Đề thi, đáp án tài trợ dự án ĐH Kinh tế Quốc Dân HN

Đăng lúc: Chủ nhật - 12/04/2020 23:05
Đề bài:

Để thực hiện kế hoạch mở rộng thị trường, Công ty HP dự kiến đầu tư thêm 1 dây chuyền sản xuất trị giá 30.000 triệu đồng. Công ty sẽ thanh toán 40% bằng vốn chủ sở hữu, phần còn lại công ty vay hợp vốn từ 3 ngân hàng với các thông tin như sau:
BIDV: Vay 11.000 triệu đồng, lãi suất 0,9%/tháng, kỳ hạn tháng.
AGRIBANK: Vay 3.000 triệu đồng, lãi suất 1,0%/tháng, kỳ hạn quý.
MBBANK: Vay 4.0000 triệu đồng, lãi suất 14%/năm
Lãi trả hàng năm theo dư nợ thực tế. Dự án có 2 năm ân hạn, từ năm thứ 3, mỗi năm giả định gốc trả 1.500 triệu đồng cho đến khi hết đời dự án.
Thời gian xây dựng là 2 năm. Khi dự án đi vào hoạt động, doanh thu dự kiến hàng năm là 27.000 triệu đồng. Chi phí các loại hàng năm là 18.000 triệu đồng (trong đó chi phí hàng năm không có chi phí khấu hao và trả lãi vốn vay). Giá trị thanh lý cuối đời dự án là 30 triệu đồng. Đời dự án là 12 năm.
Dự án được lập với các chỉ tiêu hiệu quả tài chính như sau:
1 – Thu nhập thuần của dự án (NPV) là 1.800 triệu đồng
2 – Thời gian thu hồi vốn của dự án (T) là 4 năm
3 – Tỷ suất hoàn vốn nội bộ của dự án (IRR) là 20,5%/năm
Anh/chị hãy thẩm định lại các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính được đưa ra trong dự án và cho nhận xét. Biết thuế suất thuế TNDN là 20%, chi phí VCSH = 15%/năm.

Lời giải

1 – Chi phí vốn bình quân WACC của dự án:

 
Nguồn Vốn đầu tư Lãi suất Kỳ tính lãi Ls/năm
BIDV           11.000   0,90% /tháng kỳ tháng 11,35%
AGRIBANK             3.000   1,00% /tháng kỳ quý 12,55%
MBBANK             4.000   14,00% /năm kỳ năm 14,00%
VCSH           12.000   15,00% /năm   15,00%
Tổng           30.000   WACC = 13,28%
 

N1 = (1+0,9%)^12 – 1 = 11,35%/năm
N2 = (1+1%*3)^4 – 1 = 12,55%/năm
N3 = 14%/năm
N4 = 15%/năm
WACC = 11,35%*(11.000/30.000) + 12,55%*(3.000/30.000) +  14%*(4.000/30.000) + 15%*(12.000/30.000) = 13,28%/năm
Chi phí lãi vay trung bình = 12,14% (cách tính tương tự tính chi phí vốn bình quân WACC)

2 – Bảng trả gốc, lãi hàng năm
 
Năm Dư nợ đầu kỳ Trả trong kỳ Dư nợ cuối kỳ Lãi
1 18.000       2.185  
2 18.000       2.185  
3 18.000    1.500   16.500   2.185  
4 16.500   1.500   15.000   2.003  
5 15.000   1.500   13.500   1.821  
6 13.500   1.500    12.000   1.639  
7 12.000   1.500   10.500   1.457  
8 10.500   1.500   9.000   1.275  
9 9.000   1.500   7.500   1.093  
10  7.500   1.500   6.000   910  
11 6.000   1.500   4.500   728  
12 4.500   1.500   3.000   546  
13 3.000   1.500   1.500   364  
14 1.500   1.500    -     182  

3 - Bảng doanh thu, chi phí hàng năm của dự án

Do số năm hơi dài, số liệu có thể vượt quá khung hình, để tiện quan sát xin mời độc giả xem theo cả 2 chiều ngang và chiều dọc

- Theo chiều ngang:


Chỉ tiêu/Năm 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Doanh thu           27.000             27.000             27.000             27.000             27.000             27.000             27.000             27.000             27.000             27.000             27.000             27.000  
CF hoạt động           18.000             18.000             18.000             18.000             18.000             18.000             18.000             18.000             18.000             18.000             18.000                8.000  
Khấu hao              2.864                2.864                2.864                2.864                2.864                2.864                2.864                2.864                2.864                2.864                2.864                2.864  
Lãi vay              2.185                2.003                1.821                1.639                1.457                1.275                1.093                   910                   728                   546                   364                   182  
LNTT              3.951                4.133                4.315                4.497                4.679                4.861                5.043                5.225                5.407                5.590                5.772             15.954  
% thuế TNDN 20%                      
Thuế TNDN                 790                   827                   863                   899                   936                   972                1.009                1.045                1.081                1.118                1.154                3.191  
LNST              3.161                3.306                3.452                3.598                3.743                3.889                4.035                4.180                4.326                4.472                4.617             12.763  

 
- Theo chiều dọc:
 
Chỉ tiêu
/Năm
Doanh thu CF hoạt động Khấu hao Lãi vay LNTT % thuế TNDN Thuế TNDN LNST
0                
1                
2                
3 27.000 18.000 2.864 2.185 3.951 20% 790 3.161
4 27.000 18.000 2.864 2.003 4.133   827 3.306
5 27.000 18.000 2.864 1.821 4.315   863 3.452
6 27.000 18.000 2.864 1.639 4.497   899 3.598
7 27.000 18.000 2.864 1.457 4.679   936 3.743
8 27.000 18.000 2.864 1.275 4.861   972 3.889
9 27.000 18.000 2.864 1.093 5.043   1.009 4.035
10 27.000 18.000 2.864 910 5.225   1.045 4.180
11 27.000 18.000 2.864 728 5.407   1.081 4.326
12 27.000 18.000 2.864 546 5.590   1.118 4.472
13 27.000 18.000 2.864 364 5.772   1.154 4.617
14 27.000 8.000 2.864 182 15.954   3.191 12.763

4 - Bảng dòng tiền hàng năm và kết quả tính các chỉ tiêu

- Theo chiều ngang: 


Chỉ tiêu/Năm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Dòng tiền ra                              
Đầu tư vốn -30.000   -2.185   -2.185                          
Trả nợ gốc       -1.500   -1.500   -1.500   -1.500   -1.500   -1.500   -1.500   -1.500   -           1.500   -           1.500   -           1.500   -           1.500  
Dòng tiền vào                              
LNST                    3.161                3.306                3.452                3.598                3.743                3.889                4.035                4.180                4.326                4.472                4.617             12.763  
Khấu hao                    2.864                2.864                2.864                2.864                2.864                2.864                2.864                2.864                2.864                2.864                2.864                2.864  
Nhận tài trợ             18.000                              
Thanh lý                                            22,5  
NCFi -12.000   - 2.185   -2.185    4.525     4.670   4.816    4.962   5.107    5.253    5.399   5.544   5.690     5.836    5.981   14.127  
NPV 9.061                            
IRR 21%                            
PV(NCFi) - 12.000   -1929 -1703 3.112   2.836    2.581   2.348   2.133   1.937   1.757   1593 1443 1306 1182 2464
PV(NCFi) lũy kế -12.000   -13929 -15632 -         12.519   -           9.683   -           7.102   -           4.754   -           2.621   -               684              
DPP                      8,39   năm                    

- Theo chiều dọc:

Dòng tiền ra mang dấu âm, dòng tiền vào mang dấu dương:

Dòng tiền ra: Đầu tư vốn + Trả nợ gốc

Dòng tiền vào: LNST + Khấu Hao + Nhận tài trợ + Giá trị thanh lý

 
Chỉ
tiêu
/Năm
Đầu tư vốn Trả nợ gốc LNST Khấu hao Nhận tài trợ Thanh lý NCFi NPV IRR PV (NCFi) PV (NCFi) lũy kế DPP
0 -30.000       18.000   -12.000 9.061 21% -12.000 -12.000  
1 -2.185           -2.185     -1929 -13929  
2 -2.185           -2.185     -1703 -15632  
3   -1.500 3.161 2.864     4.525     3.112 -12.519 8,39
4   -1.500 3.306 2.864     4.670     2.836 -9.683 năm
5   -1.500 3.452 2.864     4.816     2.581 -7.102  
6   -1.500 3.598 2.864     4.962     2.348 -4.754  
7   -1.500 3.743 2.864     5.107     2.133 -2.621  
8   -1.500 3.889 2.864     5.253     1.937 -684  
9   -1.500 4.035 2.864     5.399     1.757    
10   -1.500 4.180 2.864     5.544     1593    
11   -1.500 4.326 2.864     5.690     1443    
12   -1.500 4.472 2.864     5.836     1306    
13   -1.500 4.617 2.864     5.981     1182    
14   -1.500 12.763 2.864   22,5 14.127     2464    

 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/

Giới thiệu về Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung

Trường Đại học công nghiệp Việt - Hung (tên tiếng Anh: Viet - Hung Industrial University, viết tắt VIU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công thương, chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả nhà nước Việt Nam và Chính phủ Hungary....

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì đến website HTNC.VN?

Tìm hiểu về các tài liệu học tập

Tham gia bàn luận sách và mượn sách miễn phí

Đọc và gửi bài viết lên website

Xin các tư vấn, hỗ trợ và hợp tác với website

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết