Bài tập phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp

Đăng lúc: Thứ bảy - 28/10/2023 22:46
Cho số liệu tài chính về công ty cổ phần HAX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi và một phần trong lĩnh vực xây dựng, trong năm 2022 như sau: Đơn vị tính: Tỷ đồng
 
Stt Tài sản Số tiền
2022 2021
A Tài sản ngắn hạn 8.037 7.050
1 Tiền 72 78
2 Các khoản phải thu ngắn hạn 6.765 6.535
3 Hàng tồn kho 1.148 410
4 Tài sản ngắn hạn khác 52 27
B Tài sản dài hạn 11.758 11.384
1 Các khoản phải thu dài hạn 2.430 2.958
2 Tài sản cố định 3.821 2.809
3 Bất động sản đầu tư 60 62
4 Tài sản dở dang dài hạn 4.620 3.495
5 Đầu tư tài chính dài hạn 441 1.778
6 Tài sản dài hạn khác 386 282
  Tổng tài sản 19.795 18.434
C Nợ ngắn hạn 9.208 6.744
1 Phải trả người bán ngắn hạn 535 359
2 Người mua trả tiền trước 629 529
3 Phải trả người lao động 80 98
4 Chi phí phải trả ngắn hạn 3.858 3.088
5 Phải trả ngắn hạn khác 106 161
6 Vay ngắn hạn 4.000 2.509
D Nợ dài hạn 5.379 7.004
1 Chi phí phải trả dài hạn 490 653
2 Phải trả dài hạn khác 308 65
3 Vay dài hạn 4.165 5.776
4 Thuế thu nhập hoãn lại 416 510
E Vốn chủ sở hữu 5.208 4.686
1 Vốn cổ phần 9.274 9.274
2 Chênh lệch tỷ giá hối đoái (1.007) (510)
3 Quỹ đầu tư phát triển 282 389
4 Lỗ lũy kế đến cuối năm trước (4.469) (4.670)
5 LNST chưa phân phối năm nay 1.128 203
  Tổng nguồn vốn 19.795 18.434
 
Một số chỉ tiêu tài chính khác: Đơn vị tính: Tỷ đồng
Stt Khoản mục 2021 2022
1 Doanh thu 2.187 5.198
2 Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD -640 37
3 Lưu chuyển tiền thuần từ HĐĐT 1.288 250
4 Lưu chuyển tiền thuần từ HĐTC -667 -293
 
Yêu cầu:

1 – Nhận xét về khả năng thanh toán của công ty?
2 – Nhận xét về cấu trúc tài chính và cân bằng tài chính của công ty?
3 – Nhận xét về hiệu quả kinh doanh của công ty?
4 – Đánh giá tính bền vững và triển vọng của công ty?
5 – Giả sử nếu NHTW ban hành chính sách giới hạn 3 lằn ranh đỏ như Trung Quốc đã áp dụng là (i) Tỷ lệ nợ phải trả trên tài sản dưới 70%; (ii) Tỷ lệ nợ ròng trên vốn chủ sở hữu dưới 100%; và (iii) Tiền mặt phải lớn hơn hoặc bằng với nợ ngắn hạn cho các công ty, bạn có nhận xét gì về khả năng đáp ứng của công ty? Theo bạn, khi đó công ty sẽ phải làm gì để đối phó với chính sách này?
6 – Đề xuất một vài giải pháp để cải thiện tình hình tài chính của công ty?

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/
Hotline: 0386.196.888


Giới thiệu về website HTNC.VN

Website free tài liệu, đề thi và hỗ trợ giải đáp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được thành lập ra nhằm tạo ra sân chơi cho các trí thức, các bạn sinh viên và những người có nhu cầu tìm hiểu về các kiến thức chuyên ngành tài chính ngân hàng, kiến thức cơ bản về kinh tế học nhằm nâng cao hiểu...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì đến website HTNC.VN?

Tìm hiểu về các tài liệu học tập

Tham gia bàn luận sách và mượn sách miễn phí

Đọc và gửi bài viết lên website

Xin các tư vấn, hỗ trợ và hợp tác với website

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết