NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP

Đăng lúc: Thứ năm - 03/03/2022 08:54

Báo cáo nghề nghiệp được trình bày theo trình tự sau:

1. Trang bìa

Trình bày đủ các nội dung theo yêu cầu

 • Tên trường, tên khoa
 • Báo cáo thực tập nghề nghiệp
 • Ngành
 • Tên đơn vị sinh viên đến thực tập, tên công trình hay phân xưởng mà sinh viên được phân công tham quan thực tập, địa chỉ của cơ sở đó.
 • Tên sinh viên thực tập, mã số sinh viên
 • Tên giáo viên hướng dẫn, học hàm, học vị
 • Địa điểm, thời gian hoàn thành báo cáo 
2. Trang bìa phụ
 • Trình bày đủ các nội dung theo yêu cầu:
  • Tên trường, tên khoa
  • Báo cáo thực tập nghề nghiệp
  • Ngành
  • Tên đơn vị sinh viên đến thực tập, tên công trình hay phân xưởng mà sinh viên được phân công tham quan thực tập, địa chỉ của cơ sở đó.
  • Tên sinh viên thực tập, mã số sinh viên
  • Tên giáo viên hướng dẫn, học hàm, học vị
  • Thời gian thực tập tại đơn vị: Ngày bắt đầu, ngày kết thúc
  • Ghi nhận tất cả các SV khác cùng ngành đang thực tập tại đơn vị: Số thứ tự, tên sinh viên, nhiệm vụ hay phạm vi thực tập của từng sinh viên (nếu có) 
  • Địa điểm, thời gian hoàn thành báo cáo 
 • Giấy A4 thông thường như các trang nội dung.
3. Lời cảm ơn
4. Mục lục:
Làm mục lục các nội dung của báo cáo chi tiết đến 3 chữ số
5. Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt:
Lập danh mục các từ viết tắt theo thứ tự ABC và phải diễn giải các chữ viết tắt, diễn giải tiếng Anh (nếu là chữ viết tắt từ tiếng Anh), diễn giải tiếng Việt.
6. Danh mục các bảng biểu, hình vẽ:
Lập danh mục và ghi rõ số trang xuất hiện các bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ theo trình tự trong báo cáo.
7. Lời nói đầu
8.  Nội dung báo cáo
 
CHƯƠNG 1: TÌM HIỀUTỔNG QUAN VỀ CÔNG TY…..

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của ..............
1.1.1. Sự ra đời và phát triển của ..............
- Giới thiệu về tình hình hiện tại của công ty (tên, địa chỉ, số vốn kinh doanh...)
- Nếu vắt tắt quá trình ra đời và phát triển của doanh nghiệp (tiền thân là cái gì, qua những giai đoạn thay đổi tên, địa chỉ nào...)
1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ
1.1.2.1. Chức năng: Giới thiệu các nghành nghề kinh doanh, các sản phẩm kinh doanh
1.1.2.2. Nhiệm vụ
1.1.3. Một số kết quả đạt được gần đây của công ty.........
Nêu những công trình, giải thưởng mà công ty đã nhận được
Nêu số liệu của 2 năm 2021, 2020 sau đó lập bảng so sánh các chỉ tiêu theo mẫu:
Bảng 1: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2020-2021 CỦA CÔNG TY
ĐVT: ………

STT Chỉ tiêu 2020 2021 So sánh
Giá trị Tỷ lệ %
1 Tổng số lao động bình quân        
2 Tổng thu nhập bình quân/người/tháng        
3 Nguồn vốn kinh doanh        
+ Vốn chủ sở hữu        
+ Nợ phải trả        
6 Tài sản        
+ Tài sản lưu  động        
+ Tài sản cố định        
7 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ        
8 Giá vốn hàng bán        
9 Chi phí bán hàng        
10 Chi phí QLDN        
11 Doanh thu tài chính        
12 Chi phí tài chính        
13 Thu nhập khác        
14 Chi phí khác        
15 Lợi nhuận trước thuế        
16 Thuế TNDN        
17 Lợi nhuận sau thuế        
 
                                                                                                      (nguồn …………..)
(Yêu cầu: báo cáo kết quả và bảng cân đối kế toán các năm của công ty, sinh viên phải photo kẹp vào phần phụ lục của báo cáo).
Nhận xét: Khi nhận xét cần phân tích lần lượt từng chỉ tiêu  nói rõ tình hình tăng, giảm bao nhiêu và do nguyên nhân nào gây ra sự tăng, giảm đó, số liệu đó giữa 2 năm có ý nghĩa như thế nào đối với hoạt động kinh doanh của công ty
1.1.4. Đánh giá thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động SXKD của công ty
1.2. Tổ chức quản lý và sản xuất tại ...............
1.2.1. Tổ chức bộ máy quản lý
1.2.1.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức
(Nêu rõ DN đang sử dụng mô hình bộ máy tổ chức nào? trực tuyến, chức năng hay kết hợp ...)
Đưa ra sơ đồ bộ máy tổ chức
1.2.1.2. Nhiệm vụ, chức năng của từng bộ phận trong bộ máy tổ chức
1.2.2. Tổ chức sản xuất
Đưa ra sơ đồ quy trình sản xuất của công ty và giải thích từng giai đoạn sản xuất
           
CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU CÔNG TÁC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KẾ TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH KINH DOANH CHỦ YẾU TẠI  CÔNG TY….

2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại ..........
2.1.1. Bộ máy kế toán
* Sơ đồ bộ máy kế toán
Phải nêu rõ bộ máy kế toán của DN tổ chức theo hình thức nào(tập trung, phân tán hay vừa tập trung vừa phân tán), có bao nhiêu người rồi sau đó mới đưa ra sơ đồ bộ máy kế toán
* Chức năng của từng bộ phận trong bộ máy kế toán
2.1.2. Hình thức kế toán và chế độ kế toán tại .....
* Chế độ kế toán tại công ty
Nêu ra chế độ kế toán mà công ty đang áp dụng (theo QĐ 48 hay QĐ 15), niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng, phương pháp  kế toán hàng tồn kho, phương pháp kiểm kê, phương pháp tính giá xuất kho, phương pháp tính khấu hao TSCĐ, phương pháp tính thuế GTGT,
* Hình thức sổ kế toán tại công ty
Nêu hình thức kế toán công ty đang áp dụng. Vẽ quy trình kế toán và giải thích
2.2. Công tác quản lý tài chính
2.2.1. Cơ chế quản lý tài chính
Nêu rõ cách thức công ty quản lý vốn bằng tiền, khoản phải thu, hàng tồn kho, TSCĐ, quản lý nguồn vốn… và ra quyết định đầu tư như thế nào?  
2.2.2. Lập kế hoạch kinh doanh
2.2.3. Tuân thủ và kiểm soát
2.3. Tìm hiểu các quá trình kinh doanh chủ yếu tại công ty………..
- Đối với đơn vị sản xuất: Tìm hiểu quá trình mua hàng, sản xuất và bán hàng (chứng từ sử dụng, tài khoản sử dụng, quy trình hạch toán)
- Đối với đơn vị thương mại, dịch vụ: Tìm hiểu quá trình mua hàng, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh(chứng từ sử dụng, tài khoản sử dụng, quy trình hạch toán)

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY…..

3.1. Nhận xét, đánh giá chung về công tác tài chính, kế toán tại công ty….
3.2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác tài chính, kế toán tại công ty….
9. Kết luận
10. Tài liệu tham khảo
11. Phụ lục


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/

Giới thiệu về Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung

Trường Đại học công nghiệp Việt - Hung (tên tiếng Anh: Viet - Hung Industrial University, viết tắt VIU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công thương, chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả nhà nước Việt Nam và Chính phủ Hungary....

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì đến website HTNC.VN?

Tìm hiểu về các tài liệu học tập

Tham gia bàn luận sách và mượn sách miễn phí

Đọc và gửi bài viết lên website

Xin các tư vấn, hỗ trợ và hợp tác với website

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết