Đề thi tài chính doanh nghiệp 2 - Học viện ngân hàng

Đăng lúc: Thứ ba - 10/08/2021 17:05
Đề 1

PHẦN I. LÝ THUYẾT (5 điểm). Lựa chọn đúng sai và giải thích ngắn gọn:

Câu 1. Nếu doanh nghiệp không sử dụng đòn bẩy tài chính thì EBIT thay đổi sẽ không làm thay đổi tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu?
Câu 2. Khi trả cổ tức bằng tiền mặt sẽ ảnh hưởng tới khả năng thanh toán tức thời của công ty?
Câu 3. Dự báo doanh thu được coi là điểm khởi đầu của các dự báo tài chính và ảnh hưởng tới tính chính xác của các dự báo?
Câu 4. Dòng tiền từ bán máy cũ ở hiện tại được tính vào dòng tiền chênh lệch khi đánh giá dự án thay thế?
Câu 5. So sánh mức độ rủi ro của hai khoản đầu tư, nếu khoản đầu tư nào có độ lệch chuẩn của tỷ suất sinh lợi cao hơn sẽ có mức độ rủi ro hơn?
Câu 6. Số điểm gãy của đường chi phí cận biên có thể nhỏ hơn tổng số lần thay đổi chi phí của các nguồn vốn riêng biệt?
Câu 7. Hệ số chi trả cổ tức có ảnh hưởng tới quy mô vốn đầu tư tại điểm gãy của đường chi phí cận biên?
Câu 8. Việc chuyển đổi phương pháp khấu hao theo đường thẳng sang phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh sẽ làm giảm NPV của dự án đầu tư?
Câu 9. Đòn bẩy tài chính có tác động thuận, hay nghịch là tùy thuộc vào hệ số nợ của doanh nghiệp cao hay thấp?
Câu 10. Theo phương pháp NPV và IRR tất cả các dòng tiền của dự án đều được quy về thời điểm hiện tạ theo tỷ lệ chiết khấu bằng chi phí sử dụng vốn bình quân của dự án?

Phần II. BÀI TẬP (5 điểm)

Bài 1: 1,5 điểm
Công ty An Khang đang nghiên cứu việc mua thiết bị mới để thay thế thiết bị cũ. Hiện công ty đang sử dụng một thiết bị sản xuất có nguyên giá 520 triệu đồng. Thời gian sử dụng của thiết bị 10 năm. Tính đến thời điểm hiện tại thiết bị đã sử dụng được 5 năm và giá thị trường là 180 triệu đồng. Doanh thu hàng năm 190 triệu đồng, chi phí hoạt động (không kể khấu hao) mỗi năm là 160 triệu đồng. Nếu sử dụng tiếp thì sau 5 năm nữa, giá trị thanh lý của thiết bị coi như không đáng kể.
Giá mua thiết bị mới là 350 triệu đồng, thời gian sử dụng 5 năm. Nếu sử dụng thiết bị mới thì phải bổ sung tăng thêm vốn lưu động thường xuyên là 50 triệu đồng. Việc sử dụng thiết bị mới có khả năng tạo ra doanh thu hàng năm là 280 triệu đồng, chi phí hoạt động (không kể khấu hao) mỗi năm là 150 triệu đồng. Sau 5 năm, giá trị thanh lý dự tính là 26 triệu đồng.
Yêu cầu: Dựa vào NPV để tư vấn cho công ty có nên mua thiết bị mới không?
Biết rằng: Công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng. Chí phí sử dụng vốn bình quân là 10%/năm và thuế suất thuế TNDN là 20%.

Bài 2: 1,5 điểm
Một công ty cổ phần chuyên sản xuất kinh doanh sản phẩm “X” có tài liệu năm N như sau:
- Tổng nguồn vốn: 5.000 triệu đồng. Trong đó vốn cổ phần thường là 3.000 triệu đồng và vốn vay là 2.000 triệu đồng (lãi suất 12%/năm).
- Tổng chi phí cố định (không kể lãi vay): 1.000 triệu đồng.
- Chi phí biến đổi/1 đơn vị sản phẩm: 80.000 đồng
- Sản lượng tiêu thụ cả năm là 20.000 sản phẩm, giá bán dơn vị sản phẩm (chưa có VAT) là: 200.000 đồng
- Thuế suất thuế TNDN là 20%.
Yêu cầu:
1 – Xác định mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy tài chính và đòn bẩy tổng hợp tại mức sản lượng năm N và giải thích ý nghĩa của các con số vừa xác định?
2 – Dựa vào mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy tổng hợp xác định ở câu 1, hãy cho biết tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu của công ty, nếu sản lượng tiêu thụ tăng 10%?

Bài 3: 2 điểm
Một doanh nghiệp có kết cấu nguồn vốn cuối năm N và được coi là tối ưu như sau:
Cổ phần thường: 50%, vay nợ: 30% và cổ phần ưu đãi: 20%
- Lợi tức cổ phần thường năm N là 10.000 đồng/cổ phần và tốc độ tăng trưởng hàng năm ổn định là 3%. Giá hiện cổ phiếu thường là 100.000 đồng/cổ phiếu?
- Cổ phần ưu đãi hưởng cổ tức cố định là 14,25%
- Lãi suất tiền vay: 12%/năm
Năm N + 1 công ty có nhu cầu đầu tư vào 1 dự án có tổng vốn đầu tư là 1.200 triệu từ các nguồn vốn sau:
+ Lợi nhuận sau thuế để lại: 460 triệu đồng
+ Phát hành cổ phiếu thường, chi phí phát hành dự tính bằng 6% trên giá bán
+ Phát hành cổ phiếu ưu đãi, chi phí phát hành dự tính bằng 5% trên giá bán
+ Vay ngân hàng, lãi suất là 12%/năm
Yêu cầu:
1 – Hãy xác định điểm gãy của đường chi phí cận biên và chi phí sử dụng vốn bình quân của từng khoảng vốn huy động?
2 – Theo bạn, công ty chỉ nên đầu tư vào dự án trên với mức IRR tối thiểu là bao nhiêu?
Biết rằng:
- Doanh nghiệp luôn duy trì cơ cấu nguồn vốn tối ưu
- Thuế suất thuế TNDN là 20%

Đề 2

PHẦN I. LÝ THUYẾT (5 điểm). Lựa chọn đúng sai và giải thích ngắn gọn:

Câu 1. Hệ số chi trả cổ tức có ảnh hưởng tới quy mô vốn đầu tư tại điểm gãy của đường chi phí cận biên?
Câu 2. Khi thuế suất thuế TNDN thay đổi (các yếu tố khác không đổi) sẽ ảnh hưởng tới chi phí sử dụng vốn bình quân của doanh nghiệp?
Câu 3. Khi trả cổ tức bằng tiền mặt sẽ ảnh hưởng tới khả năng thanh toán tức thời của công ty?
Câu 4. Số điểm gãy của đường chi phí cận biên luôn bằng số lần thay đổi chi phí của các nguồn vốn riêng biệt?
Câu 5. Theo phương pháp kết hợp, toàn bộ các khoản mục bên nguồn vốn trong bảng CĐKT dự kiến được tính theo tỷ lệ phần trăm doanh thu?
Câu 6. Nếu doanh nghiệp không sử dụng đòn bẩy tài chính thì khi EBIT thay đổi sẽ không làm thay đổi tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu?
Câu 7. Trong đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư, phương pháp thời gian hoàn vốn thường không phù hợp với các dự án có khả năng sinh lời chậm?
Câu 8. Dòng tiền từ bán máy cũ ở hiện tại được tính vào dòng chênh lệch khi đánh giá dự án thay thế?
Câu 9. So sánh mức độ rủi ro của hai khoản đầu tư, nếu khoản đầu tư nào có độ lệch chuẩn của tỷ suất sinh lời cao hơn sẽ có mức độ rủi ro lớn hơn?
Câu 10. Thay đổi cơ cấu vốn đầu tư không ảnh hưởng tới việc đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư?

PHẦN II. BÀI TẬP (5 điểm)

Bài 1: 1,5 điểm
Công ty Hoàng Hà dự định sẽ thay thế một máy may công nghiệp cũ. Máy mới hiện có giá thị trường là 882 triệu đồng, thời gian sử dụng là 7 năm. Dự kiến hàng năm sẽ đạt được doanh thu thuần là 500 triệu đồng và chi phí hoạt động (không kể khấu hao) là 254 triệu. Ngay từ bây giờ phải đầu tư cho nhu cầu vốn lưu động tăng thêm là 100 triệu đồng. Sau 7 năm sử dụng có thể thanh lý, giá trị thanh lý (sau khi trừ chi phí) là 40 triệu.
Máy cũ hiện có giá là 504 triệu đồng (bằng giá trị còn lại của máy) và nếu sử dụng tiếp có thể đem lại lợi nhuận trước thuế mỗi năm là 72 triệu đồng, trong thời gian 7 năm. Giá trị thanh lý (sau khi trừ chi phí) của máy sau 7 năm là 20 triệu đồng.
Yêu cầu:
Dựa vào tiêu chuẩn NPV để tư vấn cho công ty có nên thay máy mới hay không?
Biết rằng: Công ty đang áp dụng phương pháp khấu hao bình quân. Thuế suất thuế TNDN là 20%. Chi phí sử dụng vốn bình quân là 10%/năm.

Bài 2: 2 điểm
Một doanh nghiệp có cơ cấu vốn cuối năm N và được coi là tối ưu như sau:
- Cổ phần thường: 50%, vay nợ: 30% và cổ phần ưu đãi: 20%
- Lợi tức cổ phần thường năm N là 10.000 đồng/cổ phần và tốc độ tăng trưởng hàng năm là 3%. Giá hienj hành một cổ phiếu thường là 100.000 đồng.
- Cổ phần ưu đãi hưởng cổ tức cố định là 14,25%
- Lãi suất tiền vay: 12%/năm
Năm N+1 công ty có dự án đầu tư: Tổng vốn đầu tư là 1.200 triệu và IRR là 12,8%
Các nguồn vốn đầu tư gồm có:
+ Lợi nhuận sau thuế để lại: 460 triệu
+ Phát hành cổ phiếu thường, chi phí phát hành dự tính bằng 6% trên giá bán
+ Phát hành cổ phiếu ưu đãi, chi phí phát hành dự tính bằng 5% trên giá bán
+ Vay ngân hàng, lãi suất 12%/năm
Yêu cầu:
1 – Tính chi phí sử dụng vốn bình quân của từng khoản vốn huy động?
2 – Theo bạn, công ty có nên đầu tư vào dự án trên hay không? Vì sao?
Biết rằng: Doanh nghiệp luôn duy trì cơ cấu nguồn vốn tối ưu và thuế suất thuế TNDN là 20%.

Bài 3: 1,5 điểm
Công ty X chuyên sản xuất một loại sản phẩm có tài liệu năm N như sau:
1 – Số lượng sản phẩm tiêu thụ cả năm: 1.500 sản phẩm, giá bán là 1,2 triệu đồng/sản phẩm.
2 – Các khoản chi phí:
- Tổng chi phí cố định (không kể lãi vay): 350 triệu đồng
- Chi phí biến đổi/đơn vị sản phẩm: 0,8 triệu đồng
- Lãi tiền vay: 50 triệu đồng/năm
3 – Tổng nguồn vốn: 1.520 triệu đồng (trong đó, vốn chủ sở hữu là 750 triệu)
Yêu cầu:
1 – Hãy xác định mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy tài chính và đòn bẩy tổng hợp của công ty tại mức sản lượng 1.500 sản phẩm?
2 – Nếu doanh thu tăng 10% thì tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu sẽ thay đổi như thế nào?
3 – Xác định sản lượng hòa vốn trước và sau lãi vay của công ty?
Biết rằng: Thuế suất thuế TNDN là 20%

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/
Hotline: 0386.196.888


Giới thiệu về Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung

Trường Đại học công nghiệp Việt - Hung (tên tiếng Anh: Viet - Hung Industrial University, viết tắt VIU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công thương, chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả nhà nước Việt Nam và Chính phủ Hungary....

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì đến website HTNC.VN?

Tìm hiểu về các tài liệu học tập

Tham gia bàn luận sách và mượn sách miễn phí

Đọc và gửi bài viết lên website

Xin các tư vấn, hỗ trợ và hợp tác với website

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết