NỘI DUNG, THÔNG TIN HỌC PHẦN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Đăng lúc: Thứ tư - 01/05/2024 13:17
 
1. TÊN HỌC PHẦN: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
2. MÃ HỌC PHẦN: 082063
3. TRÌNH ĐỘ/ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO: Sinh viên theo học hệ Đại học chính quy tại Đại học Công nghiệp Việt - Hung
4. ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT CỦA HỌC PHẦN
 • Các học phần đã học: Tài chính tiền tệ
 • Các học phần song hành: Kế toán tài chính
5. SỐ TÍN CHỈ: 04 tín chỉ
6. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN
Mục tiêu của học phần Tài chính doanh nghiệp nhằm giúp người học có thể hiểu những vấn đề chung cơ bản về tài chính doanh nghiệp: tổ chức tài chính doanh nghiệp, doanh thu, chi phí, lợi nhuận; các vấn đề về tài sản, nguồn vốn trong doanh nghiệp, giúp cho sinh viên có thể xem xét, đánh giá và vận dụng xử lý những vấn đề về tài chính doanh nghiệp.
Học phần đề cập những kiến thức tổng quan về tài chính doanh nghiệp; Nội dung và phương pháp lập các kế hoạch tài chính như: kế hoạch chi phí, giá thành, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Nội dung và phương pháp quản trị tài sản, quản trị nguồn vốn của doanh nghiệp và những vấn đề cơ bản về M&A, phá sản, giải thể doanh nghiệp
7. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN
Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng:
* Kiến thức:
CLO1 - Hiểu được bản chất, vai trò, nguyên tắc tổ chức, nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức tài chính trong các doanh nghiệp. 3
CLO2 - Hiểu rõ các vấn đề về doanh thu, chi phí, lợi nhuận của doanh nghiệp. 3
CLO3 - Thực hiện tính toán các vấn đề về doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 3
CLO4 - Hiểu rõ và biết cách tính toán các loại thuế chủ yếu phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 3
CLO5 - Thực hiện tính toán các vấn đề về đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 4
CLO6 - Hiểu rõ các các vấn đề về tổ chức sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản của doanh nghiệp 3
 
 
* Kỹ năng:
CLO7 - Phát triển kỹ năng thu thập thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý thông tin tài chính doanh nghiệp; 3
CLO8 - Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến hình thức pháp lý doanh nghiệp, đặc điểm ngành nghề và môi trường kinh doanh của doanh nghiệp; vấn đề về thành lập, sáp nhập, phá sản, giải thể doanh nghiệp 3
CLO9 - Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. Từ đó đề ra được các biện pháp tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm. 3
CLO10 - Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu, từ đó đề ra được các biện pháp tăng doanh thu cho doanh nghiệp 3
CLO11 - Phân tích được các vấn đề về vốn kinh doanh từ đó đề ra được các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 3
CLO12 - Phát triển kỹ năng làm việc nhóm thông qua trao đổi trình bày bài tập nhóm và bài tập lớn về tài chính doanh nghiệp; 3
 
 
8. YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC
Chuẩn đầu ra học phần Yêu cầu đánh giá Học liệu
1. Hiểu được những vấn đề tổng quan về tài chính doanh nghiệp - Hiểu được bản chất và vai trò của tài chính doanh nghiệp
- Hiểu được các nguyên tắc tổ chức tài chính doanh nghiệp
- Hiểu  và phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến việc tổ chức tài chính doanh nghiệp
Chương 1 – TLHT Tài chính doanh nghiệp – BM TCNH
2. Hiểu và phân tích được ý nghĩa của việc phân loại chi phí, doanh thu, lợi nhuận và các loại thuế chủ yếu đối với doanh nghiệp; phân tích được các biện pháp quản lý chi phí, hạ giá thành, tăng doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp. Vận dụng phương pháp lập kế hoạch giá thành, doanh thu, lợi nhuận - Hiểu rõ được các cách phân loại chi phí, doanh thu, lợi nhuận trong doanh nghiệp
- Hiểu rõ được nội dung chi phí và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. Từ đó đề ra được các biện pháp tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm.
- Hiểu rõ được nội dung doanh thu và thu nhập khác trong doanh nghiệp. Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu, từ đó đề ra được các biện pháp tăng doanh thu cho doanh nghiệp
- Hiểu rõ nội dung lợi nhuận của doanh nghiệp. Nội dung phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp. Nắm được phương hướng tăng lợi nhuận trong doanh nghiệp.
- Vận dụng phương pháp lập kế hoạch giá thành, doanh thu, lợi nhuận
- Hiểu rõ được những vấn đề cơ bản về một số loại thuế đối với doanh nghiệp: thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu- nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp
Chương 2 – TLHT Tài chính doanh nghiệp – BM TCNH
 
3. Hiểu rõ được nội dung và đặc điểm của các loại tài sản trong doanh nghiệp. Áp dụng được các biện quản lý phù hợp.
 
- Hiểu được tiêu chuẩn, đặc điểm của tài sản cố định
- Hiểu rõ và ứng dụng được các phương pháp khấu hao tài sản cố định
- Hiểu và ứng dụng được các biện pháp quản trị tài sản cố định trong doanh nghiệp
- Hiểu được nội dung, đặc điểm của tài sản lưu động
- Hiểu và ứng dụng được các biện pháp quản trị tài sản lưu động trong doanh nghiệp: quản trị tiền mặt, quản trị các khoản phải thu, quản trị hàng tồn kho
- Sử dụng phần mềm Excel trong việc tính khấu hao TSCĐ
Chương 3 – TLHT Tài chính doanh nghiệp – BM TCNH
4. Hiểu được những vấn đề chung về mua bán, sáp nhập, phá sản, giải thể doanh nghiệp - Hiểu rõ khái niệm, đặc điểm, quy định, thủ tục trong hoạt động M&A doanh nghiệp
- Hiểu rõ được những lợi ích và rủi ro của hoạt động M&A doanh nghiệp
- Phân tích được những lợi ích, rủi ro của hoạt động M&A từ đó đưa ra đánh giá, lựa chọn đúng đắn đối với hoạt động M&A để nâng cao hiệu quả hoạt động M&A
- Hiểu rõ được những vấn đề cơ bản về giải thể, pháp sản doanh nghiệp và phân tích, đánh giá được các giải pháp tài chính đối với quá trình phá sản, giải thể doanh nghiệp
Chương 4 – TLHT Tài chính doanh nghiệp – BM TCNH
 
9. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
Để hoàn thành học phần, người học phải đạt được các chuẩn đầu ra của học phần thông qua hoạt động đánh giá của giảng viên. Theo quy định hiện hành của ĐHCN Việt - Hung, sinh viên sẽ tham gia 2 lần kiểm tra tích luỹ giữa kỳ và phải tham gia thi kết thúc học phần.
Tỷ trọng các lần đánh giá cần được quy định và công bố rõ, cụ thể như sau:
 • Điểm chuyên cần: 10%
 • Kiểm tra giữa kỳ: 25%
 • Thi cuối kỳ: 65%.
Kế hoạch đánh giá học phần có thể được thể hiện qua bảng như sau:
Chuẩn đầu ra Hình thức kiểm tra, thi Thời điểm
1. Hiểu được những vấn đề tổng quan về tài chính doanh nghiệp Lần 1:
Kiểm tra viết/Tiểu luận nhóm/Thảo luận nhóm
Hết tiết 30
2. Hiểu và phân tích được ý nghĩa của việc phân loại chi phí, doanh thu, lợi nhuận và các loại thuế chủ yếu đối với doanh nghiệp; phân tích được các biện pháp quản lý chi phí, hạ giá thành, tăng doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp. Vận dụng phương pháp lập kế hoạch giá thành, doanh thu, lợi nhuận
3. Hiểu rõ được nội dung và đặc điểm của các loại tài sản trong doanh nghiệp. Áp dụng được các biện quản lý phù hợp. Lần 2:
 
Kiểm tra viết/Tiểu luận nhóm/Thảo luận nhóm
Hết tiết thứ 50
4. Hiểu được những vấn đề chung về mua bán, sáp nhập, phá sản, giải thể doanh nghiệp  
Tổng hợp các chuẩn đầu ra 1-12
Thi cuối kỳ:
Theo lịch thi của VIU
 
Ngưỡng đánh giá học phần (áp dụng cho mỗi lần thi/kiểm tra)
+ Điểm D (điểm số 4,0-5,4): Người học có thể nhớ một số kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp như: các nguyên tắc tổ chức tài chính doanh nghiệp, các yếu tố ảnh hưởng tới hình thức tổ chức tài chính doanh nghiệp, các loại chi phí doanh thu lợi nhuận trong doanh nghiệp, các loại tài sản trong doanh nghiệp và một số vấn đề về M&A doanh nghiệp
+ Điểm C (điểm số 5,5-6,9): Người học có thể hiểu kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp, nắm được các biện pháp quản lý chi phí, doanh thu và lợi nhuận doanh nghiệp, biết cách tính khấu hao TSCĐ theo các phương pháp, nắm được các loại tài sản nguồn vốn trong doanh nghiệp và nắm được các vấn đề về M&A doanh nghiệp
+ Điểm B (điểm số 7,0-8,4): Người học có kiến thức đầy đủ về tài chính doanh nghiệp, có khả năng nhận biết, phân tích và xử lý các thông tin; đưa ra các giải pháp về lập kế hoạch tài chính, quản trị tài sản và các vấn đề về hoạt động M&A doanh nghiệp.
+ Điểm A (điểm số 8,5-10): Người học có kiến thức toàn diện và tổng hợp về tài chính doanh nghiệp, vận dụng kiến thức để đánh giá, lập luận và xử lý các tình huống quản trị tài chính, lựa chọn các biện pháp thích hợp quản trị tài sản, phân tích lựa chọn chiến lược về M&A cho doanh nghiệp

10. PHÂN BỔ THỜI GIAN DẠY VÀ HỌC
 • Giảng lý thuyết trên lớp: 28 tiết.
 • Thảo luận: 10 tiết.
 • Chữa bài tập: 20 tiết
 • Kiểm tra: 1 tiết
 • Tổng kết môn học: 1 tiết
11. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
 • Giảng viên sẽ tập trung hướng dẫn học, tư vấn học, phản hồi kết quả thảo luận, kết quả kiểm tra và các nội dung lý thuyết chính mỗi chương phù hợp với yêu cầu về khả năng ứng dụng cao của học phần. Giảng viên sẽ giới thiệu các cách thức ứng dụng lý thuyết vào thực tế một doanh nghiệp trong các công việc liên quan đến lập kế hoạch tài chính, quản trị  tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp.
 • Sinh viên tập trung nghiên cứu lý thuyết, thực hiện áp dụng các mô hình lý thuyết vào doanh nghiệp thực tế (do sinh viên hoặc nhóm chủ động lựa chọn). Sinh viên cần hoàn thành (có sáng tạo) các yêu cầu/ nhiệm vụ của giảng viên giao.
 • Trong quá trình học tập, sinh viên được khuyến khích trình bày quan điểm, các ý tưởng, mô hình- công cụ một cách đa dạng.
12. HỌC LIỆU
a. Tài liệu học tập
          Tài chính doanh nghiệp, BM Tài chính ngân hàng – Tài liệu lưu hành nội bộ
       b. Tài liệu tham khảo bắt buộc
 • GT Tài chính doanh nghiệp - PGS. TS. Bùi Văn Vần, TS.Vũ Văn Ninh, NXB Tài chính, năm 2013
 • Các văn bản pháp lý về quản lý tài chính doanh nghiệp, các văn bản về các luật thuế
       c. Tài liệu tham khảo bổ sung
 • Tài chính doanh nghiệp, Nguyễn Minh Kiều (Lý thuyết, bài tập và bài giải),  Nhà xuất bản thống kê, năm xuất bản 2008
 • Tạp chí tài chính
 • Các tài liệu điện tử/website:
13. NỘI DUNG HỌC PHẦN
Tên chương Mục tiêu/Chuẩn đầu ra của chương Nội dung chính Thời lượng (Tiết)
Chương 1:
Tổng quan về Tài chính doanh nghiệp
1. Hiểu được những vấn đề tổng quan về tài chính doanh nghiệp - Khái niệm và bản chất, vai trò của tài chính doanh nghiệp
-Vai trò của giám đốc tài chính doanh nghiệp
-  Nguyên tắc tổ chức tài chính doanh nghiệp
- Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến tổ chức tài chính doanh nghiệp
6 tiết
Chương 2:
Chi phí, doanh thu và lợi nhuận  của doanh nghiệp
2. Hiểu và phân tích được ý nghĩa các biện pháp quản lý chi phí, hạ giá thành, tăng doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp. Vận dụng phương pháp lập kế hoạch giá thành, doanh thu, lợi nhuận - Chi phí của doanh nghiệp
- Doanh thu và thu nhập khác của doanh nghiệp
- Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp
- Các loại thuế chủ yếu đối với doanh nghiệp
26 tiết
Chương 3 – Vốn kinh doanh của doanh nghiệp 3. Hiểu rõ được nội dung và đặc điểm của các loại tài sản trong doanh nghiệp. Áp dụng được các biện quản lý phù hợp.
 
- Tài sản cố định của doanh nghiệp        
- Khấu hao tài sản cố định
- Chỉ tiêu đánh giá tình hình quản lý và sử dụng tài sản cố định
- Biện pháp quản trị tài sản cố định
- Tài sản lưu động của doanh nghiệp                 
- Nhu cầu vốn lưu động và phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động
- Chỉ tiêu phản ánh hiệu suất sử dụng tài sản lưu động của DN
- Quản trị tài sản lưu động
22 tiết
Chương 4:
Những vấn đề chung về mua bán, sáp nhập, phá sản, giải thể doanh nghiệp
4. Phân tích và đưa ra được các quyết định phù hợp trong hoạt động M&A của doanh nghiệp - Đặc điểm, quy định và thủ tục về M&A của doanh nghiệp
- Lợi ích và rủi ro đối với hoạt động M&A của doanh nghiệp
- Những vấn đề chung về phá sản, giải thể và giải pháp tài chính
6 tiết
 
 
14. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
TT Họ tên giảng viên Điện thoại Email Đơn vị
Thời gian
tư vấn
1 Nguyễn Mạnh Hà 0386.196.888 maha.openai@gmail.com BM TCNH  
2 Nguyễn Thị Quyên 0984.239.125   BM TCNH  
 
 
15. TIẾN TRÌNH HỌC TẬP
Tiết
(Quy chuẩn)
Hoạt động dạy và học tập
06 tiết Tổng quan về Tài chính doanh nghiệp
1. Nội dung giảng dạy:
- Tài chính doanh nghiệp
- Nguyên tắc tổ chức tài chính doanh nghiệp
- Vai trò của giám đốc tài chính doanh nghiệp
- Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến tổ chức tài chính doanh nghiệp
2. Các bài đọc chính: Chương 1 TLHT, BM TCNH
3. Hoạt động chính của người học: nghe giảng, tham gia thảo luận trao đổi
4. Kiểm tra/đánh giá áp dụng cho chương: kiểm tra viết (bài số 1)
26 tiết Chi phí, doanh thu và lợi nhuận  của doanh nghiệp
1. Nội dung giảng dạy:
- Chi phí của doanh nghiệp
- Doanh thu và thu nhập khác của doanh nghiệp
- Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp
- Các loại thuế chủ yếu đối với doanh nghiệp
2. Các bài đọc chính: chương 2,TLHT, BM TCNH
3. Hoạt động chính của người học: nghe giảng, tham giá thảo luận trao đổi về các chủ đề liên quan đến bài giảng
4. Kiểm tra đánh giá: kiểm tra viết (bài số 1)
22 tiết Vốn kinh doanh của doanh nghiệp
1. Nội dung giảng dạy:
1.1. Vốn cố định
- Tài sản cố định của doanh nghiệp        
- Khấu hao tài sản cố định
- Chỉ tiêu đánh giá tình hình quản lý và sử dụng tài sản cố định
- Biện pháp quản trị tài sản cố định
1.2. Vốn lưu động
- Tài sản lưu động của doanh nghiệp                 
Nhu cầu vốn lưu động và phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động
- Chỉ tiêu phản ánh hiệu suất sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp
- Quản trị tài sản lưu động
2. Các bài đọc chính: chương 3 TLHT, BM TCNH
3. Hoạt động chính của người học: nghe giảng, tham gia thảo luận trao đổi về các chủ đề liên quan đến bài giảng
4. Kiểm tra đánh giá: kiểm tra viết (bài số 2)
06 tiết Những vấn đề về mua bán, sáp nhập, giải thể và phá sản doanh nghiệp
1. Nội dung giảng dạy:
- Đặc điểm, quy định và thủ tục về M&A của doanh nghiệp
- Lợi ích và rủi ro đối với hoạt động M&A của doanh nghiệp
- Những vấn đề chung về phá sản, giải thể và giải pháp tài chính
2. Các bài đọc chính: chương 4 TLHT, BM TCNH
3. Hoạt động chính của người học: nghe giảng, tham gia thảo luận trao đổi về các chủ đề liên quan đến bài giảng
4. Kiểm tra đánh giá: kiểm tra viết (bài số 2)
 
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/
Hotline: 0386.196.888


Giới thiệu về website HTNC.VN

Website free tài liệu, đề thi và hỗ trợ giải đáp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được thành lập ra nhằm tạo ra sân chơi cho các trí thức, các bạn sinh viên và những người có nhu cầu tìm hiểu về các kiến thức chuyên ngành tài chính ngân hàng, kiến thức cơ bản về kinh tế học nhằm nâng cao hiểu...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì về Trường ĐHCN Việt Hung?

Tìm hiểu thông tin đào tạo tại trường

Muốn được tham gia giảng dạy tại Trường

Muốn được học tập, nghiên cứu tại Trường

Muốn tuyển dụng sinh viên của Nhà trường

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết