ĐỀ THI CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ KTNN – Phần KT Nghiệp vụ

Đăng lúc: Thứ bảy - 25/02/2023 21:01
ĐỀ THI CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ KTNN – Phần KT Nghiệp vụ
THỜI GIAN: 180 PHÚT
 

Câu 1: Theo Luật kế toán số 88/2015/QH13 người làm kế toán có tiêu chuẩn, quyền và nhiệm vụ gì? Những người nào không được phép làm kế toán?

Câu 2: Tại đơn vị hành chính sự nghiệp C tự đảm bảo một phần chi thường xuyên năm N có tài liệu kế toán sau: (Đơn vị tính: 1.000 đồng)

1. Nhận quyết định giao dự toán chi hoạt động thường xuyên năm N 1.000.000.
2. Tiền lương phải trả cho người lao động trong năm: 300.000.
3. Trích các khoản phải nộp theo lương theo tỷ lệ quy định hiện hành.
4. Các nghiệp vụ liên quan đến rút dự toán chi hoạt động năm N:
4.1. Rút dự toán NSNN trả lương cho người lao động qua thẻ ATM.
4.2. Rút dự toán NSNN nộp các khoản phải nộp theo lương.
4.3. Rút dự toán NSNN thanh toán dịch vụ công cộng trong năm: 100.000.
4.4. Rút dự toán NSNN mua vật tư, văn phòng phẩm về sử dụng ngay: 150.000.
4.5. Rút dự toán NSNN mua thiết bị văn phòng, giá thanh toán: 200.000.
4.6. Rút dự toán NSNN mua vật tư về nhập kho: 50.000.
4.7. Rút dự toán NSNN về nhập quỹ tiền mặt (tạm ứng): 50.000.
5. Xuất vật tư ra sử dụng cho hoạt động của đơn vị: 50.000.
6. Xuất quỹ tiền mặt chi hoạt động đơn vị: 50.000. Sau đó đơn vị làm thủ tục thanh toán tạm ứng với cơ quan kho bạc.
7. Cuối năm, kết chuyển số vật tư đã xuất dùng trong năm, phản ánh số hao mòn TSCĐ trong năm: 20.000.
8. Cuối năm, đơn vị xác định kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên: 79.500 để trích lập quỹ.
9. Cuối kỳ kế toán năm, chi hoạt động chưa được duyệt quyết toán, kết chuyển từ TK 008 năm nay sang TK 008 năm trước chờ quyết toán được phê duyệt.
10. Cuối năm, xác định kết quả hoạt động HCSN của đơn vị năm N.
11. Đơn vị phân phối kết quả hoạt động năm N: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: 20%, quỹ bổ sung thu nhập 60%, quỹ khen thưởng: 20%.
12. Sang năm N+1, chi hoạt động năm trước được duyệt quyết toán 1.000.000.

Yêu cầu:

a. Tự cho số dư đầu kỳ của các tài khoản tại đơn vị.
b. Nêu chứng từ và định khoản các nghiệp vụ kinh tế trên.


BÀI KIỂM TRA KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC
PHẦN THI KIẾN THỨC CHUNG
(thời gian làm bài 180’)

 
Câu 1: Anh chị hãy trình bày nội dung tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán trong đơn vị kế toán nhà nước? Liên hệ thực tế tại đơn vị anh/chị công tác?

Câu 2:
Tài liệu giả định về các thông tin liên quan đến chi quản lý hành chính tại cơ quan A như sau:
1. Biên chế được duyệt của cơ quan là 30 người, biên chế thực có mặt năm N là 30 người. Tổng hệ số lương của số biên chế thực có mặt năm N là 120.
2. Mức lương cơ sở năm N là 1.300.000 đồng/người/tháng.
3. Quỹ tiền lương của số biên chế được duyệt thực có mặt, tính đến thời điểm lập kế hoạch, được xác định trên cơ sở mức lương thực tế theo ngạch, bậc, chức vụ, phụ cấp và các khoản đóng góp theo quy định.
4. Tỷ lệ trích nộp các khoản bảo hiểm theo lương năm N là 23,5%.
5. Phụ cấp công vụ năm N là 25%.
6. Chi khác ngoài lương của cơ quan A là 520 triệu đồng.
6. Dự kiến năm N+1, cơ quan A có 02 cán bộ nghỉ hưu từ ngày 01/01/N+1. Tổng hệ số lương của 02 cán bộ này là 8,0.
7. Dự kiến năm N+1, tổng hệ số lương của cơ quan tăng bình quân 5%/năm do nâng lương ngạch, bậc thường xuyên theo niên hạn.

Yêu cầu: Xác định chi tiết nhu cầu chi quản lý hành chính của cơ quan A năm N+1 theo biểu mẫu sau:
 

  
CHI TIẾT NHU CẦU CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NĂM N+1

Đơn vị: Triệu đồng
TT LĨNH VỰC/NỘI DUNG CHI THỰC HIỆN
NĂM N
NHU CẦU NĂM
DỰ TOÁN N+1
 
 
1 Chi quản lý hành chính      
a Chi thường xuyên cơ sở      
(1) Dự toán/dự kiến bố trí      
1.1 Chi lương biên chế thực có mặt      
1.2 Chi khác ngoài lương      
(2) Các điều chỉnh chi tiêu cơ sở      
 2.1  Thay đổi kỹ thuật (chi tiết theo từng đề xuất cụ thể      
  Tăng chi tiêu cơ sở      
 
  • Tăng quỹ lương biên chế có mặt do nâng lương ngạch, bậc thường niên
     
  Giảm chi tiêu cơ sở (Nếu có)      
 
  • Giảm lương do cán bộ nghỉ hưu
     
2.2 Thực hiện cắt giảm dự toán để đảm bảo mục tiêu cân đối NSNN theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền      
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/
Hotline: 0386.196.888


Giới thiệu về website HTNC.VN

Website free tài liệu, đề thi và hỗ trợ giải đáp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được thành lập ra nhằm tạo ra sân chơi cho các trí thức, các bạn sinh viên và những người có nhu cầu tìm hiểu về các kiến thức chuyên ngành tài chính ngân hàng, kiến thức cơ bản về kinh tế học nhằm nâng cao hiểu...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì đến website HTNC.VN?

Tìm hiểu về các tài liệu học tập

Tham gia bàn luận sách và mượn sách miễn phí

Đọc và gửi bài viết lên website

Xin các tư vấn, hỗ trợ và hợp tác với website

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết