Bài tập về cấu trúc tài chính, công nợ và khả năng thanh toán

Đăng lúc: Thứ ba - 03/10/2023 08:19
 
Bài 1: Dưới đây là tóm tắt bảng cân đối kế toán của 5 doanh nghiệp. Tất cả các con số đều là tỷ lệ % so với tổng tài sản. Năm doanh nghiệp này là:
- Ngân hàng X (một ngân hàng lớn)
- Công ty dịch vụ Y (một công ty chuyên cung cấp lao động thời vụ)
- Công ty thương mại Z
- Công ty thương mại T (ngoài việc kinh doanh thương mại, công ty còn đa dạng hoá hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài chính)
- Công ty điện lực Q
 
Dữ liệu 1 2 3 4 5
Tài sản          
Nợ phải thu 36,8 61,1 41,5 69,1 3,9
Hàng tồn kho 4,8 15,7 0,0 0,0 3,3
TSNH khác 9,7 4,9 48,0 25,0 4,6
TSCĐ hữu hình 6,6 15,7 8,7 1,9 84,5
Đầu tư dài hạn 42,1 2,6 1,8 4,0 3,7
Nguồn vốn          
Phải trả ngắn hạn 9,6 15,3 29,6 1,3 4,2
Nợ ngắn hạn khác 37,0 26,2 0,0 89,3 3,2
Nợ dài hạn 35,4 35,7 0,0 6,5 41,9
Vốn chủ sở hữu 18,0 22,8 70,4 2,9 50,7

Yêu cầu: Hãy ghép từng bảng cân đối kế toán với doanh nghiệp thích hợp và giải thích sự lựa chọn của bạn?
 
Bài 2: Có tài liệu trích từ bảng CĐKT và báo cáo KQHĐKD của công ty DEF như sau:
- Trích từ bảng CĐKT:
 
Tài sản Đầu kỳ Cuối kỳ Nguồn vốn Đầu kỳ Cuối kỳ
Phải thu khách hàng 7.200 9.750 Phải trả khách hàng 8.200 12.800
Tồn kho 7.900 10.500      
- Trích từ báo cáo KQHĐKD:
Doanh thu: 39.000
Giá vốn hàng bán: 32.500
Yêu cầu:
1 - Số tiền thực thu trong kỳ?
2 - Doanh số mua hàng trong kỳ?
3 - Số tiền thực trả cho khách hàng trong kỳ?
 
Bài tập 3: Công ty BBC có những nghiệp vụ liên quan và không liên quan với nhau trong suốt 1 năm dưới đây. Giả sử hệ số khả năng thanh toán hiện hành của công ty là 2,1 và khả năng thanh toán nhanh là 1,2.
1 - Ước tính có 5.000 của khoản phải thu là không thể thu được
2 - Thanh toán các khoản nợ phải trả là 3.200
3 - Chủ công ty đầu tư thêm 7.500 tiền mặt
4 - Hàng tồn kho trị giá 600 bị đánh giá là lỗi thời khi kiểm tra hàng tồn kho
5 - Công ty tuyên bố 5.000 tiền cổ phần sẽ được trả cho các cổ đông
6 - Đầu tư dài hạn 10.000
7 - Đã trả khách hàng 9.000
8 - Vay 1.200 kỳ hạn 3 tháng, lãi suất 8%/năm
9 - Mua chịu một lượng hàng hóa trị giá 12.000
Yêu cầu: Hãy phân biệt ảnh hưởng của những nghiệp vụ trên đến:
1 - Khả năng thanh toán hiện hành
2 - Khả năng thanh toán nhanh
3 - Vốn lưu động
Bài tập 4: Trong một cuộc họp hội đồng quản trị của công ty AB, một số đề nghị đã được đưa ra nhằm làm dịu bớt tình trạng tiền mặt yếu kém và cải thiện thu nhập. Hãy đánh giá và bình luận cả ảnh hưởng dài hạn và ngắn hạn của những đề nghị dưới đây theo các thước đo: tăng (+), giảm (-) hay không có ảnh hưởng (NE).
Đề nghị EBIT Tiền thu từ HĐKD Tình trạng tiền mặt
1 - Thay cổ tức trả bằng tiền mặt bằng cổ tức trả bằng cổ phiếu      
2 - Giảm tiền chi cho chi phí sửa chữa và bảo trì      
3 - Yêu cầu khách hàng thanh toán sớm hơn      
4 - Trì hoãn thanh toán cho nhà cung cấp      
5 - Tăng vay nợ ngắn hạn      
6 - Thay đổi phương pháp khấu hao từ phương pháp tổng số năm sử dụng sang phương pháp khấu hao đường thẳng      
7 - Gây sức ép để các nhà buôn mua nhiều hơn      
8 - Hoàn nhập dự phòng đối với hàng tồn kho do giá cả thị trường của một số loại hàng hóa có đã tăng trở lại      
 
Bài 5: Nhận xét tóm tắt về khả năng thanh toán ngắn hạn từ các số liệu tính được trên bảng cân đối kế toán vào ngày 31/12 của ba công ty dệt may như sau:
Chỉ tiêu Công ty A Công ty B Công ty C
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 2,27 2,06 2,5
Khả năng thanh toán nhanh 1,61 0,53 0,9
Khả năng thanh toán tức thì (thanh toán ngay) 0,69 0,06 0,08


Bài 6. Dưới đây là bảng các hệ số của công ty Thế giới di động (MWG) từ năm 2016 đến năm 2019.
Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2019
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 1,12 1,2 1,3 1,23
Khả năng thanh toán nhanh 0,26 0,43 0,33 0,33
Khả năng thanh toán tức thời 0,09 0,22 0,21 0,11
 
1 - Bạn có nhận xét gì về khả năng thanh toán của công ty?
2 - Dựa trên các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của công ty, bạn hãy cho biết cấu trúc tài sản ngắn hạn của công ty?


Bài 7. Hãy đánh giá về các nghiệp vụ dưới đây đối với các tác động tới tình hình tài chính của doanh nghiệp theo các thước đo: tăng (+), giảm (-) hay không có ảnh hưởng (NE).
 
Nội dung Tổng
tài sản
TS
ngắn hạn
KNTT hiện hành Thu nhập ròng
a. Thu tiền về từ việc phát hành thêm cổ phần thường ra công chúng        
b. Bán hàng thu tiền mặt        
c. Thuế thu nhập doanh nghiệp đến hạn phải trả cho kho bạc        
d. Một tài sản cố định được bán với giá thấp hơn giá sổ sách        
e. Một tài sản cố định được bán với giá cao hơn giá trị sổ sách        
f. Bán hàng cho trả chậm        
g. Thanh toán tiền hàng mua kỳ trước cho nhà cung cấp        
h. Trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông        
i. Nhận tiền giải ngân từ ngân hàng cho khoản vay ngắn hạn        
j. Các khoản phải thu ngắn hạn được bán với giá chiết khấu        
k. Các chứng khoán ngắn hạn được bán với giá thấp hơn giá sổ sách        
l. Tạm ứng cho người lao động        
m. Thanh toán các khoản chi phí hoạt động ngắn hạn        
n. Kỳ phiếu ngắn hạn được phát hành cho chủ nợ thương mại để hoán đổi các khoản phải trả đến hạn        
o. Kỳ phiếu 10 năm được phát hành để hoán đổi các khoản phải trả nhà người bán        
p. Loại bỏ tài sản đã khấu hao hết        
q. Thu tiền từ các khoản phải thu        
r. Thiết bị được mua bằng kỳ phiếu ngắn hạn        
s. Mua hàng nhập kho trả chậm        
t. Các khoản thuế phải trả ước tính
tăng lên
       
 
Bài 8. Phân tích hệ số tài chính
 
1- Hãy phân tích các hệ số thanh toán trong các năm của công ty Tachi, so sánh với hệ số bình quân ngành và rút ra nhận xét. Như chúng ta biết, có những nhóm đối tượng quan tâm đến chỉ số này, chẳng hạn như (i) các nhà quản lý để điều hành doanh nghiệp, (ii) ngân hàng để phân tích khả năng trả nợ, (iii) cổ đông để định giá cổ phiếu. Theo anh/chị, những nhóm người này có sự quan tâm giống nhau đến nhóm chỉ số thể hiện khả năng thanh khoản này không? Hãy giải thích. Bạn có nhận xét gì về cấu trúc tài sản ngắn hạn của công ty?
 
Chỉ tiêu 2012 2013 2014 Bình quân ngành
Hệ số thanh toán hiện hành 2,33 1,46 2,58 2,7
Hệ số thanh toán nhanh 0,85 0,50 0,93 1,0
Hệ số thanh toán tức thời 0,120 0,021 0,082  
 
2 - Hãy phân tích số vòng quay hàng tồn kho, số ngày các khoản phải thu, số vòng quay tài sản cố định và số vòng quay tổng tài sản. Anh/chị đánh giá về mức độ tối đa hóa tính hữu dụng của tài sản của công ty Tachi so với các công ty trong ngành như thế nào?
 
Chỉ tiêu 2012 2013 2014 Bình quân ngành
Số vòng quay hàng tồn kho 4,00 4,97 3,86 6,1
Số ngày các khoản phải thu 37,35 30,76 39,17 32
Số vòng quay tài sản cố định 9,95 9,08 7,92 7
Số vòng quay tổng tài sản 2,34 2,68 2,20 2,5
 
3 - Hãy phân tích hệ số thanh toán nợ, thanh toán lãi vay, thanh toán các khoản tài trợ tài chính của công ty Tachi. Tình trạng sử dụng đòn bẩy tài chính của công ty Tachi so với ngành như thế nào?Anh/chị có kết luận gì về độ rủi ro tài chính mà công ty Tachi đang gặp phải?
 
Chỉ tiêu 2012 2013 2014 Bình quân ngành
Hệ số thanh toán nợ 11,78 5,71 16,90  
Hệ số thanh toán lãi vay 3,35 0,10 6,28 6,20
Hệ số thanh toán các khoản tài trợ tài chính 0,89 0,19 1,58 8,00
Hệ số nợ 1,21 4,18 0,78 0,5
 
4 - Hãy phân tích các chỉ tiêu ROA, ROE của Tachi. Anh/chị có nhận xét gì về các chỉ tiêu này của Tachi và so với ngành?
 
Chỉ tiêu 2012 2013 2014 Bình quân Tachi Bình quân ngành
ROA 20,6% 18,1% -2,70% 12% 9,0%
ROE 24,5% 30,2% -3,7% 17% 15,0%

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/

Giới thiệu về Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung

Trường Đại học công nghiệp Việt - Hung (tên tiếng Anh: Viet - Hung Industrial University, viết tắt VIU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công thương, chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả nhà nước Việt Nam và Chính phủ Hungary....

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì về Trường ĐHCN Việt Hung?

Tìm hiểu thông tin đào tạo tại trường

Muốn được tham gia giảng dạy tại Trường

Muốn được học tập, nghiên cứu tại Trường

Muốn tuyển dụng sinh viên của Nhà trường

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết