Đề thi kết thúc Phân tích tài chính doanh nghiệp theo hình thức tiểu luận kỳ 1 năm 2021 - 2022

Đăng lúc: Thứ hai - 25/10/2021 09:17
ĐỀ 1
 
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CTCP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 (DP3)
Dựa vào BCTC và các thông tin tự thu thập được từ DP3 năm 2020, hãy làm rõ các nội dung sau:
Câu 1 (2 điểm)
Vận dụng lý thuyết “Quy trình phân tích TCDN”, đứng dưới góc độ nhà ngân hàng hãy xây dựng quy trình phân tích tài chính để phân tích tình hình tài chính của DP3?  
Câu 2 (2 điểm)
Với doanh thu thuần thực hiện năm 2020 của DP3, có ý kiến cho rằng đây là một kết quả bất lợi đối với tình hình hoạt động kinh doanh của DP3 và vì vậy sẽ làm giảm thị phần của DP3 trong ngành. Bạn có đồng quan điểm này không, vì sao?  
Câu 3 (2 điểm)
Dựa vào kết quả tính toán chỉ tiêu NCVLĐ của DP3 hãy phân tích về nhận định sau: “Có ý kiến cho rằng hiệu quả sử dụng vốn lưu động của DP3 đã giảm đi và sự thay đổi của NCVLĐ là dấu hiệu không tốt về tình hình tài chính của DP3. Bạn hãy đánh giá nhận định này?
Câu 4 (2 điểm)
 Hãy phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn của DP3?
Câu 5 (2 điểm)
 Dựa vào những nội dung phân tích ở trên hãy cho biết DP3 có hạn chế gì về tình hình tài chính không, nếu có theo bạn giải pháp cải thiện tình hình tài chính cho DP3 là gì?
 
ĐỀ 2

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CTCP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 (DP3)
Dựa vào BCTC hợp nhất năm 2020 của CTCP Dược phẩm Trung Ương 3  hãy trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1 (2 điểm)

Vận dụng lý thuyết “Quy trình phân tích TCDN”, đứng dưới góc độ là nhà đầu tư và bạn đang muốn tìm hiểu về cổ phiếu của DP3, hãy xây dựng “quy trình phân tích tài chính để phân tích tình hình tài chính của DP3 

Câu 2 (2 điểm)

 Với doanh thu thuần thực hiện năm 2020 của DP3, có ý kiến cho rằng đây là một kết quả bất lợi đối với tình hình hoạt động kinh doanh của DP3 và vì vậy sẽ làm giảm thị phần của DP3 trong ngành. Bạn có đồng quan điểm này không, vì sao?   

Câu 3 (2 điểm)

Có ý kiến cho rằng VLĐR của DP3 không tài trợ được cho NCVLĐ phát sinh trong kỳ và sự thay đổi của VLĐR thể hiện một dấu hiệu không tốt về tình hình tài chính của DP3. Ý kiến của bạn thế nào về nhận định này?
 Câu 4 (2 điểm)
Có ý kiến cho rằng ROE của DP3 năm 2020 thay đổi so với năm 2019 là do DP3 đã gia tăng đòn bẩy tài chính, hiệu suất sử dụng tài sản tăng nhưng lại quản lý chi phí kém nhất so với các DN khác trong cùng ngành . Ý kiến của bạn về nhận định này?
Câu 5 (2 điểm)
Dựa vào những nội dung phân tích ở trên hãy cho biết DP3 có hạn chế gì về tình hình tài chính không, nếu có theo bạn giải pháp để cải thiện tình hình tài chính cho DP3 là gì?
 
ĐỀ 3
 
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CTCP TRAPHACO
Dựa vào BCTC và các thông tin tự thu thập được từ  CTCP  Dược TRAPHACO năm 2020, hãy làm rõ các nội dung sau:
Câu 1 (2 điểm)
Vận dụng lý thuyết “Quy trình phân tích TCDN”, đứng dưới góc độ nhà ngân hàng hãy xây dựng quy trình phân tích tài chính để phân tích tình hình tài chính của CTCP  Dược TRAPHACO?  
Câu 2 (2 điểm)
Có ý kiến cho rằng sự thay đổi của doanh thu thuần của TRAPHACO đã góp phần gia tăng thêm thị phần của TRAPHACO trong ngành và đã góp phần gia tăng thêm lợi nhuận cho TRAPHACO. Bạn có đồng ý với ý kiến này không, vì sao?
Câu 3 (2 điểm)
Dựa vào kết quả tính toán chỉ tiêu NCVLĐ hãy phân tích về nhận định sau: “Có ý kiến cho rằng hiệu quả sử dụng vốn lưu động của TRAPHACO đã tăng lên  và sự thay đổi của NCVLĐ là dấu hiệu không tốt về tình hình tài chính của TRAPHACO. Bạn hãy đánh giá nhận định này?
Câu 4 (2 điểm)
TRAPHACO là khách hàng thân thiết của Nhà cung cấp A, hiện A đang rất băn khoăn liệu có cho TRAPHACO hưởng chính sách tín dụng thương mại 3 tháng không, bạn hãy đưa ra những bằng chứng giúp nhà cung cấp có nên thực hiện quyết định này không?
Câu 5 (2 điểm)
Dựa vào những nội dung phân tích ở trên hãy cho biết TRAPHACO có hạn chế gì về tình hình tài chính không, nếu có theo bạn giải pháp để cải thiện tình hình tài chính cho TRAPHACO là gì?
 
ĐỀ 4
 
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CTCP TRAPHACO
Dựa vào BCTC năm 2020 của công ty cổ phần TRAPHACO, hãy trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1 (2 điểm)

Vận dụng lý thuyết “Quy trình phân tích TCDN”, đứng dưới góc độ là nhà đầu tư và bạn đang muốn tìm hiểu về cổ phiếu của TRAPHACO, hãy xây dựng “quy trình phân tích tài chính để phân tích tình hình tài chính của TRAPHACO 

Câu 2 (2 điểm)

  Có ý kiến cho rằng sự thay đổi của doanh thu thuần của TRAPHACO đã góp phần gia tăng thêm thị phần của TRAPHACO trong ngành và đã góp phần gia tăng thêm lợi nhuận cho TRAPHACO. Bạn có đồng ý với ý kiến này không, vì sao? 

Câu 3 (2 điểm)

Có ý kiến cho rằng VLĐR của TRAPHACO không tài trợ được cho NCVLĐ phát sinh trong kỳ và sự thay đổi của VLĐR thể hiện một dấu hiệu tốt về tình hình tài chính của TRAPHACO. Ý kiến của bạn thế nào về nhận định này?
Câu 4 (2 điểm)
Có ý kiến cho rằng ROE của TRAPHACO thay đổi là do TRAPHACO đã gia tăng đòn bẩy tài chính, hiệu suất sử dụng tài sản tăng nhưng lại quản lý chi phí kém nhất so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành. Ý kiến của bạn về nhận định này?
Câu 5 (2 điểm)
Dựa vào những nội dung phân tích ở trên hãy cho biết TRAPHACO có hạn chế gì về tình hình tài chính không, nếu có thì giải pháp là gì?
 
ĐỀ 5
 
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CTCP OPC
Dựa vào BCTC năm 2020 của công ty cổ phần OPC hãy trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1 (2 điểm)

Vận dụng lý thuyết “Quy trình phân tích TCDN”, đứng dưới góc độ là nhà đầu tư và đang muốn tìm hiểu về cổ phiếu của OPC, hãy xây dựng “quy trình phân tích tài chính để phân tích tình hình tài chính của OPC 

Câu 2 (2 điểm)

Có ý kiến cho rằng sự thay đổi của doanh thu thuần của OPC đã góp phần gia tăng thêm thị phần của OPC trong ngành và đã góp phần gia tăng thêm lợi nhuận cho OPC. Bạn có đồng ý với ý kiến này không, vì sao? 

Câu 3 (2 điểm)

Có ý kiến cho rằng VLĐR của OPC không tài trợ được cho NCVLĐ phát sinh trong kỳ và sự thay đổi của VLĐR thể hiện một dấu hiệu không tốt về tình hình tài chính của OPC. Ý kiến của bạn thế nào về nhận định này?
 Câu 4 (2 điểm)
Có ý kiến cho rằng ROE của OPC năm 2020 thay đổi so với năm 2019 là do OPC đã gia tăng đòn bẩy tài chính, hiệu suất sử dụng tài sản tăng nhưng lại quản lý chi phí kém nhất so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành. Ý kiến của bạn về nhận định này?
Câu 5 (2 điểm)
Dựa vào những nội dung phân tích ở trên hãy cho biết OPC có hạn chế gì về tình hình tài chính không, nếu có theo bạn giải pháp cải thiện là gì?
 
ĐỀ 6
 
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CTCP THỰC PHẨM SAO TA (FMC)
Giả sử bạn là nhà quản lý doanh nghiệp, hãy sử dụng thông tin thực tế tự thu thập về Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta (FMC) và làm rõ các nội dung sau đây:
Câu 1. (2 điểm)
Vận dụng lý thuyết “Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp”, hãy xây dựng quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp để phân tích tình hình tài chính CTCP Sao Ta.
Câu 2. (2 điểm)
Có ý kiến cho rằng, giá vốn hàng bán của công ty năm 2020 tăng chủ yếu là do giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng trong khi công tác quản lý chi phí sản xuất hiệu quả hơn so với năm trước? Biết rằng giá cả hàng hóa bán ra trên thị trường năm 2020 thay đổi ở mức +5% với tôm thẻ, -1% với tôm sú, ít biến động với sản phẩm nông sản; tỷ trọng doanh thu sản phẩm lần lượt là 91%, 5% và 4% trong tổng doanh thu của DN. Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng bình quân +4,1%, NVL đầu vào chiếm khoảng 80% chi phí sản xuất, và giả định các chi phí sản xuất khác ít biến động.
Câu 3. (2 điểm)
Nhận xét về chỉ tiêu Nhu cầu Vốn lưu động năm 2020 của FMC? Có ý kiến cho rằng NCVLĐ của công ty tăng trong năm 2020 gây áp lực về ngân quỹ, quan điểm của bạn về nhận xét này?
Câu 4. (2 điểm)
Có ý kiến cho rằng khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp năm 2020 kém hơn so với các doanh nghiệp khác trong ngành, điều này khiến rủi ro mất khả năng thanh toán rất dễ xảy ra. Ý kiến của bạn như thế nào về nhận định này?
Câu 5. (2 điểm)
Những nội dung phân tích ở trên có ý nghĩa đối với đối tượng nào? Họ dùng để ra quyết định kinh tế nào?
 
ĐỀ 7
 
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CTCP THỰC PHẨM SAO TA (FMC)
Dựa vào BCTC hợp nhất của công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta (mã chứng khoán FMC) hãy trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1. (2 điểm)
Đứng dưới góc độ là nhà đầu tư và đang muốn tìm hiểu để mua cổ phiếu của FMC. Vận dụng lý thuyết “Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp”, hãy xây dựng quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp để phân tích tình hình tài chính CTCP Thực phẩm Sao Ta.
Câu 2. (2 điểm)
Có ý kiến cho rằng, tỷ trọng lợi nhuận gộp trong doanh thu thuần của công ty năm 2020 giảm là do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng nhưng công tác quản lý chi phí sản xuất hiệu quả hơn so với năm trước, đúng hay sai? Biết rằng giá cả hàng hóa bán ra trên thị trường năm 2020 thay đổi ở mức +5% với tôm thẻ, -1% với tôm sú, ít biến động với sản phẩm nông sản; tỷ trọng doanh thu sản phẩm lần lượt là 91%, 5% và 4% trong tổng doanh thu của DN. Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng bình quân +4,1%, NVL đầu vào chiếm khoảng 80% chi phí sản xuất, và giả định các chi phí sản xuất khác ít biến động.
Câu 3. (2 điểm)
Nhận xét về chỉ tiêu vốn lưu động ròng của doanh nghiệp năm 2020? 
Câu 4. (2 điểm)
Có ý kiến cho rằng ROE của FMC năm 2020 giảm so với năm 2019 là do FMC đã giảm đòn bẩy tài chính, hiệu suất sử dụng tài sản giảm nhưng lại quản lý chi phí tốt hơn trong năm 2020. Ý kiến của bạn về nhận định này? Theo bạn, công ty cần cải thiện vấn đề gì để tăng khả năng sinh lời vốn chủ sở hữu?
Câu 5. (2 điểm)
Là một nhà đầu tư, những đánh giá về các vấn đề trong các câu hỏi trên đây có thể giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư vào CTCP thực phẩm Sao Ta hay không?
 
ĐỀ 8
 
 
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CTCP GARMEX SÀI GÒN (MÃ CK: GMC)
Sử dụng BCTC cùng với các thông tin tự thu thập được từ CTCP Garmex Sài Gòn (GMC), hãy làm rõ các nội dung sau:
Câu 1. (2 điểm)
Đứng dưới góc độ là quản lý doanh nghiệp, vận dụng lý thuyết “Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp”, hãy xây dựng quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp để phân tích tình hình tài chính của CTCP Garmex Sài Gòn.
Câu 2. (2 điểm)
Có ý kiến cho rằng, doanh thu thuần của công ty giảm trong năm 2020 phần lớn do giá cả hàng hóa bán ra trên thị trường giảm, đúng hay sai? Biết rằng DN phải giảm giá trung bình 1,5% cho các đơn hàng xuất khẩu (chiếm khoảng 90% trong cơ cấu doanh thu) do ảnh hưởng của dịch Covid-19; đối với các mặt hàng may mặc trong nước (chiếm khoảng 10% cơ cấu doanh thu), chỉ số giá tiêu dùng các mặt hàng này trong năm 2020 theo công bố của Tổng cục Thống kê tăng bình quân 0,78% so với năm 2019. Hãy chỉ ra một số nguyên nhân thực tế khiến doanh thu thuần của GMC giảm trong năm 2020.
Câu 3. (2 điểm)
Nhận xét về chỉ tiêu NCVLĐ của công ty. Có ý kiến cho rằng NCVLĐ của công ty giảm trong năm 2020 làm tăng hiệu quả sử dụng vốn của GMC. Theo bạn, ý kiến trên có chính xác không?
Câu 4. (2 điểm)
Sử dụng phương trình Dupont, hãy phân tích ROE của GMC năm 2020. Với tư cách là nhà quản lý doanh nghiệp, bạn cần khắc phục những khâu nào trong quá trình hoạt động kinh doanh của GMC, vì sao?
Câu 5. (2 điểm)
Sự khác biệt giữa bạn và các đối tượng khác như thế nào trong việc ra quyết định sử dụng thông tin phân tích ở trên? Đề xuất của bạn trong thời gian tới?
 
ĐỀ 9
 
 
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CTCP SỢI THẾ KỶ (MÃ CK: STK)
Sử dụng BCTC cùng với các thông tin tự thu thập được từ STK hãy làm rõ các nội dung sau:
Câu 1. (2 điểm)
Đứng dưới góc độ là nhà đầu tư và đang muốn tìm hiểu để mua cổ phiếu của STK. Vận dụng lý thuyết “Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp”, hãy xây dựng quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp để phân tích tình hình tài chính CTCP Sợi Thế Kỷ.
Câu 2. (2 điểm)
Có ý kiến cho rằng, Lợi nhuận gộp của công ty giảm mạnh trong năm 2020 một phần do công ty đã quản lý chi phí sản xuất kém hơn, đúng hay sai? Biết rằng, giá cả hàng hóa bán ra bình quân giảm -9,5% so với năm 2019; chi phí NVL đầu vào bình quân giảm -11,6% so với năm 2019, và chiếm khoảng 66% chi phí sản xuất.
Câu 3. (2 điểm)
Nhận xét của bạn về chỉ tiêu vốn lưu động ròng năm 2020 của STK? 
Câu 4. (2 điểm)
Phân tích khả năng sinh lời của STK. Theo bạn, công ty cần khắc phục những khâu nào trong quá trình hoạt động kinh doanh?
Câu 5. (2 điểm)
Là một nhà đầu tư, những đánh giá về các vấn đề trong các câu hỏi trên đây có thể giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư vào STK không?
 
ĐỀ 10
 
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CTCP SỢI THẾ KỶ (MÃ CK: STK)
Sử dụng BCTC cùng với các thông tin tự thu thập được từ STK, hãy làm rõ các nội dung sau:
Câu 1. (2 điểm)
Vận dụng lý thuyết “Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp”, đứng dưới góc độ là nhà ngân hàng  hãy xây dựng quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp để phân tích tình hình tài chính CTCP Sợi Thế Kỷ.
Câu 2. (2 điểm)
Có ý kiến cho rằng, công tác quản lý chi phí của DN kém hơn so với năm 2019, đúng hay sai? Bình luận về ý kiến trên. Biết rằng, giá cả hàng hóa bán ra bình quân giảm -9,5% so với năm 2019; chi phí NVL đầu vào bình quân giảm -11,6% so với năm 2019, và chiếm khoảng 66% chi phí sản xuất.
Câu 3. (2 điểm)
Nhận xét của bạn về chỉ tiêu nhu cầu vốn lưu động năm 2020 của STK? 
Câu 4. (2 điểm)
Có ý kiến cho rằng “Khả năng thanh toán ngắn hạn” năm 2020 của STK kém hơn so với các DN khác trong ngành, điều này khiến rủi ro mất khả năng thanh toán rất dễ xảy ra. Quan điểm của bạn như thế nào về nhận định này?
Câu 5. (2 điểm)
Những nội dung phân tích ở trên có ý nghĩa đối với đối tượng nào? Họ dùng để ra quyết định kinh tế nào?

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/

Giới thiệu về website HTNC.VN

Website free tài liệu, đề thi và hỗ trợ giải đáp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được thành lập ra nhằm tạo ra sân chơi cho các trí thức, các bạn sinh viên và những người có nhu cầu tìm hiểu về các kiến thức chuyên ngành tài chính ngân hàng, kiến thức cơ bản về kinh tế học nhằm nâng cao hiểu...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì về Trường ĐHCN Việt Hung?

Tìm hiểu thông tin đào tạo tại trường

Muốn được tham gia giảng dạy tại Trường

Muốn được học tập, nghiên cứu tại Trường

Muốn tuyển dụng sinh viên của Nhà trường

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết