộc lĩnh vực dệt may, có hiệu quả kinh doanh rất hiệu quả, đặc biệt là công ty Coasts Phong Phú là công ty mà PPH đã đầu tư, liên doanh từ năm 1989, hàng năm đem lại 50% doanh thu từ hoạt động tài chính cho PPH. Dòng tiền từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia có quy mô tương ứng với doanh thu hoạt động tài chính cho thấy đây là dòng tiền thực, hoạt động đầu tư đạt hiệu quả rất tốt. Các khoản cho vay đều là ngắn hạn và được tất toán trong năm, nên có thể thấy các đơn vị mà PPH thực hiện cho vay có khả năng trả nợ tốt.
 
Dòng tiền từ hoạt động tài chính âm là do hoạt động đầu tư và hoạt động kinh doanh tạo ra dòng tiền lớn nên doanh nghiệp đã thực hiện cơ cấu lại cấu trúc nguồn vốn khi trả bớt nợ vay và trả phần lớn các khoản cổ tức và lợi nhuận mà doanh nghiệp đã tạo được trong năm. Dòng cổ tức trả cho chủ sở hữu lớn nhưng rất đều đặn hàng năm, cho thấy các nhà đầu tư vào PPH có thể nhận được mức cổ tức khá đều từ hoạt động kinh doanh của PPH mang lại.
 
Kết luận: Cấu trúc tài chính của PPH là phù hợp, khả năng thanh toán của doanh nghiệp tốt và cải thiện rõ rệt trong một số năm gần đây, dòng tiền của doanh nghiệp dồi dào. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh chính của PPH chưa đạt hiệu quả khi doanh thu chỉ đủ bù đắp các khoản chi phí kinh doanh, chưa xứng với tiềm năng, thế mạnh và quy mô của doanh nghiệp. Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả cao nhưng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp phụ thuộc hoàn toàn vào mảng cho vay và đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết nhưng đây cũng là mảng mà doanh nghiệp tham gia triển khai qua nhiều năm và rất hiệu quả. Doanh nghiệp có dòng trả cổ tức tốt và duy trì ổn định, đều đặn hàng năm cho các nhà đầu tư góp vốn tạo nguồn thu nhập ổn định cho các nhà đầu tư. 

Chúng tôi tin rằng với nguồn lợi nhuận duy trì ổn định và tình hình tài chính đã và đang được cải thiện tích cực, P/E = 5,21 và EPS = 4,95 trong năm 2023, chúng tôi đưa ra giá mục tiêu 1 năm của cổ phiếu PPH là 40.000 đồng/cp, từ đó chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu PPH. Mức giá 26.000 đ/1 cp là có thể chấp nhận được.

 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/

Giới thiệu về Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung

Trường Đại học công nghiệp Việt - Hung (tên tiếng Anh: Viet - Hung Industrial University, viết tắt VIU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công thương, chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả nhà nước Việt Nam và Chính phủ Hungary....

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì đến website HTNC.VN?

Tìm hiểu về các tài liệu học tập

Tham gia bàn luận sách và mượn sách miễn phí

Đọc và gửi bài viết lên website

Xin các tư vấn, hỗ trợ và hợp tác với website

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết