Hướng dẫn viết báo cáo thực tập tổng hợp tại doanh nghiệp X

Đăng lúc: Thứ tư - 21/11/2018 21:30
BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP
ĐƠN VỊ THỰC TẬP: CÔNG TY X
Lời nói đầu
Lời cảm ơn
Chương 1. Khái quát tình hình đơn vị thực tập
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty
- Tên công ty
- Trụ sở giao dịch
- Ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh
- Ngày thành lập
- Một số mốc phát triển quan trọng
1.2. Cơ cấu tổ chức công ty
- Sơ đồ cơ cấu tổ chức toàn công ty
- Chức năng nhiệm vụ một số bộ phận chính
- Sơ đồ cơ cấu tổ chức của đơn vị trực tiếp thực tập (phòng tài chính hoặc kế toán,..) và chức năng nhiệm vụ chủ yếu.
1.3. Chức năng, nhiệm vụ của công ty
- Chức năng của công ty
- Nhiệm vụ công ty
(được quy định rõ trong giấy phép đăng kí kinh doanh hoặc điều lệ hoạt động)
1.4. Đặc điểm ngành nghề và môi trường kinh doanh
- Đặc điểm ngành nghề: yêu cầu phân tích được đặc điểm ngành nghề lĩnh vực kinh doanh của công ty: ngành nghề gì, tính chất liên quan đến ngành nghề là như thế nào? (yêu cầu trình độ nhân lực cao hay thấp, số vốn đòi hỏi nhiều hay ít, vòng quay vốn nhanh hay chậm, phụ thuộc vào yếu tố tự nhiên hay khoa học công nghệ,…)
- Môi trường kinh doanh: phân tích được môi trường bên ngoài (chính trị xã hội, khoa học công nghệ, nhà cung cấp, khách hàng, đối thủ cạnh tranh,…) và môi trường bên trong doanh nghiệp (nhân lực cấp cao, lao động phổ thông, cơ sở hạ tầng,…)
1.5. Thuận lợi
- Phân tích được các thuận lợi cho hoạt động của công ty: chính sách ưu đãi của nhà nước, địa bàn hoạt động, nguồn nguyên liệu, lượng cầu thị trường, nhân lực, tình hình kinh tế, xã hội….
1.6. Khó khăn
- Phân tích được các khó khăn của công ty: sự biến động giá cả đầu vào, địa điểm sản xuất tiêu thụ, nhu cầu của khách hàng có biến động thường xuyên hay không, đối thủ cạnh tranh trong và ngoài nước,…
Chương 2: Phân tích khái quát tình hình tài chính đơn vị thực tập
- Phạm vi nghiên cứu: thời gian từ năm …. Đến năm ….., địa điểm: phòng, chi nhánh, toàn đơn vị, tập đoàn,…
- Tài liệu sử dụng: các loại báo cáo tài chính của đơn vị thực tập, sổ kế toán và tài liệu liên quan khác
2.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính
2.1.1 Phân tích sự biến động nguồn vốn và tài sản

* Bảng phân tích biến động cơ cấu nguồn vốn và tài sản
 
Stt Khoản mục Năm… Năm Năm Chênh lệch năm …với năm… Chênh lệch năm …với năm…
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Tuyệt đối Tương đối Tuyệt đối Tương đối
A Tài sản X1   X2   X3   X2-X1 (X2-X1)
/X1
X3-X2 (X3-X2)
/X2
I TS ngắn hạn… Y1 Y1/X1 Y2 Y2/X2 Y3 Y3/X3 Y2-Y1 (Y2-Y1)
/X1
Y3-Y2 (Y3-Y2)
/Y2
1 Tiền và TĐT Z1 Z1/Y1 Z2 Z2/Y2 Z3 Z3/Y3        
                   
B Nguồn vốn                    
  …….                    
(Nguồn: Phòng……..)
- Cơ cấu tài sản:
+ Sự biến động tổng tài sản
+ Sự thay đổi tỷ trọng giữa tài sản ngắn hạn và dài hạn
+ Sự biến động tài sản ngắn hạn (các khoản mục chi tiết)
+ Sự biến động tài sản dài hạn (các khoản mục chi tiết)
Yêu cầu phân tích được chiều hướng biến đổi, nguyên nhân dẫn đến sự biến động, đánh giá xem sự biến động của chỉ tiêu đó có hợp lý hay không, dự báo xu hướng thay đổi trong tương lai. Phân tích theo thứ tự từ khoản mục lớn đến nhỏ và vẽ được biểu đồ cơ cấu tài sản qua các năm.
- Cơ cấu nguồn vốn:
+ Sự thay đổi hệ số nợ hay hệ số vốn chủ
+ Sự biến động nợ phải trả (các khoản mục chi tiết)
+ Sự biến động vốn chủ sở hữu (các khoản mục chi tiết)
Yêu cầu phân tích được chiều hướng biến đổi, nguyên nhân dẫn đến sự biến động, đánh giá xem sự biến động của chỉ tiêu đó có hợp lý hay không, dự báo xu hướng thay đổi trong tương lai. Phân tích theo thứ tự từ khoản mục lớn đến nhỏ và vẽ được biểu đồ cơ cấu nguồn vốn qua các năm.
2.1.2. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh

* Bảng phân tích sự biến động kết quả kinh doanh
 
Stt Khoản mục Năm Năm.. Năm.. Chênh lệch năm…và năm…. Chênh lệch năm…và năm….
Tuyệt đối Tương đối Tuyệt đối Tương đối
1 Doanh thu              
2 …….              
                 
                 
18 ……              

- Sự biến động doanh thu
+ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ
+ Doanh thu tài chính
+ Thu nhập khác
Trong đó chủ yếu nêu được sự tăng giảm các khoản mục doanh thu của công ty, nguyên nhân tăng giảm, đánh giá xem sự thay đổi đó có hợp lý hay không,…
- Sự biến động chi phí
+ Giá vốn hàng bán
+ CP bán hàng
+ CP quản lý doanh nghiệp
+ CP tài chính
+ CP khác
Trong đó chủ yếu nêu được sự tăng giảm các khoản mục chi phí của công ty, nguyên nhân tăng giảm, đánh giá xem sự thay đổi đó có hợp lý hay không,…
- Sự biến động lợi nhuận
+ LN hoạt động SXKD
+ LN khác…
+ LNTT, LNST,…
Đánh giá được kết quả kinh doanh của DN tốt hay xấu, nguyên nhân, chiều hướng thay đổi, tỷ trọng từng khoản mục có hợp lý hay không, ….
- Sinh viên có thể phân tích thêm mối liên hệ giữa các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh để đưa ra nhận xét:
+ Phân tích tỷ trọng của giá vốn hàng bán và tỷ trọng của lợi nhuận gộp trong tổng doanh thu từ đó đưa ra nhận xét về tình hình quản lý khoản mục giá vốn hàng bán là tốt hay chưa? Đánh giá chiều hướng trong tương lai? Doanh nghiệp cần làm gì để cải thiện tình hình?
+ Phân tích tỷ trọng của chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí nghiên cứu phát triển, chi phí khấu hao… chiếm bao nhiêu % trong lợi nhuận gộp? Từ đó đưa ra nhận xét về tình hình quản lý các khoản chi phí này của doanh nghiệp? 
Đánh giá chiều hướng trong tương lai? Doanh nghiệp cần làm gì để cải thiện tình hình?
+ Phân tích tỷ trọng chi phí lãi vay trong tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh rồi đưa ra nhận xét?
Trong quá trình phân tích cần lập biểu đồ phân tích sự biến động doanh thu, chi phí, lợi nhuận qua các năm
2.1.3. Phân tích sự biến động lưu chuyển tiền tệ
Lập bảng và biểu đồ tương tự bảng biến động tài sản, yêu cầu phân tích được sự tăng giảm dòng tiền ra và vào của từng hoạt động: sản xuất kinh doanh chính, đầu tư, tài chính.
Thông qua đó đánh giá sự thay đổi của từng dòng lưu chuyển đó có hợp lý hay không và liên hệ biến động lưu chuyển tiền tệ qua các hoạt động SXKD, đầu tư và tài chính để đưa ra nhận xét.
Kết hợp so sánh lợi nhuận trên BCKQKD với dòng tiền thuần để đánh giá.
2.1.4. Phân tích khả năng thanh toán

* Bảng đánh giá khả năng thanh toán
 
Stt Khoản mục Công thức tính Đơn vị Năm… Năm… Năm… Chênh lệch năm …với năm… Chênh lệch năm …với năm…
Tương đối Tuyệt đối Tương đối Tuyệt đối
1 Tổng tài sản   Triệu đồng              
2 Nợ phải trả   Triệu đồng              
3 …..                
4 Hệ số kntt tổng quát (1)/(2) Lần              
5                    

* Biểu đồ biến động hệ số khả năng thanh toán:
* Đánh giá hệ số khả năng thanh toán
Tính toán và xác định được: HS KNTT tổng quát, HS KNTT hiện thời, HS KNTT nhanh, HS KNTT tức thời.
- DN có đảm bảo khả năng thanh toán… hay không (so sánh với 1)
- Sự thay đổi hệ số khả năng thanh toán, nguyên nhân, chiều hướng, đánh giá mức độ hợp lý của hệ số đó,…
2.1.5. Phân tích hệ số cơ cấu vốn và tài sản
Thực hiện tương tự 2.1.4 với các chỉ tiêu: Hệ số nợ, Hệ số vốn chủ sở hữu, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu. Hệ số tỷ trọng TSNH, tỷ trọng TSDH và đánh giá mức hợp lý của các chỉ tiêu.
2.1.6. Phân tích Hiệu suất hoạt động
Thực hiện tương tự 2.1.4 với các chỉ tiêu: vòng quay toàn bộ vốn, vòng quay TSCĐ, vòng quay TSNH, vòng quay KPT (kì thu tiền bình quân), vòng quay HTK,..
2.1.7. Phân tích khả năng sinh lời
Thực hiện tương tự 2.1.4 với các chỉ tiêu: ROS, ROA, ROAe, ROE
2.1.8. Phân tích giá trị thị trường
Thực hiện tương tự 2.1.4 với các chỉ tiêu: giá thị trường của cổ phiếu, giá trị sổ sách của cổ phiếu, EPS, cổ tức,…(áp dụng với công ty cổ phần đã niêm yết)
2.1.9. Phân tích Dupont
Phân tích ROE qua phương trình Dupont từ đó rút ra nhận xét ảnh hưởng của chỉ tiêu nào tác động mạnh nhất đến ROE.
2.2. Đánh giá về tình hình tài chính của công ty X:
2.2.1 Thành tựu
2.2.2 Hạn chế và nguyên nhân
Chương 3: Đề xuất hướng đề tài khóa luận
3.1. Các đề tài dự kiến: (có thể 1 hoặc nhiều đề tài)
3.2. Lý do lựa chọn đề tài:
- Xuất phát từ ý nghĩa của đề tài
- Xuất phát từ thực trạng đơn vị thực tập
- Xuất phát bản thân tác giả.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/
Hotline: 0386.196.888


Giới thiệu về website HTNC.VN

Website free tài liệu, đề thi và hỗ trợ giải đáp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được thành lập ra nhằm tạo ra sân chơi cho các trí thức, các bạn sinh viên và những người có nhu cầu tìm hiểu về các kiến thức chuyên ngành tài chính ngân hàng, kiến thức cơ bản về kinh tế học nhằm nâng cao hiểu...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì về Trường ĐHCN Việt Hung?

Tìm hiểu thông tin đào tạo tại trường

Muốn được tham gia giảng dạy tại Trường

Muốn được học tập, nghiên cứu tại Trường

Muốn tuyển dụng sinh viên của Nhà trường

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết