Đáp án bài tập dự án sản xuất đèn bàn học sinh

Đăng lúc: Thứ ba - 18/12/2018 08:41
>>Đề bài dự án sản xuất đèn bàn học sinh

A. DỮ LIỆU DỰ ÁN


I. Tổng vốn đầu tư Số tiền Số năm khấu hao
1. Vốn cố định 12,000    
 - Nhà xưởng 5,000 7 năm
 - Máy móc, thiết bị 7,000 7 năm
2. Vốn lưu động  3,000 Vòng quay vốn lưu động: 4 vòng
    Tổng vốn đầu tư 15,000  


II. Nguồn tài trợ Số tiền Tỷ trọng (W) Chi phí sử dụng vốn
1. Vốn chủ sở hữu 10,000 66.7% 14%  
2. Vay dài hạn ngân hàng 5,000 33.3% 12% Vay ngắn hạn: 9%
Tổng nguồn tài trợ 5,000      
Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC) 13.33%  (Weighted Average Cost of Capital)


III. Thông tin về chi phí hoạt động Tỷ lệ %
 1. Nguyên vật liệu trực tiếp 30%  /Doanh thu
 2. Chi phí nhân công trực tiếp 10%  /Doanh thu
 3. Chi phí sản xuất chung (chưa gồm KH) 5%  /Doanh thu
 4. Chi phí bán hàng 15%  /Doanh thu
 5. Chi phí QLDN (triệu/năm) 6000  /năm
 6. Chi phí khác (triệu/năm) 240  /năm
 7. Thanh lý TSCĐ 2000  cuối năm thứ 7
 8. Thuế TNDN (%) 20%  

B. BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ DỰ ÁN

1. Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ


Chỉ tiêu 0 1 2 3 4 5 6 7
Nguyên giá 12,000              
Khấu hao hàng năm   1,714.3 1,714.3 1,714.3 1,714.3 1,714.3 1,714.3 1,714.3
Hao mòn lũy kế   1,714 3,429 5,143 6,857 8,571 10,286 12,000
Giá trị còn lại   10,286 8,571 6,857 5,143 3,429 1,714 -

2. Bảng phân bổ gốc và lãi vay dài hạn

Chỉ tiêu 0 1 2 3 4 5 6 7
Dư nợ cuối kỳ 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 -    
Trả gốc trong kỳ   1,000 1,000 1,000 1,000 1,000    
Trả lãi trong kỳ   600 480 360 240 120    

3. Bảng phân bổ gốc và lãi vay ngắn hạn

Nhu cầu VLĐ = Tổng chi phí hoạt động/Vòng quay vốn


Chỉ tiêu 0 1 2 3 4 5 6 7
Nhu cầu Vốn lưu động   5,610 6,585 7,560 7,410 7,260 6,285 5,310
Vốn lưu động tự có   3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Vốn lưu động vay ngân hàng   2,610 3,585 4,560 4,410 4,260 3,285 2,310
Chi phí lãi vay   234.9 322.7 410.4 396.9 383.4 295.7 207.9
Thay đổi VLĐ ròng (5,610) (975) (975) 150 150 975 975 5,310

4. Bảng tính kết quả kinh doanh hàng năm

Chỉ tiêu 0 1 2 3 4 5 6 7
1. Tổng doanh thu (Net sales)   27,000 33,500 40,000 39,000 38,000 31,500 25,000
2. Tổng chi phí hoạt động (Opex)   22,440 26,340 30,240 29,640 29,040 25,140 21,240
Giá vốn hàng bán (Cost of goods sold)
  12,150 15,075 18,000 17,550 17,100 14,175 11,250
Chi phí bán hàng (Selling Exp.)   4,050 5,025 6,000 5,850 5,700 4,725 3,750
Chi phí QLDN (Administrative Exp.)   6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Chi phí khác (others)   240 240 240 240 240 240 240
3. LN trước lãi vay, thuế và KH (EBITDA)
  4,560 7,160 9,760 9,360 8,960 6,360 3,760
Khấu hao (DA)   1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714
4. EBIT (LN trước lãi vay và thuế)   2,846 5,446 8,046 7,646 7,246 4,646 2,046
Chi phí trả lãi tiền vay (I)   834.9 802.7 770.4 636.9 503.4 295.7 207.9
5. LN trước thuế (EBT)   2,010.8 4,643.1 7,275.3 7,008.8 6,742.3 4,350.1 1,837.8
Thuế TNDN (T)   402.2 928.6 1,455.1 1,401.8 1,348.5 870.0 367.6
6. LN sau thuế (EAT or NI)   1,608.7 3,714.5 5,820.3 5,607.1 5,393.9 3,480.1 1,470.3

5. Bảng tính kết quả dự án

5.1. Theo quan điểm của chủ sở hữu

Dòng tiền vào = LNST + Khấu hao + nhận tài trợ + thu hồi VLĐ ròng + thanh lý
Dòng tiền ra = Chi đầu tư vốn (TSCĐ + TSLĐ) + chi trả nợ gốc + chi phí khác nếu có

Stt Khoản mục Năm ĐT Năm hoạt động
0 1 2 3 4 5 6 7
I Dòng tiền ra                
1 Đầu tư vốn  (12,000)              
2 Trả gốc    (1,000)  (1,000)  (1,000)  (1,000)  (1,000)          -            -  
II Dòng tiền vào                
3 Thay đổi VLDR    (5,610)     (975)     (975)       150       150       975       975    5,310
4 Lợi nhuận sau thuế      1,609    3,714    5,820    5,607    5,394    3,480    1,470
5 Khấu hao      1,714    1,714    1,714    1,714    1,714    1,714    1,714
6 Nhận tài trợ     5,000              
7 Thanh lý tài sản           -            -            -            -            -           2,000
8 Lãi vay            -            -            -            -            -            -            -  
9 Dòng tiền ròng (NCF)   (12,610)     1,348     3,454     6,685     6,471     7,083     6,169   10,495
10 Hiện giá dòng tiền                 
11 NPV 8,997  Dự án hiệu quả do NPV > 0       
12 IRR 32%              

sử dụng lãi suất chiết khấu là 14% - chi phí vốn chủ sở hữu

5.2. Theo quan điểm của tổng đầu tư (TIP)

Dòng tiền vào = LNST + Khấu hao + thu hồi VLĐ ròng + thanh lý + lãi vay
Dòng tiền ra = Chi đầu tư vốn (TSCĐ + TSLĐ) + chi phí khác nếu có

Stt Khoản mục Năm ĐT Năm hoạt động
0 1 2 3 4 5 6 7
I Dòng tiền ra                
1 Đầu tư vốn  (12,000)              
2 Trả gốc            -            -            -            -            -            -            -  
II Dòng tiền vào                
3 Thay đổi VLDR    (5,610)     (975)     (975)       150       150       975       975    5,310
4 Lợi nhuận sau thuế      1,609    3,714    5,820    5,607    5,394    3,480    1,470
5 Khấu hao      1,714    1,714    1,714    1,714    1,714    1,714    1,714
6 Nhận tài trợ           -                
7 Thanh lý tài sản           -            -            -            -            -           2,000
8 Lãi vay         835       803       770       637       503       296       208
9 Dòng tiền ròng (NCF)   (17,610)     3,183     5,256     8,455     8,108     8,587     6,465   10,702
10 Hiện giá dòng tiền                 
11 NPV    10,688  Dự án hiệu quả do NPV > 0       
12 IRR 30%              

sử dụng lãi suất chiết khấu là WACC = 13,33%

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/
Hotline: 0386.196.888


Giới thiệu về website HTNC.VN

Website free tài liệu, đề thi và hỗ trợ giải đáp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được thành lập ra nhằm tạo ra sân chơi cho các trí thức, các bạn sinh viên và những người có nhu cầu tìm hiểu về các kiến thức chuyên ngành tài chính ngân hàng, kiến thức cơ bản về kinh tế học nhằm nâng cao hiểu...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì đến website HTNC.VN?

Tìm hiểu về các tài liệu học tập

Tham gia bàn luận sách và mượn sách miễn phí

Đọc và gửi bài viết lên website

Xin các tư vấn, hỗ trợ và hợp tác với website

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết